EN

shield {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
In order to protect Belarussian democracy, we need a decent shield, not an umbrella.
Om de Wit-Russische democratie te beschermen, hebben we een stevig schild nodig, geen paraplu.
And that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
En dat is de berg Olympus op Mars, wat eigenlijk een groot vulkanisch schild is op de planeet.
The best security shield is the battle against poverty.
Het beste schild voor veiligheid is de strijd tegen de armoede.
Where is the morality in preaching and promoting discrimination and hatred, sometimes behind the shield and the excuse of religion or belief?
Hoe moreel is het om discriminatie en haat te prediken en aan te wakkeren, soms onder bescherming of het mom van godsdienst of geloof?
I do however entirely agree with the Commission that self-regulation cannot be used as a shield against the market and should not put consumers at a disadvantage.
Ik ben het echter helemaal met de Commissie eens dat zelfregulering niet gebruikt mag worden als bescherming tegen de markt en om de consumenten in een nadelige positie te manoeuvreren.
shield (ook: coin, medal)
Hier, uw wapen en uw penning.
2. "metal"
shield
volume_up
beslag {het} (metaal)

Voorbeeldzinnen voor "shield" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRG: The temperature of the heat shield can reach 2,600 degrees Fahrenheit.
Rob Grover: Het hitteschild kan een temperatuur bereiken van 1420 graden Celsius.
EnglishThey cannot shield us from Asia’ s natural and legitimate low-cost advantages.
Ze kunnen ons niet beschermen tegen het natuurlijke voordeel van de lage lonen in Azië.
EnglishDefense Department BioShield program.
Ik ben betrokken geweest met het U.S Defense Department BioShield-programma.
EnglishIn order to protect Belarussian democracy, we need a decent shield, not an umbrella.
Om de Wit-Russische democratie te beschermen, hebben we een stevig schild nodig, geen paraplu.
EnglishThey have been a constant presence by willingly forming a human shield.
Deze Europeanen zijn voortdurend ter plekke om vrijwillig als menselijk schild te fungeren.
EnglishA missile shield will militarise space, since antiballistic missiles operate in space.
Het raketschild militariseert de ruimte, aangezien de afweerraketten zich daar zullen bevinden.
EnglishAnd that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
En dat is de berg Olympus op Mars, wat eigenlijk een groot vulkanisch schild is op de planeet.
EnglishAnd journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Journalisten gaan de straat op voor de afschermingswetten.
EnglishThey are now building a missile shield against a threat that is actually hard to see.
Dat land is nu immers bezig een raketschild op te bouwen tegen een gevaar dat in feite moeilijk te vinden is.
EnglishTake those future simians away and lower the Monkey shield.
Neem die toekomstige Siamese weg en laat het Monkey schild zakken.
EnglishThe International Criminal Court will act as a brake on dictatorships and a shield against injustice.
Het Internationaal Strafhof vormt een rem op dictaturen en een schild tegen onrechtvaardigheid.
EnglishThe best security shield is the battle against poverty.
Het beste schild voor veiligheid is de strijd tegen de armoede.
EnglishThe Prime Minister of Luxembourg, Mr Junker, is saying that the euro is not an eternal shield.
De eerste minister van Luxemburg, de heer Junker, heeft verklaard dat de euro ons niet eeuwig zal beschermen.
EnglishThe Americans made a start with Project BioShield, and we want to know what the European Union is doing.
De Amerikanen hebben een begin gemaakt met Project BioShield en wij willen weten wat de Europese Unie doet.
EnglishThe shield provided by the forthcoming euro would be sufficient to protect us, as if by magic, from any fallout.
Een sterke euro zou als bliksemafleider fungeren en volstaan om als bij wonder alle turbulenties tegen te houden.
EnglishOpting to reform, correct and modernize is the best way to shield the State from its detractors.
Inzetten op hervormingen, aanpassingen en modernisering is de beste manier om de verzorgingsstaat tegen boze tongen te beschermen.
EnglishI can see why they took away your gold shield.
EnglishWe can use the shield to project the wave.
We kunne het schild gebruiken om te projecteren.
EnglishThis is certainly a defensive role - we have heard a shield mentioned - but it is still an indisputable fact.
De euro speelt hier inderdaad een defensieve rol - men heeft het over een schild - maar deze rol kan niet weerlegd worden.
EnglishThis is the out-dated'shield ' theory.
Het gaat hier om de aloude beschermingstheorie.

Synoniemen (Engels) voor "shield":

shield