"snowball" in het Nederlands

EN

"snowball" - vertaling Nederlands

EN

snowball {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Imagine juggling a snowball across the tropics.
Het is net jongleren met een sneeuwbal in de tropen.
And this Japanese macaque has made a snowball, and he or she's going to roll down a hill.
Deze Japanse makaak heeft een sneeuwbal gemaakt, en hier gaat ze van een heuvel naar beneden rollen.

Voorbeeldzinnen voor "snowball" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd this Japanese macaque has made a snowball, and he or she's going to roll down a hill.
Deze Japanse makaak heeft een sneeuwbal gemaakt, en hier gaat ze van een heuvel naar beneden rollen.
EnglishThis expenditure is set to snowball over the next ten years.
De uitgaven zullen in de komende tien jaar nog verveelvoudigen.
EnglishWell, in the end, we were able to save Future and Snowball, but I was, at that point, ready to move on.
Uiteindelijk hebben we Future en Snowball kunnen redden maar toen was ik zover dat ik iets anders wilde gaan doen.
EnglishImagine juggling a snowball across the tropics.
Het is net jongleren met een sneeuwbal in de tropen.
EnglishThere should be a snowball effect, a positive feedback, such that the more names we have, the more we get.
Er zou een sneeuwbaleffect moeten komen, een positieve weerslag, zodat hoe meer namen we hebben, hoe meer er zullen bijkomen.
EnglishIt is our task to stop this snowball effect by making clear, political statements against the violation of human rights.
Het is onze taak om dit sneeuwbaleffect te stoppen door duidelijke politieke uitspraken tegen het schenden van de mensenrechten.
EnglishThe chances of getting a unanimous vote in Council on an ambitious directive on the fiscal aspects are similar to the prospects of a snowball in hell.
Er is geen schijn van kans dat de Raad unaniem voor een ambitieuze richtlijn inzake deze fiscale aspecten stemt.
EnglishThe accumulation of funds in recent years, the so-called snowball effect, has been a continual source of worry for the Committee on Budgets.
De opeenhoping van de financiële middelen in de laatste jaren, ofwel het zogeheten sneeuwbaleffect, is een voortdurende zorg voor de Begrotingscommissie.
EnglishIt was this snowball effect that the Committee on Budgets wished to bring to everyone's attention in its report, and it thus proposed Amendments Nos 2 and 3.
Op dit sneeuwbaleffect wilde de Begrotingscommissie in haar advies de aandacht vestigen en daarom heeft zij de amendementen 1 en 2 ingediend.
EnglishHowever, I realise that the services directive as initiated has not a snowball’ s chance in hell of getting through either the Council of Ministers or the European Parliament.
u201D Ik realiseer me echter dat de dienstenrichtlijn zoals deze is geïnitieerd, geen schijn van kans maakt om door de Raad of door het Europees Parlement te komen.
EnglishThey are all involved, and public administrations will be the first to set the example: dual pricing will create a snowball effect which will then be imitated by the world of private business.
De overheid zal het voorbeeld geven: met de dubbele prijsaanduiding zal de overheid een voorbeeld geven dat een sneeuwbaleffect heeft en onmiddellijk door de privé-sector zal worden gevolgd.

Synoniemen (Engels) voor "snowball":

snowball