EN

shipping {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But it has largely neglected measures to assist European shipping.
De Commissie heeft echter de Europese scheepvaart als dusdanig verwaarloosd.
Ladies and gentlemen, shipping has been liberalised for a great many years now.
Dames en heren, de scheepvaart is sinds vele jaren geliberaliseerd.
This, Commissioner, is where we have to do something for European shipping!
Daarom moeten we iets doen voor de Europese scheepvaart, commissaris!

Synoniemen (Engels) voor "shipping":

shipping
ship

Voorbeeldzinnen voor "shipping" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
Ze controleren de zaak, houden de scheepsroutes open en houden olietoevoer gaande.
EnglishConsiderable efforts are currently being made to make short sea shipping a success.
Er wordt op dit moment veel moeite gedaan om de korte vaart succesvol te maken.
EnglishWe know that short sea shipping is an integral part of the European transport system.
Zoals iedereen weet is de korte vaart onderdeel van het Europese vervoersysteem.
EnglishIt is a fact that transport shipping will increase by 70 % in the next decade.
Het gaat erom dat de vervoersvaart de komende tien jaar zal stijgen met 70%.
EnglishThis puts short sea shipping at a disadvantage compared to other modes of transport.
Dit brengt de kustvaart schade toe in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten.
EnglishIt is therefore appropriate to step up the measures adopted in respect of shipping.
Het is duidelijk dat we ons meer met schepen moeten gaan bezighouden dan tot nu toe.
EnglishThirdly, all Member States must carry out checks on at least 25 % of shipping.
In de derde plaats moet iedereen tenminste 25% van de schepen controleren.
EnglishHowever, there are a number of obstacles to the growth of short sea shipping.
Er zijn echter tal van belemmeringen die de groei van de korte vaart in de weg staan.
EnglishRegard for safety and the environment places demands on the EU shipping market.
Op veiligheids- en milieugebied worden er eisen aan de Europese maritieme markt gesteld.
EnglishThis demonstrates the importance which we all now attach to short sea shipping.
Dit toont aan hoe groot het belang is dat wij tegenwoordig allen aan de kustvaart hechten.
EnglishA few hours later, it had gone up to 23.6 million dollars, plus shipping and handling.
Een paar uur later was de prijs gestegen tot 23,6 miljoen dollar, plus verzendkosten.
EnglishThis includes shipping lines as well as their clients, our exporters.
De lijnvaartmaatschappijen en hun klanten, de exporteurs, vallen hier ook onder.
EnglishRailways have a rough deal in the investment plans, and inland shipping even more so.
Het spoor, maar meer nog de binnenvaart, komt er in de investeringsplannen bekaaid af.
EnglishWhat can we do for short sea shipping as a link in the intermodal chain?
Wat kunnen wij voor de korte vaart doen als schakel in de intermodale keten?
EnglishYou can see this is a major shipping airport, and there's all kinds of activity there.
Je kan zien dat dit een groot goederenvliegveld is, en er is allerlei activiteit daar.
EnglishFurther, the old fashioned image of short sea shipping needs to be changed.
Bovendien moet het ouderwetse imago van de korte vaart worden omgebogen.
EnglishThe most dominant sound that humans put into the ocean comes from shipping.
Het meest overheersende geluid van mensen in de oceaan komt van schepen.
EnglishWe share the Commission's view that short sea shipping- must be encouraged.
Wij delen de opvatting van de Commissie dat de short sea shipping bevorderd moet worden.
EnglishIt is therefore necessary to increase funding to the short sea shipping industry.
Er moet dus meer geld worden uitgetrokken voor de kortevaartsector.
EnglishWe welcome the fact that shipping and aviation are to be included in climate policy.
Het verheugt ons dat de scheep- en luchtvaart opgenomen zullen worden in het klimaatbeleid.