EN

similarity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In the end, their similarity is not that interesting.
Uiteindelijk is hun gelijkenis niet zo bijster interessant.
So here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.
Dus, nogmaals, elke laag van de ui vertoont gelijkenis met de aangrenzende lagen.
These regulations define the level of similarity to euro coins that should be banned for medals and tokens.
In deze verordeningen wordt de mate van gelijkenis met de euromunten vastgesteld die voor medailles en penningen moet worden verboden.
Given the similarity of the subject matter, I shall now continue, if I may, by answering the question by Mr Hatzidakis.
Gezien de overeenkomst in onderwerp, zal ik met uw toestemming nu de vraag van de heer Hatzidakis beantwoorden.
Mr President, I am struck by the similarities between these reports.
Mijnheer de voorzitter, de overeenkomst tussen deze verslagen is treffend.
She saw some similarities in one of the photographs, but couldn't quite make a positive identification.
Ze zag wat overeenkomst in één van deze foto's, maar niet genoeg voor een positieve identificatie.

Voorbeeldzinnen voor "similarity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo these all have the property of self-similarity: the part looks like the whole.
Ze hebben allemaal de eigenschap dat ze zelfgelijkvormig zijn: elk deel lijkt op het geheel.
EnglishAnd Dick became convinced at some point that he and I had some kind of similarity of personality.
Dick raakte ervan overtuigd dat onze persoonlijkheden nogal gelijklopend waren.
EnglishThere's a huge amount of information about the genetics just by comparing the genetic similarity.
Er zijn nu hopen genetische informatie uit die gelijkenissen af te leiden.
EnglishThey did it within two or three degrees of the pole, to maintain similarity between continents.
In aanvulling op dit graven, denk ik dat we een aantal antwoorden over de dinosaurussen hebben.
EnglishSo here we say, again, what we said before: that each skin of the onion shows a similarity to the adjoining skins.
Dus, nogmaals, elke laag van de ui vertoont gelijkenis met de aangrenzende lagen.
EnglishI think the only point of similarity between us is we both like to talk about ourselves.
EnglishIn the end, their similarity is not that interesting.
Uiteindelijk is hun gelijkenis niet zo bijster interessant.
EnglishThe most striking similarity in these debates is the way consumers ’ interests are being ignored.
Het meest opvallend aan het debat hieromtrent is dat de consumentenbelangen volkomen over het hoofd worden gezien.
EnglishAnd then there is self-similarity across the scales -- in other words, from one skin of the onion to another one.
En er is vervolgens gelijkenis op alle schalen -- met andere woorden, van de ene naar de volgende laag van de ui.
EnglishSecondly, because there is a high degree of similarity between the problems which the two fora for cooperation are intended to resolve.
Ten tweede omdat de problemen in beide samenwerkingsgebieden in sterke mate gelijklopend zijn.
EnglishGiven the similarity of the subject matter, I shall now continue, if I may, by answering the question by Mr Hatzidakis.
Gezien de overeenkomst in onderwerp, zal ik met uw toestemming nu de vraag van de heer Hatzidakis beantwoorden.
EnglishHarmonisation does not mean bland similarity.
EnglishYet there was a great deal of similarity.
EnglishI would point out that this gentleman, like myself, is Flemish but that this is where the similarity ends.
Ik wou er u op wijzen dat mijn collega, net zoals ik, een Vlaming is maar dat voor het overige iedere verwantschap tussen ons ophoudt.
EnglishThe present proposal for a regulation remedies the lack of similarity between the separate national legislations.
Met de onderhavige ontwerpverordening wordt een einde gemaakt aan de ontoereikende harmonisatie tussen de nationale wetgevingen.
EnglishThese regulations define the level of similarity to euro coins that should be banned for medals and tokens.
In deze verordeningen wordt de mate van gelijkenis met de euromunten vastgesteld die voor medailles en penningen moet worden verboden.
EnglishMost of the proposals in the report bear a striking similarity to the Commission’ s current activities.
Het leeuwendeel van de in het verslag opgenomen voorstellen houdt in deze of gene vorm verband met de huidige activiteiten van de Commissie.
EnglishWe tend to form clusters based on similarity, and then we produce stereotypes about other clusters of people.
We hebben de neiging om clusters te vormen op basis van gelijkenis, en dan produceren we stereotiepen over andere clusters van mensen.
EnglishI managed to get to the police station, where there was an officer who spoke Flemish, but not the sort that has any similarity with Dutch.
Ik ben op het bureau gekomen, waar een agent was die weliswaar Vlaams sprak, maar een Vlaams dat niet op Nederlands leek.
EnglishA similarity between somato salm and BST was the reason for the negative opinion delivered by the Committee on Veterinary Medicinal Products.
Het Comité voor veterinaire produkten heeft een negatief advies gegeven omdat somato salm gelijkenissen vertoont met BST.

Synoniemen (Engels) voor "similarity":

similarity
similar
similarly
English