"so much" in het Nederlands

EN

"so much" - vertaling Nederlands

NL
EN

so much {bijwoord}

volume_up
so much (ook: so, thus)
That is why we are in conflict, and not so much in terms of the objectives.
Vandaar dat wij een conflict hebben, en niet zozeer met betrekking tot de doelstellingen.
The problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.
Het probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.
They do not need information so much as less paperwork.
Ze hebben niet zozeer info nodig, ze hebben lastenverlichting nodig.

Voorbeeldzinnen voor "so much" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo much of London's meat was coming from the northwest, from Scotland and Wales.
Dus veel van Londens vlees kwam uit het noordwesten, uit Schotland en Wales.
EnglishSo I too very much welcomed the release of both Ngawang Sangdrol and Jigme Sangpo.
Daarom was ik ook zeer blij met de vrijlating van Ngawang Sangdrol en Jigme Sangpo.
EnglishThis puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
De dieren raken gestresst, soms zo erg dat zij tijdens het transport sterven.
EnglishHistory teaches us that there has never been so much growth and so much poverty.
Nog nooit in de geschiedenis is er zoveel groei en zoveel armoede geweest.
EnglishI would say, in this regard, that the Internet makes life so much easier these days.
Ik zei al dat de zaken er met Internet bepaald gemakkelijker op zijn geworden.
EnglishMadam President, the big problem is that so much is happening on the world stage.
Mevrouw de Voorzitter, er is het grote probleem dat er zoveel gebeurt in deze wereld.
EnglishNow, our big symbol at IDEO is actually not so much the place, it’s a thing.
Ons grote symbool bij IDEO is in feite niet zozeer een plek, als wel een ding.
EnglishAnd without so much as an apology...... you ran off with that sideshow phony.
En zonder ook maar één excuus... ging je ervandoor met die nep-circusartiest.
EnglishHow could the world go back to the way It was...... when so much bad had happened?
Hoe werd de wereld ooit weer zoals ie was...... nadat er zo veel kwaad was geschied?
EnglishSo the incentives are much larger to produce drugs which treat more people.
De prikkels zijn dus veel groter om medicijnen te maken die meer mensen helpen.
EnglishThis is also the background to why so much money has been placed in reserve.
Dat is ook een verklaring voor het feit dat er zoveel geld in de reserve is gezet.
EnglishFailure to do so will undermine much of what we are trying to do in other areas.
Als wij daarin niet slagen, zal dat onze inspanningen op andere terreinen ondermijnen.
EnglishWe should not be concentrating so much on a deterrent policy at our borders.
Wij moeten ons niet concentreren op een afschrikkingsbeleid aan onze grenzen.
EnglishOnly a clear 'no ' or 'never ' will do in the face of so much blind European arrogance.
Tegen zoveel blinde Europese arrogantie past alleen een duidelijk neen en nooit.
EnglishI have always said that we should not so much as raise a hand against another
Ik heb altijd gezegd dat wij niet de hand mogen opheffen tegen een ander.
EnglishAs for reality, Ford understood what reality meant when it paid its workers so much.
Eigenlijk had Ford het al goed begrepen toen hij zijn arbeiders heel goed betaalde.
EnglishThe problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.
Het probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.
EnglishThat is the only reason why it was given so much emphasis in the Treaties.
Alleen daarom wordt in het Verdrag zo'n grote betekenis aan samenhang gegeven.
EnglishYou know, we do so much in the kitchen I thought this would be interesting.
Weet je, we doen zo veel in de keuken, ik dacht dat het interessant zou zijn.
EnglishWe're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.
We rijden gewoon zoveel meer, dat de technologie het niet bij kan houden.

Vergelijkbare vertalingen voor "so much" in Nederlands

much voornaamwoord
Dutch
so bijwoord
very much bijvoeglijk naamwoord
too much bijwoord
thank you very much tussenwerpsel
that much voornaamwoord