"set-to" in het Nederlands

EN

"set-to" - vertaling Nederlands

EN

set-to {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "set-to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.
We moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishBut what priority measures are set out with a view to achieving these objectives?
Met welke prioritaire middelen moeten deze doelstellingen echter worden bereikt?
EnglishListen, kid, we know you got your heart set on going to Montana, but it's late.
Luister, knul... wij weten dat je graag naar Montana wilt, maar... het is laat.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Het is dan ook vooral zaak dat wij duidelijke grenzen stellen aan de arbeidstijd.
EnglishAs I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
Zoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
De braakleggingsregeling is het beste instrument om de graanproductie te regelen.
EnglishThat is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.
Ik hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.
EnglishA radical course has been set for shaping the future European agricultural policy.
Voor het toekomstige Europese landbouwbeleid werden belangrijke bakens uitgezet.
EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Wij hebben deze originele instelling opgericht voor het overleg met de Commissie.
EnglishSo we must resolutely set the prospect to one side by adopting the Dary report.
Het regionaal beleid en het GLB vormen immers de pijlers van de Europese Unie.
EnglishNo practical priorities have yet been set or more specific provisions laid down.
Er zijn nog geen concrete prioriteiten of nauwkeurige bepalingen vastgesteld.
EnglishIt has been suggested that a new agency should be set up to tackle this problem.
Er is geopperd een nieuwe instelling op te richten die dit probleem moet aanpakken.
EnglishI should like to set out the four reasons why, in my view, we need this agreement.
Ik zal u vier redenen noemen waarom dit akkoord naar mijn idee noodzakelijk is.
EnglishMember States must have the courage to respect the limits that have been set.
De lidstaten moeten de moed opbrengen om de vastgelegde plafonds te respecteren.
EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 19 amendments are not acceptable.
Kortom, 19 amendementen zijn niet aanvaardbaar om de redenen die ik heb gegeven.
EnglishThe Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
De Top van Laken heeft opdracht gegeven Europa dichter bij de burgers te brengen.

Vergelijkbare vertalingen voor "set-to" in Nederlands

to voorzetsel
set zelfstandig naamwoord