EN

slag {zelfstandig naamwoord}

volume_up
NL

slag {de}

volume_up
Deze slag is gewonnen, maar de oorlog is nog onbeslist.
That battle may be almost won, but the war is still in doubt.
Als jullie deze slag willen winnen, moet je binnen een maand terug zijn.
lf you want to win this battle, you must return before the next moon.
Als we de volgende slag winnen, kunnen we de oorlog winnen.
If we win this next battle, victory in the war is within our grasp.
Wij verzoeken ze met klem aan de slag te gaan en een adequate wetgeving voor te leggen.
We are calling on it to take action and bring forward appropriate legislation.
Ik betreur dat, want nu moeten wij aan de slag omdat anderen hun werk niet hebben gedaan.
I regret this since we are having to take action because others have not done their job.
Wij staan aan het begin van een hervormingsproces en daarmee willen wij nu graag aan de slag.
This is the beginning of the reform process and we now look forward to some action.
Dat is een zware slag voor het milieu, het toerisme en de landbouw.
This is a major blow to the environment, tourism and farming.
Dit is een verschrikkelijke slag voor het vertrouwen tussen de mensen.
This is a terrible blow to trust and confidence among people.
De boeren in Groot-Brittannië hebben een enorme slag gehad met de BSE.
Farmers in Great Britain have suffered an enormous blow from BSE.
slag (ook: soort, aard, genre)
De nationalistische kringen in Rusland wachten toch alleen maar op een dergelijke slag om het klimaat in Rusland ook dienovereenkomstig te veranderen.
After all, the nationalist forces in Russia are just waiting for this kind of attack to change the climate in Russia accordingly.
Een verbod op dit vistuig in deze gebieden, of een poging om tot zo'n verbod te komen, is mijns inziens een slag in de lucht en schept een verkeerd precedent.
This is why I think it is somewhat flippant and a bad precedent to ban or attempt to ban gear of this kind in the areas in question.
De verleiding is uiteraard groot om na een dergelijke slag in het gezicht snel en krachtig terug te slaan, maar de gevolgen daarvan zouden niet te overzien zijn.
After an outrage of this kind, there may, in other words, be a great temptation to call fervently for violent retaliation which would, however, have immeasurable consequences.
slag (ook: klop, klap, veeg, tik, klets)
De Noordelijke IJszee, een prachtig systeem, een regulerend bioom op planetair niveau, krijgt slag na slag de klimaatverandering te verduren, en lijkt toch in goede staat te zijn.
The Arctic -- a beautiful system -- a regulating biome at the planetary level, taking the knock after knock on climate change, appearing to be in a good state.
Wij moeten ervoor zorgen dat zij over vaardigheden beschikken waarmee zij ook in voor hen nieuwe banen aan de slag kunnen.
We must ensure they have the skills needed for types of work that may be new to them.
slag (ook: soort, aard)
Nu zwem ik niet met een mooie lange slag.
And now I'm not swimming with a nice long stroke, I'm sort of crabbing it this way.
Ik denk dat we om die reden heel kritisch moeten zijn, anders gaan we in het wilde weg aan de slag, zonder dat daar iemand wijzer van wordt.
I believe this to be a reason why this issue has to be examined in a very critical light, so that we do not end up engaging in the sort of activism that looks good but helps nobody.
Tijdens de slag kun je zien hoe het uitstrekt, en zelfs nog uitdijt.
You can actually see it extending over the course of the strike, and actually hyperextending.
Merk alsjeblieft het leven op van het geluid na de eerste slag, of adem.
Please take note of the life of the sound after the actual initial strike, or breath, is being pulled.
So, a quick strike like that.
slag (ook: veeg)

Voorbeeldzinnen voor "slag" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSuck on this, you stupid slag

Synoniemen (Engels) voor "slag":

slag