EN

sober {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
To go back to the Czech application, they talk of sober realism.
De Tsjechen spreken in hun aanvraag over nuchter realisme.
I was a vegetarian, I was sober, I didn't smoke.
Ik was vegetariër, ik was nuchter, ik rookte niet.
Je krijgt er spijt van als je weer nuchter bent.
We must ensure that this is maintained by creating the framework for a thorough and sober debate on enlargement, both in our own countries and in the new Member States.
Wij moeten deze steun proberen te behouden door het kader te scheppen voor een grondig en sober debat over de uitbreiding, zowel in de huidige als in de nieuwe lidstaten.
sober (ook: subdued)
volume_up
gedekt {bn.} (kleur)
NL

sober {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Want we zijn sober omdat we ambitieus zijn.
We are austere because we are ambitious.
Mijnheer de Voorzitter, de begroting voor 1997 hebben we omschreven als een begroting van soberheid; de begroting voor 1998, die ook sober is, zouden we de begroting van de consensus kunnen noemen.
Mr President, if the 1997 budget was known as the budget of austerity, then the 1998 budget, while still austere, could be termed the budget of consensus.
sober (ook: mager)
Wij moeten deze steun proberen te behouden door het kader te scheppen voor een grondig en sober debat over de uitbreiding, zowel in de huidige als in de nieuwe lidstaten.
We must ensure that this is maintained by creating the framework for a thorough and sober debate on enlargement, both in our own countries and in the new Member States.

Voorbeeldzinnen voor "sober" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA lot of very sober-minded physicists, believe it or not, have had exactly the same thought.
Een groot aantal nuchtere natuurkundigen, geloof het of niet, hebben precies dezelfde gedachte.
EnglishA man got out of one of the centres where drunkards are taken to sober up.
Er was een man ontsnapt uit een van de opvangcentra waar dronkaards naartoe worden gebracht om te ontnuchteren.
EnglishTo go back to the Czech application, they talk of sober realism.
De Tsjechen spreken in hun aanvraag over nuchter realisme.
EnglishNow it has become a sober reality which we are facing.
Nu is dat eigenlijk een nuchtere realiteit waar wij voor staan.
EnglishThis sober fact overshadows, I believe, the unmistakably positive developments in some countries.
Dergelijke nuchtere vaststelling overschaduwt, denk ik, de onmiskenbaar positieve ontwikkelingen in enkele landen.
EnglishI should also like to thank the Danish Presidency for its extremely sober and constructive approach so far.
Verder wil ik het Deense voorzitterschap bedanken voor zijn tot dusver zeer serieuze en constructieve aanpak.
EnglishI was a vegetarian, I was sober, I didn't smoke.
Ik was vegetariër, ik was nuchter, ik rookte niet.
EnglishTo say that is to state a sober fact and is no denial of the need to support the ecological rural economy.
Dit is een objectieve constatering, en het betekent niet dat de ecologische landbouw niet gesteund zou moeten worden.
EnglishYou are going to regret if you sober up.
Je krijgt er spijt van als je weer nuchter bent.
EnglishBut our policy needs to be rational, driven not by prejudice, but by a sober assessment of our needs.
Maar we moeten een rationeel beleid voeren dat niet wordt gedreven door vooroordeel maar door een nuchtere beoordeling van onze behoeften.
EnglishOne, you can swirl and twirl and gloom and doom forever, or two, you can grieve and then face the future with newly sober eyes.
Of je kan je miserabel voelen, vol zelfmedelijden, of je kan rouwen en je dan richten op de toekomst met een nieuwe, nuchtere kijk.
EnglishSo let us take a sober and simple look at the result of this referendum: it signals the rejection of a federal Europe.
Laten wij de uitslag van dit referendum met gezond verstand en in aller eenvoud lezen: in dit referendum is gewoon het federale Europa verworpen.
EnglishMr President, Commissioner, I should first of all like to thank my fellow MEP, Mr Kindermann for a sober and thorough report.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, eerst en vooral dank ik collega Heinz Kindermann voor zijn ernstig en grondig uitgewerkt verslag.
EnglishI'm sober as water.
EnglishOkay, now I'm sober.
EnglishMy Group and this House have offered a sober and considered rejection of his nominee for Commissioner for Justice and Home Affairs.
Mijn fractie en dit Huis hebben zijn kandidaat als commissaris voor justitie en binnenlandse zaken op rationele gronden en weloverwogen afgewezen.
EnglishWe have to send the fathers to de-addiction labs and when they come back, most times sober, we have to find a job for them so that they don't regress.
We moeten de vaders naar een afkicklab sturen en als ze terugkomen, meestal nuchter, moeten we een baan voor hen vinden zodat ze niet hervallen.
EnglishMr Medina Ortega's sober, precise and convincing report can only persuade us that this work will be undertaken in the interests of all.
Het beknopte, nauwkeurige en overtuigende verslag van de heer Medina Ortega kan ons er alleen maar van overtuigen dat dit werk in ieders belang zal worden gedaan.

Synoniemen (Engels) voor "sober":

sober