"slight" in het Nederlands

EN

"slight" - vertaling Nederlands

EN

slight {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Het amendement zal dan ook aangenomen worden in licht gewijzigde bewoordingen.
The year 2004 is marked by a slight recovery in the European economy.
Het jaar 2004 staat in het teken van een licht herstel van de economie in Europa.
We are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer vertoont een licht neergaande trend.
slight (ook: lean, slender, slim)

Voorbeeldzinnen voor "slight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
Wij kunnen nu overgaan tot het volgende agendapunt, maar er is een klein probleem.
EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer vertoont een licht neergaande trend.
EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Het amendement zal dan ook aangenomen worden in licht gewijzigde bewoordingen.
EnglishI say this with a slight undertone of warning, I do not say threat, but warning.
Ik zeg dat niet dreigend, maar met een enigszins waarschuwende ondertoon.
EnglishColleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Ik wil de collega's er overigens op attenderen dat de benadering enigszins is gewijzigd.
EnglishNevertheless, there are a number of issues where we have slight differences of views.
Desalniettemin verschillen wij over een aantal zaken enigszins met elkaar van mening.
EnglishThis is not meant as a slight on the promotion programmes, God forbid.
Daarbij wil ik absoluut geen afbreuk doen aan het belang van de steunprogramma's.
EnglishIt will therefore be accepted with a slight alteration to the wording.
Dit amendement zal worden overgenomen na een lichte wijziging in de bewoordingen.
EnglishThe year 2004 is marked by a slight recovery in the European economy.
Het jaar 2004 staat in het teken van een licht herstel van de economie in Europa.
EnglishThat was why I know that my fellow rapporteur had a slight problem with the date 2010.
Daarom weet ik ook dat mijn mederapporteur wel wat problemen had met het jaartal 2010.
English(Laughter) And she's bringing me in with a slight salsa movement.
Verdomme!" ~~~ (Gelach) En ze leidt me naar mijn plaats met een lichte salsabeweging.
EnglishFollowing the doubling of petroleum prices, a slight upsurge has been observed in inflation.
Door de verdubbeling van de aardolieprijzen zien wij de inflatie licht aanwakkeren.
EnglishAny chink in security, any weakness, however slight, must be plugged immediately.
Iedere fout in de beveiliging of zwak punt moet veranderd worden.
EnglishI have only one slight reservation and that is the position of Cyprus.
Ik heb slechts een enkel klein voorbehoud en dat is de positie van Cyprus.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, my apologies for the slight delay in my arrival.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn verontschuldigingen voor deze lichte vertraging.
EnglishOur proposals for this were rejected in the Research Committee by a slight majority.
Onze voorstellen ter zake zijn in de onderzoekscommissie met een krappe meerderheid verworpen.
EnglishTherefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.
Uw beweringen en de realiteit sporen dus niet geheel met elkaar.
EnglishI am at a slight loss to understand why Mr Tomlinson is taking such a strong line.
Ik begrijp het harde standpunt van de heer Tomlinson niet goed.
EnglishI am prepared, as rapporteur, to accept that slight modification which has been made necessary.
Ik, als rapporteur, ben bereid om deze kleine, noodzakelijke wijziging te aanvaarden.
EnglishIt is just a slight nuisance that our meetings always partly coincide with Committee Week.
Het is alleen jammer dat onze bijeenkomsten elke keer deels overlappen met de commissieweek.