"set value" in het Nederlands

EN

"set value" - vertaling Nederlands

EN

set value {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. constructie

Voorbeeldzinnen voor "set value" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere's a new set of values, a new set of things people value.
Er is een nieuwe set waarden, een nieuwe set van dingen die mensen waarderen.
EnglishWomen had a whole different set of value shifts.
Vrouwen hadden een heel andere set van waardeverschuivingen.
EnglishIt therefore makes more sense to set a limit value in which the protection of employees will, in actual fact, be something real.
Daarom ligt het meer in de rede een grenswaarde vast te stellen, waarbij er ook werkelijk sprake is van bescherming van de werknemers.
EnglishThe Commission can therefore not accept the part of Amendment No 20 that would set a limit value of 4 micrograms per cubic metre.
De Commissie kan daarom het deel van amendement 20 niet overnemen waarin een grenswaarde van vier microgram per kubieke meter wordt voorgesteld.
EnglishSecondly, for the first time we want to set an occupational limit value for a well-known carcinogen, namely benzene.
In de tweede plaats willen wij voor het eerst een grenswaarde stellen voor een bekende kankerverwekkende stof waaraan mensen op het werk worden blootgesteld, namelijk benzeen.
EnglishWhatever limit value is set, with the obvious exception of zero, means we are giving our approval to a situation where workers ' health is at risk.
Welke grenswaarde er ook wordt vastgesteld, natuurlijk behalve nul, het betekent automatisch dat we de situatie waarin de gezondheid van werknemers in gevaar is, goedkeuren.
EnglishThe twin-track approach I have set out underlines the value added of the Community contribution to addressing the health and environmental situation in the Balkan region.
De tweeledige aanpak die ik heb uiteengezet, onderstreept de toegevoegde waarde van de bijdrage van de Gemeenschap aan de aanpak van de gezondheids- en milieusituatie in het Balkangebied.
EnglishThe Environment Committee has decided to go for the limit value set to protect lichens which are the most sensitive, and this is considerably tougher than the Commission text.
De milieucommissie heeft gekozen voor de grenswaarden ter bescherming van korstmossen, omdat die het gevoeligst zijn voor verontreiniging, en ze gaat veel verder dan de tekst van de Commissie.
EnglishAs I say, it is good that the Council could agree to set a limit value, but when you consider how high it really is, you can also understand how agreement could have been successfully reached.
Als gezegd, het is een goede zaak dat de Raad het eens is kunnen worden over het vastleggen van een grenswaarde, maar als je bekijkt hoe hoog deze eigenlijk is, begrijp je tevens hoe dat is gelukt.