"smoother" in het Nederlands

EN

"smoother" - vertaling Nederlands

volume_up
smoother {vergr.tr.}
NL
EN

smoother {vergrotende trap}

volume_up
smoother (ook: more sociable)
By putting the system in place now we are ensuring a much smoother path for the future.
Door het systeem nu in te voeren garanderen wij een veel vlottere afwikkeling in de toekomst.
Secondly, decision-making in Europe needs to be made smoother, more transparent and more democratic, so that enlargement can be approached confidently and calmly.
Ten tweede, moest de besluitvorming in Europa vlotter, doorzichtiger, democratischer worden zodanig dat de uitbreiding zonder aandringen met vertrouwen konden worden aangepakt.

Voorbeeldzinnen voor "smoother" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe fewer speed differences there are, the smoother the traffic flows, in actual fact.
Hoe kleiner het verschil in snelheid, hoe soepeler het verkeer loopt.
EnglishBy putting the system in place now we are ensuring a much smoother path for the future.
Door het systeem nu in te voeren garanderen wij een veel vlottere afwikkeling in de toekomst.
EnglishWe are also addressing a number of points which may perhaps make the negotiations a little smoother.
Wij stellen ook enkele punten aan de orde die wellicht de scherpe kantjes van de onderhandelingen afhalen.
EnglishThis has made for a smoother coordination of policies.
Daardoor kon het beleid beter gecoördineerd worden.
EnglishWe hope that the consultation process in preparation for the fifth framework programme will be smoother and more relaxed.
Wij gaan ervan uit dat de samenwerking bij de voorbereiding van het vijfde kaderprogramma soepeler en rustiger verloopt.
EnglishThe process will go far smoother.
EnglishLike the rapporteur, I believe that the Commission proposal must contribute to the smoother operation of the internal market.
Samen met de rapporteur ben ik van oordeel dat het voorstel van de Commissie zal bijdragen aan een beter functioneren van de interne markt.
EnglishShe'd give me a smoother run.
EnglishIn this way the European Union naturally intends to create the conditions for a smoother integration of these countries into the European Union.
Hiermee wil de Europese Unie natuurlijk ook de voorwaarden scheppen voor een meer gemakkelijke integratie straks van deze landen in de Europese Unie.
EnglishEurope's movement forward will be smoother if people, who do not have EU citizenship, integrate into European society.
De positieve verandering die Europa gaat bewerkstelligen zal met veel minder problemen gepaard gaan als mensen die geen staatsburger van de EU zijn integreren in de Europese samenleving.
EnglishThe latter are tightening up policy in a vain belief that this should ease the problems, make integration a smoother process and lead to fewer people reaching our borders.
Men verscherpt de regels in de ijdele hoop dat de problemen daardoor afnemen en de integratie soepeler verloopt, en dat er minder mensen naar onze grenzen komen.
EnglishSecondly, decision-making in Europe needs to be made smoother, more transparent and more democratic, so that enlargement can be approached confidently and calmly.
Ten tweede, moest de besluitvorming in Europa vlotter, doorzichtiger, democratischer worden zodanig dat de uitbreiding zonder aandringen met vertrouwen konden worden aangepakt.
EnglishECHO must focus on relief, but it seems very desirable that it also employ staff with expertise in the field of reconstruction in order to make the transition smoother.
ECHO moet zich concentreren op noodhulp, maar het lijkt zeer wenselijk dat het in zijn staf ook expertise opneemt op het terrein van wederopbouw om een soepeler overgang gemakkelijker te maken.

Synoniemen (Engels) voor "smoother":

smoother