"to sign in" in het Nederlands

EN

"to sign in" - vertaling Nederlands

EN

to sign in {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to sign in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, in my opinion, the Union should sign up to that Convention without delay.
Ik vind trouwens ook dat de Unie zo snel mogelijk toe moet treden tot dat Verdrag.
EnglishTo change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness.
Als we de naam van onze delegatie wijzigen, tonen we ons weinig vastberaden.
EnglishI myself have spoken in favour of greater attention being given to sign language.
Zelf heb ik gepleit dat er daarbij ook aandacht wordt geschonken aan de gebarentaal.
EnglishIt is a sign of confidence that corresponds to the development of your institution.
Dat is een teken van vertrouwen dat overeenkomt met de evolutie van uw instelling.
EnglishThat is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country!
Dat bewijst dat onze democratie volwassen is en dat maakt mij trots op ons land!
EnglishIt is, however, the Commission which forced the agencies to sign the contracts.
De Commissie heeft de agentschappen echter gedwongen deze contracten te ondertekenen.
EnglishParliament insists that the parties should sign a legally binding protocol.
Het Parlement eist dat de partners een juridisch bindend protocol ondertekenen.
EnglishIt will give a sign of encouragement to peoples whose survival is at risk.
Zij zal een teken van hoop geven aan de volkeren wier voortbestaan gevaar loopt.
EnglishThere is not much sign of peace in the north part of the island of Ireland.
Het noordelijke deel van Ierland vertoont niet zoveel tekenen die op vrede wijzen.
EnglishAre you going to be pressing for the Member States to sign declarations of assurance?
Gaat u er bij de lidstaten op aandringen dat ze garantieverklaringen ondertekenen?
EnglishAnd then they toweled her down because she started sweating, which was a good sign.
Toen depten ze haar af, want ze begon te zweten. ~~~ Dat was een goed teken.
EnglishYesterday's declaration by the Council is a positive sign but it is too late.
De verklaring van de Raad van gisteren is een goed teken, maar komt te laat.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Ik ben om omstreeks 20.30 uur komen tekenen, maar de vergadering was toen al gesloten.
EnglishMy sympathy is not with the five postal services which do not wish to sign Reims II.
Mijn sympathie ligt bij de vijf postdiensten die REIMS-II niet willen ondertekenen.
EnglishMr President, Greece will be the twelfth country to sign up to the euro.
Mijnheer de Voorzitter, Griekenland zal het twaalfde lid worden van de eurozone.
EnglishI take it as a welcome sign of the fact that tensions have eased since then.
Ik zie daarin een verheugend bewijs van de inmiddels ingetreden ontspanning.
EnglishAn animal cannot read a sign that says 'Lynxes please do not use this trap '!
Opschriften als " Lieve lynx, jij mag niet in deze val trappen " hebben dus geen zin.
EnglishPolitical pressure will have to ensure that all other countries sign up to it.
Politieke druk moet er daarna toe leiden dat alle andere landen zullen gaan deelnemen.
EnglishBut lower interest rates are more a response to poor growth than a sign of success.
Een lagere rente is echter eerder een reactie op lage groei dan een blijk van succes.
EnglishIt is a hopeful sign that the French Presidency is favourably disposed to this.
Het is hoopvol om te horen dat het Franse voorzitterschap hier positief tegenover staat.

Vergelijkbare vertalingen voor "to sign in" in Nederlands

in voorzetsel
sign zelfstandig naamwoord
to take in werkwoord