EN

to simplify {werkwoord}

volume_up
to simplify (ook: to reduce)
Why is there a desire to simplify the procedures for the Structural Funds?
Waarom wil men de procedures voor de structuurfondsen vereenvoudigen?
The suggestion is therefore being made to simplify the management of appropriations.
Daarom werd aanbevolen het beheer van de kredieten te vereenvoudigen.
the need to simplify and integrate legislation affecting young farmers.
de noodzaak om de wetgeving inzake jonge boeren te vereenvoudigen en te bundelen.
The majority position of my committee is that we need to simplify and clarify the procedures.
Mijn commissie is in meerderheid van mening dat we de procedures moeten versimpelen en verduidelijken.
As you saw with the proposals that are before us, it is this House’ s intention to simplify procedures.
U heeft gezien bij de voorstellen die hier voorliggen, dat het doel van het Europees Parlement is om de procedures te versimpelen.

Voorbeeldzinnen voor "to simplify" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell, it's a rather complex system, but let me try to explain it, maybe simplify it.
Het is een vrij complex systeem. ~~~ Ik zal proberen het eenvoudig uit te leggen.
EnglishIt is not a new issue: every Commission states that it wants to simplify the.
Nieuw is dat niet, iedere Commissie kondigt aan dat ze het wil vereenvoudigen.
EnglishThe Commission’ s proposal to simplify the system is therefore to be welcomed.
De vereenvoudiging van het systeem die de Commissie voorstelt is dus een goede zaak.
Englishthe need to simplify and integrate legislation affecting young farmers.
de noodzaak om de wetgeving inzake jonge boeren te vereenvoudigen en te bundelen.
EnglishWe must make life simpler for our citizens and simplify our legislation as well!
We moeten het leven van de burgers en de wetgeving eenvoudiger maken!
EnglishTherefore, roll on the advent of this directive which will simplify the procedures!
Deze richtlijn die de procedure vereenvoudigt is dus van harte welkom! "
EnglishAnd there are two essential elements of it: We have to simplify the law.
Hij bevat twee essentiële elementen. ~~~ De wet moet vereenvoudigd worden.
EnglishThe suggestion is therefore being made to simplify the management of appropriations.
Daarom werd aanbevolen het beheer van de kredieten te vereenvoudigen.
EnglishThe Commission proposes a number of measures to clarify and simplify the laws.
De Commissie stelt enkele maatregelen voor om de wetgeving helderder en eenvoudiger te maken.
EnglishHow would it be if, in order to simplify things, we just abandoned this ill-conceived proposal?
Zou het niet veel eenvoudiger zijn om dit slechte plan gewoon van tafel te halen?
EnglishThis will, I think, improve and simplify matters and create legal security.
Dat verbetert en vereenvoudigt mijns inziens de huidige situatie en schept rechtszekerheid.
EnglishThis will in no small way simplify legislation and eliminate unnecessary bureaucracy.
Dit zal de wetgeving beduidend vereenvoudigen en een einde maken aan onnodige bureaucratie.
EnglishWe must complete the internal market, but we must also simplify it.
De interne markt moet worden voltooid, maar moet tevens worden vereenvoudigd.
EnglishThis is needed to simplify what is currently a very complex agreement.
Dit is noodzakelijk om te vereenvoudigen wat nu nog een zeer complexe overeenkomst is.
EnglishIt is very good to simplify the legislation, from five pieces of legislation to just one.
Het is heel goed om de wetgeving te vereenvoudigen, van vijf stukken wetgeving naar één.
EnglishThe third topic was how to simplify the Union and make it more efficient and more open.
Het derde thema was een slagvaardigere, meer open en eenvoudiger Unie.
EnglishWhy is there a desire to simplify the procedures for the Structural Funds?
Waarom wil men de procedures voor de structuurfondsen vereenvoudigen?
EnglishWe must do more to simplify the administrative framework after 2006.
We moeten harder werken aan de vereenvoudiging van het administratieve kader na 2006.
EnglishMeasures to simplify these and to promote transparency would be very desirable.
Een actie om deze te vereenvoudigen en de transparantie te bevorderen, zou heel erg gewenst zijn.
EnglishThe Commission is currently trying to simplify and speed up its own procedures.
De Commissie doet momenteel haar best om de procedures intern te vereenvoudigen en te versnellen.