"shadowy" in het Nederlands

EN

"shadowy" - vertaling Nederlands

EN

shadowy {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "shadowy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englisheven not far from our building with its blurred brick and long shadowy hallway
niet ver van ons gebouw met de onbesliste bakstenen muren en het lange duistere portaal,
EnglishLook in the gray areas, and see if you seem to see something sort of shadowy moving in there -- yeah, it's amazing.
Kijk in de grijze zones, en kijk even of je een soort schaduw daar ziet bewegen -- ja!
EnglishDid that country have any chance at all, given the shadowy, authoritarian style of the Meciar Government?
Maakte dat land wel enige kans, gelet op de schimmige en autoritaire stijl van de regering Meciar?
EnglishIt is therefore discriminatory of the European Union to pay no attention to this field of medicine, which does not yet have even a shadowy existence.
De Europese Unie discrimineert dan ook wanneer zij dit deel van de medische wereld negeert en het nog niet eens een schijnbestaan gunt.
EnglishIn essence, this is a reworking of the shadowy Bildeberg Club to impose the steamroller of globalisation and the rules of the new order.
In feite is dit een voortbrengsel van de duistere Bilderberg-conferentie, waarmee de wals van de mondialisering en de regels van de Nieuwe Orde moeten worden opgelegd.
EnglishIt is a funny saga of the mishaps and adventures of this group of men, who live beyond the margins of German society in the shadowy areas outside German law.
Het is een grappig verhaal over het wel en wee van deze groep mannen die buiten de Duitse samenleving in het schemergebied buiten de Duitse wet leven.
EnglishTaken from their families, sequestered in a shadowy world of darkness for 18 years -- two nine-year periods deliberately chosen to evoke the nine months they spend in the natural mother's womb.
Gescheiden van hun families, 18 jaar lang opgenomen in een schaduwwereld -- tweemaal negen jaar, die de negen maanden in hun moeders buik weerspiegelen.
EnglishOne of the shadowy sides of tourism in that area, including large-scale tourism from Europe, is the trade in women and children and the violation of children ’ s rights.
Een van de schaduwzijden van het toerisme in het gebied, ook van het grootschalig toerisme vanuit Europa, is de handel in vrouwen en kinderen en de schending van kinderrechten.
EnglishMr President, I congratulate my colleague, Mrs Berès, for throwing light on one of the more shadowy organizations of the European Union - the Monetary Committee.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn collega mevrouw Berès gelukwensen met het feit dat zij licht doet schijnen over een van de meest duistere organen van de Europese Unie - het Monetair Comité.

Synoniemen (Engels) voor "shadowy":

shadowy