"to set free" in het Nederlands

EN

"to set free" - vertaling Nederlands

EN

to set free {werkwoord}

volume_up
If there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Als er in 2003 één volk is dat nog bevrijd moet worden, dan is dat het Cubaanse volk.
Are you committed to using this in the near future to ensure that these prisoners are set free?
Bent u vastbesloten dit bedrag de komende dagen in dier voege te gebruiken dat deze gevangenen worden bevrijd?
That, I believe, is why we must not forget, while demanding the immediate release of the hostages, that Iraq’ s women, too, have to be set free.
En daarom ben ik van mening dat wij niet alleen de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars moeten eisen, maar ook dat de vrouwen van Irak moeten worden bevrijd.
My own liberalism is not that of the fox set free in the chicken run.
Voor mij is liberalisme niet hetzelfde als een vos vrijlaten in een vrij kippenhok.
Seven days later, Eric was set free and was able to return home.
Zeven dagen later werd Eric vrijgelaten... en kon hij weer naar huis.
Sommige mensen zijn vrijgelaten.

Voorbeeldzinnen voor "to set free" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Als er in 2003 één volk is dat nog bevrijd moet worden, dan is dat het Cubaanse volk.
EnglishMy own liberalism is not that of the fox set free in the chicken run.
Voor mij is liberalisme niet hetzelfde als een vos vrijlaten in een vrij kippenhok.
EnglishThe trial is to begin again on 30 March and, until then, they should be set free.
Het proces gaat verder op 30 maart, en vóór die tijd moeten ze op vrije voeten worden gesteld.
EnglishAfter make my first two wishes, I'll use my third wish to set you free.
Na het wensen van m'n eerste twee wensen gebruik ik m'n derde wens om je vrij te laten.
EnglishThe House is free to set the deadlines and timetables as it wishes.
Het Parlement kan naar eigen inzicht beslissen over zijn termijnen en tijdsindeling.
EnglishI am delighted that we are now set to enjoy similar free movement with other countries too.
Het doet me deugd dat er nu ook een vrij verkeer tussen andere landen is.
EnglishTechnology created by innovative companies will set us all free.
Technologie die is uitgevonden door innovatieve bedrijven zal ons allemaal bevrijden.
EnglishWhere this occurs, the Member State should be free to set its own priorities.
Als dit zich voordoet, moet een lidstaat de mogelijkheid hebben zijn eigen prioriteiten te stellen.
EnglishDo we want a European judge who set free a quadruple child murderer?
Willen wij een Europese rechter die een viervoudige kindermoordenaar op vrije voeten stelde?
EnglishThe world must be set free from drugs and the Columbian population from poverty and violence.
De wereld moet verlost worden van de drugs en de Colombiaanse bevolking van armoede en geweld.
EnglishSeven days later, Eric was set free and was able to return home.
Zeven dagen later werd Eric vrijgelaten... en kon hij weer naar huis.
EnglishWorking conditions in China are abysmal; workers are not free to set up trade unions.
In China zijn de werkomstandigheden erbarmelijk, werknemers zijn niet vrij om een vakbond op te richten.
EnglishWe made it learn from us, and we set it free in the desert.
We zorgden dat hij van ons leerde, en we lieten hem los in de woestijn.
EnglishWe have hinted that we intend to set up free trade zones.
Er zijn aanwijzingen dat wij vrijhandelszones tot stand willen brengen.
EnglishHe pleaded guilty to culpable homicide and the judge set him free.
Hij bekende dood door schuld, maar de rechter liet hem gaan.
EnglishPeople wrap themselves in their beliefs, and they do it so tightly that you can't set them free.
Mensen hangen hun geloofspunten met zo'n hartstocht aan dat het haast onmogelijk is om ze ervan te bevrijden.
EnglishAre you committed to using this in the near future to ensure that these prisoners are set free?
Bent u vastbesloten dit bedrag de komende dagen in dier voege te gebruiken dat deze gevangenen worden bevrijd?
English"The truth will set you free" -- that's what it says in the Bible, and it's something that I want to live by, too.
"De waarheid zal u bevrijden" -- dat is wat in de Bijbel staat, en het is iets waarnaar ook ik wil leven.
EnglishNot even the truth will set them free.
Zelfs klaarblijkelijke waarheden zijn daar niet toe in staat.
EnglishThe postal service cannot be set free to compete - not completely, at any rate - because it has social functions to fulfil.
De post mag de markt niet op - althans niet volledig - omdat ze een sociale functie moet vervullen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to set free" in Nederlands

free bijvoeglijk naamwoord
set zelfstandig naamwoord