"to show commitment" in het Nederlands

EN

"to show commitment" - vertaling Nederlands

EN

to show commitment {werkwoord}

volume_up
to show commitment
volume_up
inzet tonen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to show commitment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou must show commitment if you are to win back the confidence of Parliament.
U moet zich engageren om het vertrouwen van dit Parlement opnieuw te herwinnen.
EnglishThe government continues to show determination in its commitment to reforms.
De regering toont een niet aflatende vastberadenheid de hervormingen door te voeren.
EnglishNext week the European Council must show a similar commitment to growth and jobs.
Volgende week moet de Europese Raad laten zien dat hem evenveel gelegen is aan groei en werkgelegenheid.
EnglishThey show a great commitment, often great knowledge and often make a large voluntary contribution.
Zij zijn zeer betrokken, vaak zeer kundig en zetten zich als vrijwilligers vaak enorm in.
EnglishYou need to show the same commitment to fighting fraud as we are within the European Parliament.
U hoort zich net zo hard voor fraudebestrijding in te zetten als wij in het Europees Parlement.
EnglishI invite the Council to show greater realism and commitment in implementing this programme.
Ik roep de Raad op tot meer realisme en meer voluntarisme bij de tenuitvoerlegging van dit programma.
EnglishI hope that this House will continue to show the same commitment.
Ik hoop dat dit Parlement die inzet met ons zal blijven delen.
EnglishBut in what the Union can and should take on, it must show greater commitment and efficiency.
Maar de taken die de Unie op zich kan en moet nemen, moet ze met meer engagement en efficiënter uitvoeren.
EnglishI think that the Commission must make a commitment to show respect for the resolutions adopted by Parliament.
Mijns inziens is het tijd dat de Commissie de resoluties van het Parlement gaat eerbiedigen.
EnglishThe Council did not show any very serious commitment.
De Raad heeft zich hier niet heel erg voor ingespannen.
EnglishHe has now taken the right step at the right time to show his personal commitment to a lasting peace.
Nu heeft hij echter op het juiste moment de juiste stap gezet door zich persoonlijk in te zetten voor een duurzame vrede.
EnglishIt is, however, vital that the parties involved will show commitment to its implementation.
Het is echter noodzakelijk dat de betrokken partijen ook in de toekomst hun verbondenheid tonen met de uitvoering van de resolutie.
EnglishBoth sides must show their commitment to peace by acting with maximum restraint, as called for by the EU Presidency in its recent declaration.
Door uiterste terughoudendheid moeten beide zijden hun inzet voor de vrede duidelijk maken.
EnglishI find this unacceptable and we, as Europeans, need to show our commitment to improving this situation.
Dit mag niet worden geaccepteerd en ik vind dat wij als Europeanen blijk moeten geven van onze krachtige inzet om de situatie te verbeteren.
EnglishIf Europe really wants to emerge as the global economic leader by the end of this decade, it must show real commitment.
Als Europa aan het eind van dit decennium werkelijk de mondiale economische leider wil zijn, moet er wel meer inzet getoond worden.
EnglishAs I see it, the Council must show greater commitment to making more resources available and exacting better sanctions.
Er moet mijns inziens meer commitment komen van de Raad om meer middelen ter beschikking te stellen en betere sancties af te dwingen.
EnglishSuch initiatives at European level would show our commitment to a better political future for the peoples of Iraq.
Zulke initiatieven op Europees niveau zouden blijk geven van onze betrokkenheid bij een betere politieke toekomst voor de volkeren van Irak.
EnglishWe must now, more than ever, show our commitment to the Treaty and redouble our efforts to promote its early entry into force.
Wij moeten nu meer dan ooit onze inzet voor dit verdrag tonen en met verdubbelde kracht streven naar een snelle inwerkingtreding.
EnglishTo achieve its goals, Europe must show a far stronger commitment, even bringing pressure to bear on individual Member States.
Om zijn doelstellingen te bereiken moet Europa de lat veel hoger leggen, ook door druk uit te oefenen op de afzonderlijke lidstaten.
EnglishI thought I had explained the many actions and things we, as a Council, have done to show our commitment to this issue.
Ik meende te hebben uitgelegd hoeveel en wat wij, als Raad, hebben gedaan om uitdrukking te geven aan onze betrokkenheid bij dit onderwerp.

Vergelijkbare vertalingen voor "to show commitment" in Nederlands

commitment zelfstandig naamwoord
show zelfstandig naamwoord
show window zelfstandig naamwoord
fear of commitment zelfstandig naamwoord
show jumping zelfstandig naamwoord
lack of commitment zelfstandig naamwoord
long-term commitment zelfstandig naamwoord
show floor zelfstandig naamwoord
time commitment zelfstandig naamwoord