"should" in het Nederlands

EN

"should" - vertaling Nederlands

EN

should {werkwoord}

volume_up
should
The Commission should consider whether it should not be exactly the opposite.
De Commissie zou er eens over kunnen nadenken of het niet precies omgekeerd zou moeten zijn.
So I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Ik zou de commissaris dankbaar zijn als zij deze vraag zou kunnen beantwoorden.
You should just do that once, and it should know who all your friends are.
Je zou dat maar een keer moeten doen en het zou weten wie al je vrienden zijn.
There should be coordination and there should be responsible coordinators.
Er moet gecoördineerd worden en er moeten verantwoordelijke coördinatoren zijn.
We should do everything possible for the people, but we should resist tyrants.
Wij moeten alles voor de bevolking doen, maar moeten ons tegen de tirannen verzetten.
We should therefore not do away with the quota system, but quotas should be realistic.
Daarom moeten wij niet af van de quota maar moeten de quota reëel zijn.
should (ook: to would)
That gives us enormous potential leverage, and we should be using it.
Daardoor zouden we veel invloed kunnen uitoefenen en dat zouden we ook moeten doen.
There should be similar sorts of discussions going on in the region as a whole.
Gelijksoortige gesprekken zouden in de hele regio moeten worden gevoerd.
We should not treat other nations as we would not wish to be treated ourselves.
We zouden andere landen niet aan moeten doen wat we niet zouden willen dat ze ons aandeden.
They should not be treated differently; they should be given extra help.
Zij dienen niet anders behandeld te worden; zij dienen zelfs extra steun te krijgen.
Guidelines should be just that and they should be concise.
Richtsnoeren dienen niet meer dan dat te zijn en ze dienen beknopt te zijn.
States should not have opinions, and constitutions should have no specific political content.
Staten dienen geen meningen te hebben, en grondwetten dienen geen bepaalde politieke inhoud te hebben.
Secondly – and everyone should realise this – the negotiations will be protracted.
Ten tweede - en dat moet iedereen beseffen - de onderhandelingen zullen lang duren.
Surely they should be aware of a production method which can influence sales?
Zij zullen wel weten welke productiemethode de afzet kan beïnvloeden?
This should be done in conjunction with the Green Paper on external costs.
Daar zullen wij mede in samenhang met het Groenboek externe kosten, vanuit moeten gaan.
Mr Rugova should come, and we should find out what has been happening to him.
De heer Rugova moet komen zodat we kunnen horen hoe de situatie ervoor staat.
I should like to hear your speech, Mrs Müller, I really would.
Ik zou uw betoog graag horen, mevrouw Müller, ik wil het echt graag horen.
Such issues should not be included in what looks like a Constitution.
Dergelijke thema's horen niet thuis in een grondwettelijke tekst.
Parties should be organisations ruled from the bottom up, not from the top down.
Partijen behoren organisaties van onderop te zijn, niet van bovenaf.
The development budget should not be funding these measures.
Deze maatregelen behoren niet uit de ontwikkelingsbegroting te worden gefinancierd.
Politicians'satisfaction should be dependent on the satisfaction of the people.
De tevredenheid over de politiek zou alleen maar die van de bevolking behoren te zijn.

Voorbeeldzinnen voor "should" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhich is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
Daarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Het zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
EnglishBut we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
EnglishI will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
Ik zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
EnglishWe do not think that their decision should be circumvented through the back door.
En wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
EnglishThe directive should apply to infringements of all intellectual property rights.
De richtlijn moet gelden voor inbreuken op alle intellectuele-eigendomsrechten.
EnglishThere are some who thought that the people should have been more fully involved.
Volgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
EnglishBut we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
We zouden moeten inzien dat dit voor veel mensen in de wereld wel belangrijk is.
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Dat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
EnglishThe EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
De EU dient bemoeienis met het democratisch proces in de lidstaten te vermijden.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Ik vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
EnglishIf we do that, we will lose, and we should force the others not to do it either.
Daarom moeten wij de anderen ertoe brengen hun uitvoer ook niet te subsidiëren.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishBut we should not delude ourselves that this is some kind of great leap forward.
Maar laat ons vooral niet denken dat we nu de grote sprong voorwaarts gaan maken.
EnglishThe Union should not give trade preferences to products from these settlements.
De Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
EnglishIf a network is to be created in Europe, it should be a pan-European structure.
Als er in Europa een netwerk opgericht wordt, dan moet dat heel Europa bevatten.
EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishI think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
Het lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishI should love to have the privilege to lead; but the choice now rests with you.
Graag zou ik het eervolle ambt van Voorzitter bekleden, maar de keus is nu aan u.