EN

share {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
It is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Het is ook bekend dat het grootste deel van de uitgaven landbouwuitgaven zijn.
The Commission will bear its share of responsibility, which will be heavy.
De Commissie is daar ook voor een niet gering deel verantwoordelijk voor.
We know that a very major share of the European budget goes to agriculture.
Het is bekend dat een heel groot deel van de Europese begroting naar landbouw gaat.
It is essential to increase the share of cogeneration.
Het vergroten van het aandeel van warmtekrachtkoppeling is noodzakelijk.
We all know that the market share of the railways has declined in recent years.
We weten allemaal dat het aandeel van het spoor terug is gelopen de afgelopen jaren.
In a restricted market, Europe's share must not be allowed to contract.
In een beperkte markt kan het Europese aandeel niet anders dan almaar kleiner worden.
Want dat is onderdeel van waar we naartoe moeten.
We're here, we're part of a community, sharing out ideas and discussing them.
We zijn hier als onderdeel van een gemeenschap, om ideeën te delen en te bespreken.
We share Parliament's view that, as part of Russia, Kaliningrad is essentially a Russian responsibility.
We delen de opvatting van het Parlement dat Kaliningrad als onderdeel van Rusland in principe een Russische verantwoordelijkheid is.
Another share, 600, 000 tickets, was handled by the host nation, which reserved 37 % of this quota.
Een ander gedeelte, 600.000 kaartjes, werd door het organiserend gastland beheerd, dat 37 % van dit contingent voor het eigen land reserveerde.
To increase that share, and the share of funds from EU programmes which flow to SMEs, I made several proposals.
Om dat aandeel alsmede het gedeelte van de middelen afkomstig uit EU programma's dat bij de KMO's terechtkomt te vergroten, heb ik een aantal voorstellen geformuleerd.
Sadly, this progress has not for the most part been shared by people who experience mental illness.
Helaas heeft deze vooruitgang zich voor het grootste gedeelte niet uitgestrekt tot mensen die lijden aan psychische aandoeningen.
So I would like to share this piece with you.
Ik zou dit stuk met jullie willen delen.
Shareholders have shares, but enterprises are more than simply a piece of paper or an investment object.
Aandeelhouders hebben aandelen, maar bedrijven zijn meer dan alleen maar een stuk papier, een beleggingsobject.
I would like to ask whether other members of the Commission are also prepared to accept a share of the responsibility?
Ik stel de vraag of andere leden van de Commissie ook bereid zijn een stuk verantwoordelijkheid te aanvaarden?
share (ook: input, say)
It is time a framework was found within which the private sector could be made to foot its share of the crisismanagement bill.
Er dient eindelijk een raamwerk te komen op grond waarvan de privé-sector wordt verplicht om met financiële inbreng crises te helpen oplossen.
If we are to develop a Europe in which our people have a share, we must give them a role in creating that Europe and sharing that Europe.
Als wij een Europa willen waarin onze burgers een inbreng hebben, moeten wij hen een rol geven bij de vorming van dat Europa en hen betrekken bij dat Europa.
I share Mr Liese's view that the rapporteur has not opted for the southern European angle, but has tried to join North and South together in a very judicious way.
En ik ben met Peter Liese van mening dat de rapporteur niet gekozen heeft voor de Zuid-Europese inbreng maar dat hij geprobeerd heeft om heel afgewogen noord en zuid met elkaar te verenigen.
The campaign reveals many perspectives, not least about the strengths and weaknesses of the candidates - and I have my share of both.
De campagne heeft veel aan het daglicht gebracht, met name de sterke en zwakke punten van de kandidaten, en ik ben behept met een portie van beide.
.– The report on Iraq expresses the EU's efforts to create preconditions so that it will have a larger portion when the area is shared out.
Het verslag over Irak maakt duidelijk dat de EU alles in het werk stelt om een situatie te creëren die haar in staat stelt om bij de verdeling van het gebied een grotere portie in de wacht te slepen.
share (ook: quota)
Secondly, a certain quota per Member State, shared between long-fibre and short-fibre flax and hemp.
Ten tweede, een quotum per lidstaat, uitgesplitst naar langvezelig vlas en kortvezelig vlas en hennep.
But the problem is that we have fought for this very point, and neither in this House nor in the European Union have we achieved a majority in favour of a system of burden-sharing based on quotas.
Het probleem is echter dat we hiervoor al hebben gestreden, maar dat we zowel in dit Parlement als in de Europese Unie geen meerderheid krijgen voor een verdeling van de lasten naar quotum.
2. financiën
share (ook: stock)
The capital shares will be revised every five years on the basis of this information.
Vijfjaarlijks worden de aandelen in het kapitaal opnieuw onderzocht.
In some cases its shares are sold on the stock markets.
In sommige gevallen worden de aandelen ervan op de effectenbeurs verhandeld.
Many believe that this has rescued the Nordic system of shares with different voting values.
Velen beweren dat het Noordse systeem met aandelen met verschillende stemwaarde hierdoor is gered.

Voorbeeldzinnen voor "share" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
We zien dat mensen dezelfde ruimtes kunnen delen, leegstaande ruimtes benutten.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishOnly if Africans are willing to share power does this continent have a future.
Alleen als Afrikanen de macht willen delen is er perspectief voor dit continent.
EnglishWe do not therefore share the report's predilection for legislation at EU level.
Wij hebben bijvoorbeeld niet dezelfde voorliefde voor communautaire wetgeving.
EnglishI share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
Net als de commissaris vind ik dat het resultaat nog heel wat te wensen overlaat.
EnglishSo we share the concern expressed by Mr Purvis and other Members of Parliament.
We delen dus de bezorgdheid van de heer Purvis en andere leden van het Parlement.
EnglishIn that respect, I share the Commission's view as far as Slovakia is concerned.
Op dit gebied sluit ik me wat Slowakije betreft, aan bij de Europese Commissie.
EnglishNeedless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
Natuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.
EnglishYou can't share until you show us that you're not sharing something we don't like.
Je mag niet delen tot je ons aantoont dat je niets deelt dat wij niet goedkeuren.
EnglishAnd what really drives me is a vision of the future that I think we all share.
Wat mij echt drijft, is een visie voor de toekomst die we denk ik allemaal delen.
EnglishSo the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.
Wanneer we verbonden zijn, is er gelegenheid de mislukkingen en successen te delen.
EnglishSo again, I look at the globe here and the disproportionate share of HIV in Africa.
Ik kijk naar de hele wereld en zie het onevenredig grote deel van hiv in Afrika.
EnglishWe completely share the view that the Commission ought to retract its proposal.
Wij zijn absoluut van mening dat de Commissie zijn voorstel behoort in te trekken.
EnglishI admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Ik moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
EnglishIt is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Het is ook bekend dat het grootste deel van de uitgaven landbouwuitgaven zijn.
EnglishI also share the analysis that the Council is rather weaker than had been hoped.
Ik ben het eens met de opvatting dat de raad zwakker is dan men had gehoopt.
EnglishI hope that the Council will share the views of the Commission and Parliament.
Ik hoop dat de Raad het standpunt van de Commissie en het Parlement kan bijtreden.
EnglishHe knows, as you do, that we in the Council share Parliament’ s concern about this.
Hij weet en u weet dat wij als Raad deze zorg van het Europees Parlement delen.
EnglishThe lion's share of ECU 1 130 million goes to NorthRhine Westphalia and Berlin.
Het leeuwendeel van 1, 13 miljard ecu komt Noord-Rijnland-Westfalen en Berlijn toe.
EnglishWe were happy to assume them and we were also pleased to share them with you.
Wij hebben die bevoegdheid aanvaard en ze met genoegen samen met u uitgeoefend.