"social insurance" in het Nederlands

EN

"social insurance" - vertaling Nederlands

EN

social insurance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
social insurance (ook: social security)
This applies not only to salaries, but also to social insurance, in cases of sickness and in many other areas.
Dit geldt niet alleen met betrekking tot het salaris, maar ook bij de sociale verzekeringen, in geval van ziekte en op veel andere gebieden.
What we need are flexible employment conditions which do not discriminate between employment and social insurance rights.
We hebben flexibele arbeidsverhoudingen nodig, maar dan zonder discriminatie op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen.
Secondly, I support the rapporteur’ s call to all Member States to ensure that women have equal access to social insurance schemes.
Daarnaast steun ik de oproep van de rapporteur aan alle lidstaten om te zorgen dat vrouwen gelijke toegang hebben tot sociale verzekeringen.

Voorbeeldzinnen voor "social insurance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNonetheless, the conditions are: save on health care and on social insurance and pensions systems.
De voorwaarden zijn bezuinigingen in de gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenen.
EnglishSocial insurance will be linked to wages, output and the purchasing power of salaries.
De sociale zekerheid zal afhankelijk zijn van de hoogte van de lonen en premies en van de koopkracht van de inkomens.
EnglishWe should be moving towards a general and universal social insurance scheme for the elderly.
Wij moeten zorgen voor een algemeen en allesomvattend systeem voor de sociale zekerheid van ouderen in de toekomst.
EnglishThus, the social insurance sectors include new forms of benefits, such as early retirement benefits.
Zo zullen nieuwe uitkeringsvormen onder de sociale zekerheid komen te vallen, zoals vroegtijdige pensioensuitkeringen.
EnglishI do not need to explain what this would mean for our Member States'social insurance systems.
Ik hoef u niet in alle details te vertellen wat dat voor gevolgen voor de socialezekerheidsstelsels van onze lidstaten zou hebben.
EnglishThe social insurance systems must make it easier for people to combine work and family life.
De socialezekerheidsstelsels moeten ervoor zorgen dat de combinatie van het beroeps- en het gezinsleven gemakkelijker wordt gemaakt.
EnglishThe low pay of women part-time workers is reflected in their current social insurance entitlements.
Het lage loon van vrouwen die deeltijds werken wordt weerspiegeld in de sociale zekerheidsuitkeringen die zij momenteel krijgen.
EnglishIt is, therefore, essential to secure an efficient and effective taxation system and efficient and effective social insurance system.
Daarom is een efficiënt en effectief belasting- en socialezekerheidssyteem van essentieel belang.
EnglishThe same is true of social security insurance.
EnglishOvercoming gender discrimination at work and in the social insurance systems is a huge challenge.
Het uitroeien van discriminatie op grond van geslacht, op de arbeidsmarkt en in de socialeverzekeringsstelsels, is een enorme uitdaging.
EnglishOverloading the employer and employee with heavy taxes and heavy social insurance contributions is anti-jobs.
De werkgever en werknemer overbelasten met zware belastingen en zware verzekeringsbijdragen is contraproductief voor de werkgelegenheid.
EnglishThis applies not only to salaries, but also to social insurance, in cases of sickness and in many other areas.
Dit geldt niet alleen met betrekking tot het salaris, maar ook bij de sociale verzekeringen, in geval van ziekte en op veel andere gebieden.
EnglishThe other task to address is the guarantee of social insurance for all employees, irrespective of the form of their contract.
Een tweede taak is om de sociale zekerheid veilig te stellen voor alle werknemers, ongeacht het karakter van de arbeidsverhouding.
EnglishIt also means that there is no longer any guarantee that you can build up old-age pension or social insurance contributions.
Maar dat betekent ook veel verdergaand dat ook de opbouw van bijvoorbeeld een AOW, een volksverzekering, niet meer gegarandeerd is.
EnglishWhat we need are flexible employment conditions which do not discriminate between employment and social insurance rights.
We hebben flexibele arbeidsverhoudingen nodig, maar dan zonder discriminatie op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale verzekeringen.
EnglishIt does not apply, for example, to social insurance documents, because these are dealt with under Directive 1408/ 71/ EEC.
Deze verplichting mag bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op sociale-verzekeringsdocumenten aangezien deze zijn geregeld in Richtlijn 1408/71/EG.
EnglishI also wish to emphasise that, today in many EU Member States, there is an economic crisis within the health and social insurance systems.
Ook moeten wij niet vergeten dat de sociale- en ziekteverzekeringsstelsels in veel lidstaten momenteel financieel onder druk staan.
EnglishThus, we must secure some clear and readily understandable regulations for arrangements concerning social welfare, health insurance and pensions.
Daarom moeten wij duidelijke en gemakkelijk te begrijpen regels opstellen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid en pensioenen.
EnglishSecondly, I support the rapporteur’ s call to all Member States to ensure that women have equal access to social insurance schemes.
Daarnaast steun ik de oproep van de rapporteur aan alle lidstaten om te zorgen dat vrouwen gelijke toegang hebben tot sociale verzekeringen.
EnglishThis sort of social insurance system can only be imposed by the workers, by fighting against the choices of big business and the European Union.
Dat kunnen werkende mensen alleen verwezenlijken door zich te verzetten tegen de keuzes van het grootkapitaal en de Europese Unie.

Vergelijkbare vertalingen voor "social insurance" in Nederlands

insurance zelfstandig naamwoord
social bijvoeglijk naamwoord
health insurance zelfstandig naamwoord
liability insurance zelfstandig naamwoord
social order zelfstandig naamwoord
medical insurance zelfstandig naamwoord
social worker zelfstandig naamwoord
third party insurance zelfstandig naamwoord
to take out insurance werkwoord
double insurance zelfstandig naamwoord
social organization zelfstandig naamwoord
accident insurance zelfstandig naamwoord
car insurance zelfstandig naamwoord