"to set a limit" in het Nederlands

EN

"to set a limit" - vertaling Nederlands

EN

to set a limit {werkwoord}

volume_up
to set a limit
volume_up
een grens stellen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to set a limit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was said here today that it had taken too long to set these limit values.
Eerder is hier al gezegd dat het vaststellen van deze tijdstippen te langzaam gebeurt.
EnglishIt will be the first legal instrument to set a limit on concentrations of a carcinogenic substance.
Voor het eerst wordt een grenswaarde voor een kankerverwekkende stof vastgelegd.
EnglishConsequently, it is vital that a limit value should be set to limit the damage.
Het is derhalve heel belangrijk dat er een grenswaarde wordt vastgesteld om de schade te beperken.
EnglishThe Copenhagen Council set a limit of EUR 40.8 billion on transfers from the Union to the new members up to 2006.
De Raad van Kopenhagen heeft de financiële steun aan de nieuwe lidstaten tot en met 2006 beperkt tot 40,8 miljard euro.
EnglishIt is, in this context, noteworthy that the Brussels Summit set no limit to the funds for rural development.
Het is in dit verband opmerkelijk dat tijdens de Top van Brussel de middelen voor plattelandsontwikkeling niet zijn begrensd.
EnglishWe must dare to set strict limit values for all types of plant, both old and new, large and small.
We moeten het aandurven om strikte grenswaarden vast te stellen voor alle soorten installaties, zowel oude en nieuwe als grote en kleine.
EnglishIt therefore makes more sense to set a limit value in which the protection of employees will, in actual fact, be something real.
Daarom ligt het meer in de rede een grenswaarde vast te stellen, waarbij er ook werkelijk sprake is van bescherming van de werknemers.
EnglishWhat is lacking is some mechanism to ensure that implementation is assessed and that, if necessary, proposals be made to set mandatory limit values.
Er ontbreekt een mechanisme voor evaluatie van de toepassing en voor mogelijke voorstellen voor bindende grenswaarden.
EnglishThe Commission can therefore not accept the part of Amendment No 20 that would set a limit value of 4 micrograms per cubic metre.
De Commissie kan daarom het deel van amendement 20 niet overnemen waarin een grenswaarde van vier microgram per kubieke meter wordt voorgesteld.
EnglishI was slightly disappointed that we did not have the opportunity to get majority support for the need to set a limit on the storage of documents.
Ik betreur een beetje dat wij geen meerderheid hebben gevonden voor de vaststelling van een verjaringstermijn voor het bewaren van documenten.
EnglishThis is why I think we must set a limit and not be overly optimistic, but neither do we have any reason to be unreasonably pessimistic.
Ik ben dan ook van mening dat er een koers moet worden uitgestippeld dat er geen overdreven optimisme aan de dag moet worden gelegd, maar evenmin onredelijk pessimisme.
EnglishThese amendments set a limit of two weeks, and in difficult cases of four weeks, within which authorities and companies are to answer questions.
Er wordt een tijdslimiet van twee weken gesteld, en in moeilijke gevallen vier weken, voor de termijn waarin overheidsdiensten en bedrijven vragen moeten beantwoorden.
EnglishHowever, as I said earlier, we believe that it would be premature to set new limit values, and thus we cannot support Amendments Nos 2, 3, 6 and 33.
Zoals gezegd is de Commissie van mening dat het voorbarig zou zijn om nu al nieuwe geluidsnormen te bepalen, en daarom kunnen wij amendement 2, 3, 6 en 33 niet steunen.
EnglishWriting it into the treaty would mean that state services of general interest would represent a dimension to which it would no longer be possible to set any limit.
Schriftelijke vastlegging in het Verdrag zou betekenen dat diensten van algemeen belang een dimensie zouden hebben die helemaal niet meer beperkt kan worden.
EnglishI am just troubled by the fact that the committee did not accept an amendment I tabled to set a limit - the total amount - on the loan to be registered.
Ik ben alleen verbaasd over de afwijzing in de commissie van een door mij ingediend amendement dat tot doel had een grens te stellen aan het te registreren hypotheekbedrag.
EnglishThat may seem the logical way to control the level of noise but it would be premature to set new limit values in this way for two main reasons.
Dat lijkt dan misschien wel de logische manier om het geluidsniveau te beperken, maar het zou om twee belangrijke redenen prematuur zijn om op die manier nieuwe grenswaarden vast te stellen.
EnglishAs I say, it is good that the Council could agree to set a limit value, but when you consider how high it really is, you can also understand how agreement could have been successfully reached.
Als gezegd, het is een goede zaak dat de Raad het eens is kunnen worden over het vastleggen van een grenswaarde, maar als je bekijkt hoe hoog deze eigenlijk is, begrijp je tevens hoe dat is gelukt.

Vergelijkbare vertalingen voor "to set a limit" in Nederlands

limit zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
set zelfstandig naamwoord