"slogan" in het Nederlands

EN

"slogan" - vertaling Nederlands

NL

"slogan" - vertaling Engels

EN
EN

slogan {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This anti-globalisation movement slogan could form the epigraph of our debate.
Deze antiglobalistische slogan zou in ons debat niet misstaan.
So I understand that this meeting was planned, and the slogan was From Was to Still.
Ik begrijp dat deze ontmoeting gepland was met als slogan: 'Van was tot nog steeds'.
Lifelong learning has to be meaningful, not just a slogan.
De term ' levenslang leren ' moet inhoud hebben en niet alleen maar een slogan zijn.
slogan (ook: motto, watchword)
That is the slogan, the motto if you like, of the Common Foreign and Security Policy on this issue.
Dat is het devies, dat is het motto van het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid in deze zaak.
I would also like to congratulate you on your effort to apply your slogan 'More Europe ' to the ESDP.
Ik wil u tevens lof toezwaaien voor het feit dat u uw devies " Meer Europa " wilt toepassen op het EVDB.
Nor am I greatly heartened by the slogan, ‘ Back to the Start’; if we were to do that, we would simply be wasting a lot of time.
Ik ben geen voorstander van het devies u201Cterug naar afu201D, want daarmee zouden we erg veel tijd verliezen.
slogan (ook: motto, watchword)
I like this slogan because it is reasonable and moderate.
" Concreet en positief ", ik voel wel iets voor de gematigde, redelijke toon van die leus.
That was the slogan of the last European elections.
Dat was de leus tijden de laatste Europese verkiezingen.
The second slogan is ‘ science closer to industry, with an emphasis on innovation’.
Een tweede leus is u201Ewetenschap hand in hand met het bedrijfsleven, met de nadruk op innovatieu201D.
'Double now ': that was the slogan, and I shall keep saying it.
" Tweemaal nu ", Voorzitter, dat was de leuze en die blijf ik uitspreken.
I should like to enquire how you intend to act on your slogan ‘ More Europe’, Mr Barroso.
Ik wil u vragen hoe u uw leuze " meer Europa " wilt verwezenlijken.
More and more people in Europe and America are demonstrating under the slogan 'No blood for oil '.
In Europa en Amerika demonstreren steeds meer mensen onder de leuze ' geen bloed voor olie '.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two ' and 'learn your neighbour's language '.
Mijn lijfspreuk voor het Europees Jaar van de Talen is tweeledig: moedertaal + 2, en de taal van je buren leren.
NL

slogan {de}

volume_up
Deze antiglobalistische slogan zou in ons debat niet misstaan.
This anti-globalisation movement slogan could form the epigraph of our debate.
Ik begrijp dat deze ontmoeting gepland was met als slogan: 'Van was tot nog steeds'.
So I understand that this meeting was planned, and the slogan was From Was to Still.
De term ' levenslang leren ' moet inhoud hebben en niet alleen maar een slogan zijn.
Lifelong learning has to be meaningful, not just a slogan.

Voorbeeldzinnen voor "slogan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd we have a slogan that the best thing a child can do with a toy is to break it.
Onze slogan is: het beste dat het kind met speelgoed kan doen, is het stukmaken.
EnglishI fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
Ik ben bang, mijnheer de Voorzitter, dat dit eerder een axioma dan een bewijs is.
EnglishI hope that the slogan of the Dutch presidency will become 'opt in or opt out '.
Ik hoop dat het motto van het Nederlandse voorzitterschap " erin of eruit " zal worden.
EnglishSo I understand that this meeting was planned, and the slogan was From Was to Still.
Ik begrijp dat deze ontmoeting gepland was met als slogan: 'Van was tot nog steeds'.
EnglishHygiene regulations and on-the-spot checks should be the slogan of the hour.
Tegenwoordig zijn echter gezondheidsvoorschriften en controles ter plaatse het parool.
EnglishThe Green Group does not support the short-sighted slogan: " I want my money back ".
De Groene fractie is geen voorstander van het kortzichtige motto: I want my money back.
EnglishBut, of course, you can rely on the Council to stick by its usual slogan: business as usual.
Maar van de Raad kun je op aan, hij handelt volgens het oude motto: niets nieuws.
EnglishTaking Kyoto as our slogan, the second example is the legislation on chemicals.
Kyoto is hierbij één trefwoord, de chemicaliënwetgeving een tweede.
EnglishSo, my mantra here, my fourth slogan is: 10,000 households or bust.
Dus, mijn mantra hier, mijn vierde slogan is: 10,:,000 huishoudens of niets.
EnglishThis anti-globalisation movement slogan could form the epigraph of our debate.
Deze antiglobalistische slogan zou in ons debat niet misstaan.
EnglishIt could all be summed up in a single slogan, which is itself unique: the super-State is more simple.
Dit alles kan in één leus worden samengevat: een superstaat is veel eenvoudiger.
EnglishThe slogan here runs: rather than drawing away in fear we must move towards one another.
Hier is het parool dat wij voor elkaar niet bang mogen zijn, maar naar elkaar moeten toegaan.
EnglishMr President, 'Egypt: where everyone wears a smile ' is the slogan advertising Egypt to the world.
Mijnheer de Voorzitter, ' Egypte: waar iedereen rondloopt met een glimlach?.
EnglishI should like to enquire how you intend to act on your slogan ‘ More Europe’, Mr Barroso.
Ik wil u vragen hoe u uw leuze " meer Europa " wilt verwezenlijken.
EnglishIf my Group could offer you a slogan for it, it would be 'restoring belief '.
Als mijn fractie u een leus zou kunnen aanbieden, zouden wij zeggen u201Chet geloof herstellenu201D.
EnglishFortunately, in these discussions, there has been a different slogan - ' Patents to promote life '.
Gelukkig is er in dit debat een andere slogan: " Octrooien voor het leven ".
English'Double now ': that was the slogan, and I shall keep saying it.
" Tweemaal nu ", Voorzitter, dat was de leuze en die blijf ik uitspreken.
EnglishMadam President, today we can coin a new slogan: New Labour, New Unemployment.
Mevrouw de Voorzitter, vandaag kunnen wij een nieuwe leus bedenken: Nieuw Labour, Nieuwe Werkloosheid.
EnglishThe Commission's philosophy is Malthusian; its slogan is 'No future '.
- In filosofische termen is de lijn die de Commissie volgt te beschouwen als malthusianistisch.
EnglishThe most important slogan is ‘ excellence in each project’.
Onze leidraad moet daarbij de u201Cuitmuntendheid van elk projectu201D zijn.

Synoniemen (Engels) voor "slogan":

slogan