"social media" in het Nederlands

EN

"social media" - vertaling Nederlands

NL

"sociale media" - vertaling Engels

EN

social media {meervoud}

volume_up
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
And then there is social media, and what's happening on the Internet.
En dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
And also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
Het laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.
NL

sociale media {meervoud}

volume_up
sociale media
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
En dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
And then there is social media, and what's happening on the Internet.
Het laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.
And also it showed us the power and the impact of social media as microblog.

Voorbeeldzinnen voor "social media" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
EnglishWe saw some of the most imaginative use of social media during the Obama campaign.
We hebben heel origineel gebruik... van sociale media gezien in de Obama-campagne.
EnglishSo today I want to talk about young people through the platform of social media.
Ik wil het hebben over jonge mensen op het platform van de sociale media.
EnglishAnd also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
Het laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.
EnglishIt turns out that women are really driving the social media revolution.
Het blijkt dat vrouwen de motor van de sociale mediarevolutie zijn.
EnglishAnd then there is social media, and what's happening on the Internet.
En dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
EnglishNow there's something else that we've discovered about social media that's actually quite surprising.
We hebben nog iets ontdekt over sociale media dat nogal verrassend is.
EnglishAnd also, people are doing good through social media.
Ook doen mensen goede dingen via sociale media.
EnglishComedy has been crossing country with remarkable speed way before the Internet, social media, even cable TV.
Humor werd in razend tempo door het land verspreid, lang voordat er internet, sociale media, en zelfs kabel-tv waren.
EnglishSo, we're making smart games for social media.
EnglishMy wife is an expert in social media.
EnglishSo he was using social media in private.
EnglishFor example, through social media.
EnglishThe second conclusion was that a monitoring policy has more influence on social norms than media campaigns and an educational approach.
De tweede conclusie is dat een monitoringbeleid meer invloed heeft op sociale normen dan campagnes in de media of lespakketten in het onderwijs.
EnglishSo, in 2003, I started to make my way around Los Angeles to talk about the idea of a pro-social media company and I was met with a lot of encouragement.
Dus in 2003 begon ik Los Angeles te bezoeken om te praten over het idee van een pro-sociaal mediabedrijf en ik kreeg een hoop aanmoediging.
EnglishAnd in the last three years, we've been looking specifically at social media to see what has changed, and we've discovered some very interesting things.
De jongste drie jaar hebben we ingezoomd op de sociale media om de veranderingen te bekijken. ~~~ We ontdekten een paar interessante dingen.
EnglishSo we investigated the role of social media and found the using social media produced a solid double-digit increase in oxytocin.
We hebben dus de rol van de sociale media onderzocht en hebben ontdekt dat het gebruik van sociale media een stevige tweecijferige toename in oxytocine veroorzaakt.
EnglishIf the case is that social media is dominating old media and women are dominating social media, then does that mean that women are going to take over global media?
Als de stelling is dat sociale media oude media domineren, en vrouwen sociale media domineren, betekent dat dan dat vrouwen de globale media gaan overnemen?
EnglishI think that social media is actually going to help us dismantle some of the silly and demeaning stereotypes that we see in media and advertising about gender.
Ik denk dat de sociale media ons gaan helpen om af te rekenen met enkele dwaze en vernederende stereotypen die we in media en reclame zien over mannen en vrouwen.
EnglishNow we're already seeing some services that are designed to let us decide what happens to our online profile and our social media accounts after we die.
Er zijn al een paar diensten te krijgen die zijn ontworpen om ons te laten beslissen wat er gebeurt met ons online-profiel en onze abonnementen op sociale media na onze dood.

Vergelijkbare vertalingen voor "social media" in Nederlands

media zelfstandig naamwoord
Dutch
social bijvoeglijk naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
trade media zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
social climber zelfstandig naamwoord
social development zelfstandig naamwoord
social fabric zelfstandig naamwoord
social life zelfstandig naamwoord
social work zelfstandig naamwoord
social problem zelfstandig naamwoord
social norm zelfstandig naamwoord
social control zelfstandig naamwoord
social critique zelfstandig naamwoord