EN

smooth {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De lucht in deze kamer is ook overal gelijk.
Keeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Het heelal net na de oerknal zo gelijk verdeeld houden is niet gemakkelijk. ~~~ Het is een delicaat evenwichtsspel.
The thing that doesn't make sense to us as much is that the universe, at early times, near the Big Bang, was also very, very smooth.
Wat we veel minder begrijpen is dat het universum vroeger, net na de oerknal ook overal gelijk was.
This is very rough, and this is sort of smooth, and this perfectly smooth.
Dit is erg ruw, en dit is nogal glad, en dit is helemaal glad.
But she actually used these on smooth surfaces -- two of them -- to climb up, and pull herself up.
Maar ze gebruikte deze op een glad oppervlak, twee ervan, om te klimmen en zich op te trekken.
In fact, in many of the statues, when you excavate them, the backs are totally smooth -- almost glass smooth.
In feite zijn veel beelden, als je ze opgraaft, volkomen glad -- bijna als glas.
I think everyone will be understanding about any possible errors and I ask for everyone's cooperation so that we can have a smooth vote on this crucial issue.
Ik denk dat iedereen wel begrip zal hebben voor eventuele fouten en ik vraag ieders medewerking zodat de stemming over deze cruciale kwestie vlot kan verlopen.
They can talk -- they're very smooth, and they can write very, very well, but asking them to communicate ideas in a different way was a little uncomfortable for them.
Ze kunnen praten -- ze zijn heel vlot, en ze kunnen heel, heel goed schrijven, maar hun vragen om ideeën op een andere manier mee te delen voelde wat onwennig voor hen.
Allow me in closing to highlight the excellent cooperation once again; I am optimistic that together we shall achieve the objective of creating as smooth a railway system as possible.
Ik wil nogmaals de klemtoon leggen op de goede samenwerking en ben vol goede hoop dat wij het gemeenschappelijke doel van een zo vlot mogelijk spoorwegvervoer zullen bereiken.
smooth (ook: even, flat, level)
And the first thing you do is you calculate the vibrational spectrum of coumarin, and you smooth it out, so that you have a nice picture of what the sort of chord, so to speak, of coumarin is.
Eerst bereken je het vibratiespectrum van coumarine, en dan vlak je het uit zodat je een mooi beeld hebt van dit akkoord, zeg maar, van coumarine.
smooth (ook: even, flat, level, plain)
smooth

Voorbeeldzinnen voor "smooth" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd this has been a smooth progression since the beginning of the genome project.
En dit is een soepele progressie geweest… sinds het begin van het genoomproject.
EnglishWell, here's RHex: RHex has trouble on rails -- on smooth rails, as you see here.
Nou, hier is RHex - RHex heeft moeite op rails - op gladde rails, zoals je hier ziet.
EnglishThe banks and their staff have also contributed a great deal to the smooth transition.
Ook de banken en hun medewerkers hebben veel bijgedragen tot een goed verloop.
EnglishThe importance of smooth-running, comprehensible work cannot possibly be emphasised enough.
Het belang van totale openheid in het bestuur kan niet genoeg beklemtoond worden.
EnglishSecondly, we have to be able to establish a smooth and transparent relationship with NATO.
Ten tweede moeten we zorgen voor een vlotte en transparante samenwerking met de NAVO.
EnglishNo, you can put them on molecular smooth surfaces -- they don't do it. ~~~ How about suction?
Nee, je kunt ze op moleculair gladde oppervlakken plaatsen - dat is het niet.
EnglishHow does it plan to support the smooth running of those elections?
Welke steun denkt zij te verlenen aan het goede verloop van deze verkiezingen?
EnglishNow there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
Nu zijn er veel manieren om een mooie gladde afwerking te krijgen.
EnglishWe welcome the emphasis upon the smooth and efficient functioning of markets.
Het is een goede zaak dat het belang van soepel en efficiënt functionerende markten wordt benadrukt.
EnglishThis is very rough, and this is sort of smooth, and this perfectly smooth.
Dit is erg ruw, en dit is nogal glad, en dit is helemaal glad.
EnglishNow you might think for smooth surfaces we get inspiration here.
Jullie zouden kunnen denken dat we voor gladde oppervlakken hier inspiratie van krijgen.
EnglishThe regulation was necessary for a smooth accession process.
Deze verordening was noodzakelijk om het toetredingsproces soepel te laten verlopen.
EnglishThe Commission is not a closing entry; it is necessary for a smooth enlargement process.
De Commissie is geen sluitpost maar die is noodzakelijk voor een goed verloop van de uitbreiding.
EnglishSmooth out the edges; go for the center; that's the big market.
De scherpe randjes eraf en gaan voor het midden, dat is de grote markt.
EnglishI am merely concerned for the smooth running of proceedings.
Ik wil helemaal niet op mijn strepen staan, maar enkel ons werk in goede banen leiden.
EnglishThat, too, is regrettable, but we have to take the rough with the smooth.
Dat is betreurenswaardig, maar wie a zegt moet ook b zeggen.
EnglishOur citizens expect us to do all we can to ensure a smooth transition to the euro.
Onze burgers verwachten dat wij er alles aan doen om een soepele omschakeling op de euro zeker te stellen.
EnglishAnd all of this has fueled an increase, very smooth and predictable, of productivity.
En dat alles was de brandstof voor… een zeer gelijkmatige en voorspelbare verhoging van productiviteit.
EnglishIt's pretty remarkable how smooth an exponential process that is.
Het is vrij opmerkelijk hoe gelijkmatig dat exponentiële proces is.
EnglishIn fact, in many of the statues, when you excavate them, the backs are totally smooth -- almost glass smooth.
In feite zijn veel beelden, als je ze opgraaft, volkomen glad -- bijna als glas.