EN

sneak {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "sneak" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

English. ~~~ They'd sit down; I'd sneak out of the house.
Dus toen m'n ouders uit eten gingen, glipte ik stiekem uit het huis.
EnglishSo those are very important for catching somebody who's trying to sneak up on you.
Dat is zeer belangrijk als iemand je probeert te besluipen.
EnglishThat is where cholera and other problems sneak in as a collateral problem because of bad sanitation.
Hier zorgen de slechte hygiënische omstandigheden voor extra problemen zoals cholera.
EnglishI have to show you something from my own lab, so let me sneak this in.
I moet even iets laten zien uit mijn laboratorium, hier is het.
EnglishIn that area we will have to watch that the introduction of the euro is not used to sneak in price increases.
Er moet op worden gelet, dat de invoering van de euro geen verkapte prijsverhogingen tot gevolg heeft.
EnglishTo sneak in such sweeping legislation through the back door is extremely incongruous from a democratic point of view.
Het binnensmokkelen van dergelijke ingrijpende wetgeving is vanuit democratisch oogpunt gezien hoogst misplaatst.
EnglishWe must not sneak harmonisation in through the back door in areas where national competence should clearly apply.
We moeten niet via een achterdeurtje harmonisatie toelaten op gebieden waar een duidelijke nationale competentie bestaat.
EnglishI better go sneak back in the house.
Ik ga maar weer eens naar binnen sluipen thuis.
EnglishIs it possible to sneak through a European law without supervision by the Member States or national parliaments?
Is het mogelijk langs slinkse wegen een Europese wet in te voeren buiten toezicht van de lidstaten of nationale parlementen om?
EnglishAnd this is this voracious predator launching a sneak attack on this poor little unsuspecting jellyfish there, a by-the-wind sailor.
Dit is het vraatzuchtige roofdier dat een verrassingsaanval uitvoert op deze nietsvermoedende kleine zeilkwal.
EnglishYou can' tjust come sneak up on me.
EnglishI compliment the Greek Presidency, which was able to sneak that in by concentrating on what was politically achievable.
Een compliment voor het Griekse voorzitterschap, dat zich concentreerde op het politiek haalbare, en dat ook binnen wist te slepen.
EnglishYou sneak up on your patient again?
EnglishThis is the kind of stuff that's not been declassified, just that people managed to sneak home and after, you know, on their deathbed basically gave me.
Dit soort dingen zijn niet vrijgegeven. ~~~ Mensen smokkelden het naar huis en gaven het me op hun sterfbed.
EnglishFor a purely tactical reason: because they would like to get round quickly to a sneak vote on an important question - bioethics.
Zij willen dat om louter tactische redenen: zij willen dat wij op een drafje ook over de belangrijke kwestie van de bioethiek stemmen.
EnglishNobody can sneak up on me
EnglishThe text that Parliament received two years ago, however, can be said to sneak this possibility in through the back door.
In de tekst die het Parlement echter twee jaar geleden heeft ontvangen, is die mogelijkheid er als het ware via de achterdeur stiekem binnengesmokkeld.
EnglishThis is a sneak preview.
EnglishSo it uses its red bioluminescence like a sniper's scope to be able to sneak up on animals that are blind to red light and be able to see them without being seen.
Dus hij gebruikt zijn bioluminescentie als een geweerkijker om dieren te kunnen besluipen die blind zijn voor rood licht en hij kan hen zien, zonder gezien te worden.
EnglishThere is no need to try to sneak in an issue which is in fact hugely important but that cannot be dealt with in the context of a regulation of this nature.
Men moet niet trachten stiekem iets in te voeren wat op dit moment weliswaar van groot belang is, maar niet zomaar afgehandeld kan worden in het kader van een verordening als deze.