EN

social responsibility {zelfstandig naamwoord}

volume_up
social responsibility
Companies also have a social responsibility, which is something that Levi Strauss has totally forgotten in this case.
Bedrijven hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat heeft Levi Strauss hier compleet vergeten.
Her report for the Committee on Employment and Social Affairs is parallel in many ways to mine on corporate social responsibility.
Dit verslag loopt op tal van punten parallel met mijn eigen verslag over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.
Therefore, we don't find the moral, emotional, psychological and political space to distance ourselves from the reality of social responsibility.
Daarom vinden we de morele, emotionele, psychologische en politieke ruimte niet om afstand te nemen van de realiteit van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voorbeeldzinnen voor "social responsibility" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWISER stands for World Index for Social and Environmental Responsibility.
WISER staat voor Wereld Index voor Sociale en Milieubewuste Verantwoordelijkheid.
EnglishBoth society and the social partners have a responsibility in this work.
Hierbij hebben zowel de samenleving als de sociale partners een verantwoordelijkheid.
EnglishFirstly, they must be carried out with a sense of social responsibility.
Allereerst moet men daarbij de sociale verantwoordelijkheid in acht nemen.
EnglishI think that the Commission should consider its social responsibility.
Ik vind dat de Commissie zich bewust moet zijn van haar sociale verantwoordelijkheid.
EnglishIt is an accepted fact that social and environmental responsibility increase competitiveness.
Het is bewezen dat sociale verantwoordelijkheid het concurrentievermogen versterkt.
EnglishSimilarly, the social responsibility of ownership has been left out.
Ook van de sociale verplichtingen van bezitters van eigendom is geen sprake.
EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Ook de Commissie moet dus blijk geven van haar sociale verantwoordelijkheid en van goed bestuur.
EnglishIt is not only society that must accept social responsibility, but the companies too.
Niet alleen de maatschappij heeft een sociale verantwoordelijkheid, maar ook de ondernemingen.
EnglishWe must demand that companies accept their social responsibility.
Wij moeten eisen dat de ondernemingen hun sociale verantwoordelijkheid op zich nemen.
English· The statement on the provision of social care is the responsibility of the Member States.
de uitspraak over diensten voor algemeen belang valt onder de bevoegdheid van de lidstaten:
EnglishWe want a pilot project on SMEs and social responsibility.
Wij zijn voorstanders van het pilotproject KMO's en sociale verantwoordelijkheid.
EnglishMadam President, there is nothing new in companies ' assuming social responsibility.
Mevrouw de Voorzitter, dat de ondernemingen hun sociale verantwoordelijkheid opnemen, is niets nieuws.
EnglishIt is as if we now dare to recognise a social and international responsibility.
Het lijkt alsof de Britten nu een sociale en internationale verantwoordelijkheid op zich durven te nemen.
EnglishThe next item is the Commission statement on corporate social responsibility.
Aan de orde is nu de mededeling van de Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen.
EnglishThey want less free market forces and more social responsibility.
Ze willen minder marktwerking en meer sociale verantwoordelijkheid.
EnglishWe have a social responsibility towards the poorest countries.
We hebben een sociale verantwoordelijkheid tegenover de armste landen.
EnglishA Green Paper on corporate social responsibility, as announced this morning, is not enough.
Een Groenboek, over corporate social responsability zoals vanochtend aangekondigd is, is niet genoeg.
EnglishCorporate social responsibility is good for companies.
De sociale verantwoordelijkheid van bedrijven is goed voor ondernemingen.
EnglishFinally, the fourth strand is the role of companies, the social responsibility of companies.
De vierde richting betreft de rol van de bedrijven, de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven.
EnglishCorporate social responsibility and corporate governance are two sides of the same coin.
Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en corporate governance zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Vergelijkbare vertalingen voor "social responsibility" in Nederlands

responsibility zelfstandig naamwoord
social bijvoeglijk naamwoord
area of responsibility zelfstandig naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
collective responsibility zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
moral responsibility zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord