"shortcomings" in het Nederlands

EN

"shortcomings" - vertaling Nederlands

EN

shortcomings {meervoud}

volume_up
Such malfunctioning, such shortcomings are unacceptable!
Dergelijk slecht functioneren, dergelijke tekortkomingen zijn onaanvaardbaar.
These are shortcomings that are quite inconvenient and frankly unacceptable.
Dit zijn tekortkomingen die erg lastig en eerlijk gezegd ook onaanvaardbaar zijn.
However, there are serious shortcomings in the structure of the SEs.
De constructie van de SE vertoont evenwel aanzienlijke tekortkomingen.
shortcomings (ook: defects, failures)
volume_up
mankementen {mv}
The Court of Auditors highlighted a series of shortcomings in the research area in 1998.
De Rekenkamer heeft bij haar onderzoek de vinger gelegd op een reeks mankementen.
There are also a number of shortcomings in this report.
Er kleven ook nogal wat mankementen aan dit verslag.
All these shortcomings also exist in the old Member States.
Al deze mankementen bestaan ook in de oude lidstaten.

Voorbeeldzinnen voor "shortcomings" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe war in the Balkans offers sometimes tragic examples of all these shortcomings.
De Balkanoorlog laat een aantal tragische gevolgen zien van al deze tekortkomingen.
EnglishThe Commission will be working in two ways to eliminate the shortcomings that exist.
De Commissie is van plan de bestaande tekortkomingen op twee wijzen te verhelpen.
EnglishThese are shortcomings that are quite inconvenient and frankly unacceptable.
Dit zijn tekortkomingen die erg lastig en eerlijk gezegd ook onaanvaardbaar zijn.
EnglishThe Court of Auditors ' report has brought a number of serious shortcomings to light.
Het verslag van de Rekenkamer brengt een aantal ernstige lacunes aan het licht.
EnglishWe shall not to be able to solve this problem as we each have different shortcomings.
Dit is een onontwarbare kluwen, want wij vertonen verscheidene tekortkomingen.
EnglishThe Commission is displaying intolerable inertia and unacceptable shortcomings.
Op dit punt legt de Commissie een ontoelaatbaar gebrek aan voortvarendheid aan de dag.
EnglishWe need a system that is more transparent, with fewer loopholes, fewer shortcomings.
We hebben een veel transparanter systeem nodig, met minder mazen en andere gebreken.
EnglishThere are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
Er zijn nog aanzienlijke tekortkomingen, zowel op communautair als op nationaal niveau.
EnglishThe people are aware that the list of the Union's shortcomings is a long one.
De lijst van tekortkomingen van de Unie in het publieke bewustzijn is lang.
EnglishThe Court of Auditors highlighted a series of shortcomings in the research area in 1998.
De Rekenkamer heeft bij haar onderzoek de vinger gelegd op een reeks mankementen.
EnglishThere are also serious shortcomings in programme planning, supervision and evaluation.
De programmering, het toezicht en de beoordeling vertonen ook grote gebreken.
EnglishWe shall be rolling up our sleeves to tackle the remaining shortcomings.
We zullen onze mouwen opstropen om de resterende tekortkomingen aan te pakken.
EnglishThere is no point in repeating the list of shortcomings in the action plan adopted.
Het is onbegonnen werk om alle gebreken van het aangenomen actieprogramma op te sommen.
EnglishThere are serious shortcomings in both areas and we have a great deal of work to do yet.
Aan beide ontbreekt het nog, en we hebben dus nog heel wat werk voor de boeg.
EnglishThere are shortcomings, but they are not as serious as our opponents maintain.
Er bestaan tekortkomingen, maar die zijn niet zo omvangrijk als de tegenstanders beweren.
EnglishThis proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.
Dit voorstel voor een richtlijn gaat in de juiste richting, afgezien van twee weglatingen.
EnglishIn spite of these shortcomings, we did not vote against the Lehne report.
Ondanks deze tekortkomingen hebben we niet tegen het verslag Lehne gestemd.
EnglishAdmittedly, there are still a number of shortcomings in both form and content.
Zeker, dit Handvest vertoont nog een aantal tekortkomingen, zowel qua inhoud als qua vorm.
EnglishThe list of shortcomings grows longer; complaints by parents and pupils grow louder.
De lijst tekortkomingen wordt alsmaar langer, ouders en leerlingen klagen steeds harder.
EnglishBut, however justified this plan may be, it seems to me to have some shortcomings.
Maar hoe verantwoord dit plan ook mag zijn, ik vind het nogal summier.

Synoniemen (Engels) voor "shortcoming":

shortcoming
English