EN

silent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
And yet, the universe is not a silent movie because the universe isn't silent.
En toch is het universum geen stomme film, omdat het universum niet stil is.
It shows how determined Parliament is not to remain silent about this war.
Het toont de vastberadenheid van ons Parlement om deze oorlog niet stil te zwijgen.
And my spirit soared free, like a great whale gliding through the sea of silent euphoria.
Mijn geest zweefde, als een grote walvis koersend door een zee van stil geluk.
silent (ook: quiet)
There are people who bear responsibility for this silent human rights crisis.
Voor die stille crisis van de mensenrechten zijn mensen verantwoordelijk.
But we must also heed the silent agony of the voiceless in the world.
Maar wij mogen ook niet voorbijgaan aan alle stille kreten om hulp in de wereld.
In the Czech Republic women have suffered what is referred to as silent discrimination.
In de Tsjechische Republiek lijden vele vrouwen onder de zogeheten stille discriminatie.
silent (ook: tacit)
But there are many aspects in respect of which it falls short or remains silent.
Maar er zijn veel tekortkomingen en punten waaraan stilzwijgend voorbij wordt gegaan.
Europe cannot remain silent and watch this happen.
Europa kan daarbij niet stilzwijgend toezien.
In the light of these considerations, the European Union could not and did not remain silent.
De EU kon dit niet stilzwijgend over haar kant laten gaan en dat heeft zij ook niet gedaan.
To conclude, Mr President, I will say that we cannot remain silent.
Ter afronding, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen dat we niet zwijgend kunnen toezien.
We are not silent on those issues but, at the same time, we expand our areas of cooperation.
We blijven dus geenszins zwijgend toekijken, maar proberen tegelijkertijd wel op steeds meer gebieden te gaan samenwerken.
The war continues for the civilian population and the silent killers wait for their victims.
Voor de burgerbevolking gaat de oorlog door, en die zwijgende moordenaars wachten op hun slachtoffers.

Voorbeeldzinnen voor "silent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut there are many aspects in respect of which it falls short or remains silent.
Maar er zijn veel tekortkomingen en punten waaraan stilzwijgend voorbij wordt gegaan.
EnglishThe European Parliament is not silent and something is being done in Belarus.
Het Europees Parlement zwijgt niet en in Wit-Rusland gebeurt ook een en ander.
EnglishAnd yet, the universe is not a silent movie because the universe isn't silent.
En toch is het universum geen stomme film, omdat het universum niet stil is.
EnglishSome of them have had to leave Kosovo and others have been forced to remain silent.
Enkelen onder hen werden gedwongen Kosovo te verlaten; anderen werd de mond gesnoerd.
EnglishIt shows how determined Parliament is not to remain silent about this war.
Het toont de vastberadenheid van ons Parlement om deze oorlog niet stil te zwijgen.
EnglishBut the reason why everyone was silent is what I call the psychological barrier of fear.
De reden waarom iedereen zweeg, is wat ik de psychologische angstbarrière noem.
EnglishThe Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
De Ierse grondwet zwijgt echter over deze kwestie, evenals de Ierse wet.
EnglishThere are people who bear responsibility for this silent human rights crisis.
Voor die stille crisis van de mensenrechten zijn mensen verantwoordelijk.
EnglishIn fact, one of the most ridiculous ideas was, "Hey, let's have a silent stand.
Eén van de belachelijkste ideeën was: hey, laten we stil blijven staan.
EnglishWe must not remain silent on the matter of the economic basis for this either.
Wij mogen ook niet zwijgen als het gaat over de economische grondslagen.
EnglishBut we must also heed the silent agony of the voiceless in the world.
Maar wij mogen ook niet voorbijgaan aan alle stille kreten om hulp in de wereld.
EnglishAnd my spirit soared free, like a great whale gliding through the sea of silent euphoria.
Mijn geest zweefde, als een grote walvis koersend door een zee van stil geluk.
EnglishNo human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Tegenover dit ongehoorde geweld kan geen enkel mens blijven zwijgen.
EnglishYou refused to remain silent, even when that meant prolonging your sentence.
U liet zich niet de mond snoeren, ook al betekende dit dat uw vonnis zou worden verlengd.
EnglishHas nobody in the Commission read Rachel Carson's The Silent Spring?
Heeft dan niemand in de Commissie The Silent Spring gelezen van Rachel Carson?
EnglishThere is no point glossing over this fact or remaining silent about what is actually happening.
Het heeft geen zin deze vaststelling te vergoelijken of de feiten te verzwijgen.
EnglishIn the Czech Republic women have suffered what is referred to as silent discrimination.
In de Tsjechische Republiek lijden vele vrouwen onder de zogeheten stille discriminatie.
EnglishThe silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
Het stille onbehagen van vandaag kan morgen tijdens de verkiezingen tot een uitbarsting komen.
EnglishMr President-in-Office of the Council, that is something on which the Council remains silent.
De Raad rept hier met geen woord over, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishI shall therefore consider Mr Fatuzzo's silent presence as his Christmas present.
Ik wil het stilzwijgen van de heer Fatuzzo graag opvatten als zijn kerstcadeau aan dit Parlement.

Synoniemen (Engels) voor "silent":

silent
silently
silent partner