"shortfall" in het Nederlands

EN

"shortfall" - vertaling Nederlands

EN

shortfall {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
Importen vullen het tekort aan; het is een kinderlijk eenvoudig voorstel.
The EU should also make a major contribution to this shortfall.
De EU moet eveneens een grote bijdrage leveren om dit tekort te helpen dekken.
Is the Council aware that this represents a shortfall of about GBP 40 per taxpayer?
Is de Raad zich ervan bewust dat dit per belastingbetaler een tekort van 40 GBP betekent?
Mr Maaten now hopes, by means of a propaganda campaign, to be able to make up the shortfall of respect for the people ’ s opinion.
En nu denkt de heer Maaten dit gebrek aan respect voor de mening van het volk met een propagandacampagne goed te kunnen maken?
To most people a shortfall in take-up represents problems with bureaucracy in their area, rather than a lack of applications for funding.
Volgens de meeste mensen zijn de problemen bij de besteding van de kredieten eerder te wijten aan bureaucratische rompslomp dan aan een gebrek aan steunaanvragen in hun gebied.
This is because there is an obvious shortfall in resources for air traffic control and for aid for airports and aerodromes in the outermost regions such as the Azores.
Er is immers een duidelijk gebrek aan middelen voor de controle van het luchtverkeer en voor hulp op de luchthavens en vliegvelden van een ultraperifeer gebied als de Azoren.
shortfall
To say that there is a shortfall here would also mean that 40 years of coeducation was just a waste of time!
Als hier nog een deficit wordt vastgesteld, dan betekent dit dat veertig jaar coëducatie in feite niets, maar dan ook niets hebben opgeleverd!

Voorbeeldzinnen voor "shortfall" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA huge shortfall has occurred, which means that a new approach is needed.
Er is een dramatisch dekkingstekort ontstaan en dit vereist een heroriëntering.
EnglishThe cause for the shortfall in educational facilities lies not only with the donors.
De oorzaak van de achterstand in onderwijsvoorzieningen ligt niet alleen bij de donoren.
EnglishWe know that there is a considerable shortfall of funds in the railway sector.
Wij weten dat juist bij het spoor sprake is van aanzienlijke tekorten.
EnglishIs the Council aware that this represents a shortfall of about GBP 40 per taxpayer?
Is de Raad zich ervan bewust dat dit per belastingbetaler een tekort van 40 GBP betekent?
EnglishImports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
Importen vullen het tekort aan; het is een kinderlijk eenvoudig voorstel.
EnglishThe EU should also make a major contribution to this shortfall.
De EU moet eveneens een grote bijdrage leveren om dit tekort te helpen dekken.
EnglishWe shall undoubtedly be confronted with this shortfall again at some point.
Met dit gat zullen wij zeker nog een keer worden geconfronteerd.
EnglishThe taxpayers have to make good the shortfall, and not every taxpayer drives a motor vehicle.
De rest wordt mee betaald door de belastingplichtigen, die niet allen met de auto rijden.
EnglishIn the EU at the present time we have a 35 million tonne annual shortfall in plant proteins.
Op dit ogenblik is er in de EU jaarlijks een tekort van 35 miljoen ton plantaardige eiwitten.
EnglishIn many countries, the shortfall in funding specifically for medicines is quite large.
In verschillende landen is het tekort in de financiering voor deze geneesmiddelen behoorlijk groot.
EnglishA reserve will first be created to make up the shortfall.
Voor het eerst wordt een financiële reserve aangelegd om de dekkingstekorten op te vangen.
EnglishYet again, the bottom line is that what we have is an information shortfall.
De conclusie luidt dus weer: te weinig informatie.
EnglishAs there is a shortfall in our internal supply, we import 60 % of the products we consume.
Aangezien het binnenlandse aanbod ontoereikend is, vertegenwoordigt de invoer maar liefst 60% van het verbruik.
EnglishWe cannot say that there is a shortfall in the legislation but we can say that there is a shortfall in its enforcement.
Er is geen sprake van wetgeving die tekortschiet, wel van een gebrekkige uitvoering.
EnglishFor Macedonia, an external financial shortfall to the tune of USD 372 million is expected in 1999.
Verwacht wordt dat het buitenlands financieringstekort van Macedonië in 1999 372 miljoen dollar zal bedragen.
EnglishThe IGC should therefore make up the democratic shortfall.
Daartoe moet het IGC het democratisch tekort dichten.
EnglishBut the money will go to the farmers, as partial compensation for their revenue shortfall.
Het geld komt echter uiteindelijk bij de landbouwers terecht om de achteruitgang in inkomsten gedeeltelijk te compenseren.
EnglishIn Bulgaria's balance of payments for 1999, a financial shortfall of approximately USD 500 million is anticipated.
In 1999 wordt op de Bulgaarse betalingsbalans een tekort van ongeveer 500 miljoen dollar verwacht.
EnglishThe shortfall is made up from plasma from the US, for which the donors have received payment.
Daarom wordt het tekort aangevuld met plasma uit de VS, waarvoor de donoren daar een onkostenvergoeding hebben gekregen!
EnglishAt the end of the day, this is whittled away to 862 billion, a shortfall of 160 billion, which you then describe as a great success.
Nu blijven er 862 miljard over, 160 miljard minder, en dat noemt u een groot succes.

Synoniemen (Engels) voor "shortfall":

shortfall