"since time immemorial" in het Nederlands

EN

"since time immemorial" - vertaling Nederlands

EN

since time immemorial [idioom]

volume_up
since time immemorial
Since time immemorial, there have been authors.
Sinds mensenheugenis zijn er schrijvers geweest.
Since time immemorial, we have been searching for a place to call home, along with security and peace.
Sinds mensenheugenis zijn wij op zoek naar een thuis, naar veiligheid en vrede.
And since time immemorial, the travelling man has - legally or illegally - taken souvenirs from those other cultures.
En sinds mensenheugenis heeft de reizende mens van die andere culturen een aandenken meegenomen, op legale of illegale wijze.

Voorbeeldzinnen voor "since time immemorial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSince time immemorial, we have been searching for a place to call home, along with security and peace.
Sinds mensenheugenis zijn wij op zoek naar een thuis, naar veiligheid en vrede.
EnglishSince time immemorial, the majority of investments have been in the area of hard infrastructure.
Van oudsher werd vooral in de harde infrastructuur geïnvesteerd.
EnglishSince time immemorial, there have been authors.
Sinds mensenheugenis zijn er schrijvers geweest.
EnglishAnd since time immemorial, the travelling man has - legally or illegally - taken souvenirs from those other cultures.
En sinds mensenheugenis heeft de reizende mens van die andere culturen een aandenken meegenomen, op legale of illegale wijze.
EnglishSince time immemorial, the law had said, you can't fly over the land without permission of the landowner, so this flight must stop.
Sinds jaar en dag had de wet gezegd dat je niet over land kunt vliegen zonder toestemming van de eigenaar, dus dit gevlieg moest stoppen.
EnglishAs such, since time immemorial it has been common practice in this sector for different companies to compete with each other for the same route.
In deze sector is het daardoor al vanouds gebruikelijk dat verschillende maatschappijen elkaar op dezelfde route beconcurreren.
EnglishSince time immemorial, Europe has been the continent which has been aware of its long past and which has insisted on transmitting to others.
Europa is altijd een continent geweest dat zich bewust is van zijn lange verleden en dat erop staat dit door te geven aan de anderen.
EnglishSince time immemorial, humans have emigrated to escape poverty or persecution, in search of happiness, in pursuit of a better future.
Sinds onheuglijke tijden zijn mensen geëmigreerd om aan armoede en vervolging te ontkomen, en zijn ze op zoek gegaan naar het geluk en een betere toekomst.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, transport routes have been vital to trade and commerce since time immemorial.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste dames en heren, sinds mensenheugenis is de groei van handel en economie niet meer los te denken van verkeerswegen.
EnglishBecause of the high incidence of fraud in connection with Community resources, we in the Freedom Alliance have supported tighter controls since time immemorial.
Van oudsher zijn wij niet-ingeschreven leden, met het oog op het hoge percentage fraude met gemeenschapsgeld, voor een versterkte controle.
EnglishThe extent of their initiatives, private or church-based, since time immemorial, and often long before the fall of the Berlin Wall, speak for themselves.
De veelheid van hun initiatieven, particulier en al dan niet kerkelijk, sinds jaar en dag, en niet zelden al lang voor de val van de muur, spreekt hier voor zich.
EnglishThe Taliban launched a new military attack on their northern opponents in the middle of the worst drought this poor country has had since time immemorial.
De Taliban lanceerden een nieuw militair offensief contra hun noordelijke opponenten, midden in de ergste droogteperiode die het arme land sinds mensenheugenis trof.
EnglishOne could say that this is a political strategy that has been employed since time immemorial, but I would ask why the other side should have to sit back and allow it to happen.
Men kan zeggen dat dit een politieke strategie van alle tijden is, maar ik wil u vragen waarom de andere partij dit over haar kant moet laten gaan.
English. – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the desirability of reforming the professions in Europe has been discussed since time immemorial.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega's, sinds onheugelijke tijden wordt er gesproken over de wenselijkheid om de vrije beroepen in Europa te hervormen.
EnglishSince time immemorial, people have been involved in theatre in one form or other, and each nationality has developed it own preferences and forms of expression.
Sinds mensenheugenis heeft de mens zich beziggehouden met de één of andere vorm van theater en iedere nationaliteit heeft daarbij zijn eigen voorkeuren en uitingsvormen ontwikkeld.
EnglishSince time immemorial it has welcomed all those who have decided to move there and regarded them as Andalusians from day one, whether or not they were born in our region.
Sinds jaar en dag vangt Andalusië iedereen op die er wilde blijven en beschouwt zij nieuwkomers, of zij nu wel of niet bij ons geboren zijn, van meet af aan als Andalusiërs.
EnglishIt has started playing the nationalist card against the Polish community in Belarus, even though the latter has lived in the country since time immemorial.
Het is opeens de nationalistische kaart gaan spelen tegenover de Poolse gemeenschap in Wit-Rusland, hoewel die toch al sinds mensenheugenis een van de bevolkingsgroepen van het land vormt.
EnglishThe people who live around the Mediterranean have needed no vote by a European Parliament to establish relations among each other, as they have done since time immemorial.
Sedert mensenheugenis hebben de volkeren die rond de Middellandse Zee leven onderlinge betrekkingen en daar hebben ze nooit een stemming van het Europees Parlement voor nodig gehad.
EnglishMr President, Commissioner Bolkestein, ladies and gentlemen, since time immemorial, man has travelled in order to enhance his knowledge of other nations and to come into contact with other cultures.
Voorzitter, commissaris Bolkestein, collega's, sinds mensenheugenis heeft de mens gereisd om zijn kennis over andere volkeren te verbeteren en in contact te komen met andere culturen.

Vergelijkbare vertalingen voor "since time immemorial" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
since voegwoord
since voorzetsel