"smuggling" in het Nederlands

EN

"smuggling" - vertaling Nederlands

EN

smuggling {zelfstandig naamwoord}

volume_up
smuggling

Voorbeeldzinnen voor "smuggling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
Ook smokkel van jonge vrouwen is zeer winstgevend, maar de risico's zijn klein.
EnglishIn 1996, the EDU's mandate was extended to include the smuggling of human beings.
In 1996 werd het mandaat van de Europese Drugseenheid uitgebreid tot mensensmokkel.
EnglishI am thinking of the Transnuklear affair and the scam over the smuggling of nuclear waste.
Ik denk aan de affaire Transnuclear met de grootste smokkel van nucleair afval.
EnglishInstead it boosts smuggling, to the detriment of health checks and of the Treasury.
Het leidt alleen maar tot meer smokkel, ten koste van de volksgezondheid en de schatkist.
EnglishThe claim that the increase in excise would encourage smuggling is not proven.
De bewering dat de verhoging van accijns de smokkelpraktijk zou stimuleren, is niet gestaafd.
EnglishWe believe there are better ways of getting to grips with the problems of smuggling.
Wij zijn van mening dat er betere methoden zijn om greep te krijgen op de smokkelproblemen.
EnglishIt is linked to drug smuggling, terrorism and forgery of bank notes.
Het is verbonden met smokkel, terrorisme en vervalsen van bankbiljetten.
EnglishIn other words, smuggling will increase, not decrease, as the Commission maintains.
Wij krijgen dan dus een toename en geen vermindering van de smokkelhandel zoals de Commissie zegt.
EnglishMr President, the report addresses the issue of cigarette smuggling comprehensively.
-- Mijnheer de Voorzitter, in het verslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan sigarettensmokkel.
EnglishWe are, after all, dealing with a corridor for smuggling people, drugs and arms to Europe.
Let wel, we spreken hier over een corridor voor mensen-, drugs- en wapensmokkel naar Europa.
EnglishThese counterfeit documents are very often used in smuggling cases.
Bij deze mensensmokkel wordt heel vaak gebruik gemaakt van deze volledig valse documenten.
EnglishThe Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.
Het is alom bekend dat belastingontduiking des te aantrekkelijker is naarmate de belastingen hoger zijn.
EnglishThe first one is to crack down on the smuggling of human beings as an element of organised crime.
Het ene element is de bestrijding van de mensensmokkel als onderdeel van de grote misdaad.
EnglishMr President, decisive action needs to be taken against smuggling.
-- Mijnheer de Voorzitter, er moeten afdoende maatregelen worden genomen tegen mensensmokkel.
EnglishThe risks of arms and drug smuggling will also increase if border controls are abolished.
De kans op wapen- en drugssmokkel neemt ook toe wanneer de grenscontroles geheel worden afgeschaft.
EnglishYou made a comment on how the issues of asylum, human trafficking and drug smuggling should be tackled.
U maakt een opmerking over de aanpak van asiel, van smokkel, van mensen en van drugs.
EnglishThese differences must be levelled, because they encourage massive smuggling and fraud.
Deze verschillen moeten worden genivelleerd, want zij werken een massale smokkel en fraude in de hand.
EnglishTo have an effective tool against drug smuggling we need a Europol which is fully functional.
Om doelmatig tegen drugshandel te kunnen optreden, is een volledig functionerende Europol nodig.
EnglishThe nineties saw the advent of increasingly worrying forms of human smuggling.
In de jaren " 90 hebben wij kunnen zien hoe de mensensmokkel steeds onrustbarender vormen heeft aangenomen.
EnglishIt is only a matter of time before the first reports on smuggling will start to roll in.
Wanneer gaan we de eerste berichten krijgen over smokkel?