EN

set {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I hope he will keep to that and still reconsider biofuels on set-aside.
Ik hoop toch dat hij eraan vasthoudt en de aanplant van biobrandstoffen op braakliggend land zal heroverwegen.
I hope that these policy guidelines will be set in this Parliament.
Ik hoop dat die Europese beleidslijnen vanuit dit Parlement kunnen worden gesteld.
That is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.
Ik hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.
There's a new set of values, a new set of things people value.
Er is een nieuwe set waarden, een nieuwe set van dingen die mensen waarderen.
There is no set-aside for fishermen whereas there is set-aside for farmers!
Er is geen set-aside voor vissers, zoals wel voor de landbouw!
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
En de set was als een exacte replica op de blauwdrukken van het schip gebaseerd.
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
Net op tijd kwam er een groep economen zeggen: "Waarom probeer je geen veiling?
We identify one set of people in all of these practices who we call canny outlaws.
We hebben een groep mensen geïndentificeerd in al deze beroepen die we 'slimme schurken' noemen.
The first set of people in Silicon Valley got very, very rich.
De eerste groep mensen in Silicon Valley zijn heel erg rijk geworden.
However, it is quite clearly the third set of reforms that is the most important.
Maar vanzelfsprekend is de derde reeks hervormingen het interessantste.
We were surprised yesterday to be presented with a new and very lengthy set of amendments.
We kregen gisteren namelijk onverwacht een hele reeks veranderingen gepresenteerd.
The text on which we are today to give our opinion is part of this set of measures.
De tekst waarover wij vandaag stemmen maakt van deze reeks maatregelen deel uit.
The report suggests various measures, which amount to a set of palliative steps.
Het verslag noemt verschillende maatregelen, maar dat zijn slechts een stel lapmiddelen.
Now there's a whole set of new schools opening up this autumn.
Zo gaan er een heel stel nieuwe scholen open dit komende najaar.
Yet here we are trying to make public services obey a common set of EU rules.
We proberen hier nu echter openbare diensten te onderwerpen aan een gemeenschappelijk stel Europese regels.
set (ook: series)
The second set of questions concerns the Singapore issues.
Mijn tweede serie vragen heeft betrekking op de Singapore-onderwerpen.
The first time they were offered as a set of 12 and Tarquin refused them.
Toen ze de eerste keer als twaalfdelige serie werden aangeboden, weigerde Tarquinius ze.
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
Alles bij elkaar geen erg effectieve serie voorstellen, zoals het verslag-Lehne al aangeeft.
This a school set up by some nuns in another slum called Nakuru.
Deze school is opgezet door nonnen in een andere sloppenwijk die Nakuru heet.
This starts in school lessons, and we have to set the tone for it from primary level onwards.
Dat begint op school en daarvoor moeten we al in het basisonderwijs accenten leggen.
School is a place for setting standards and for teaching girls and boys together.
School is een plaats waar het voorbeeld gegeven wordt, een plek waar meisjes en jongens gezamenlijk onderwijs genieten.
And so here I introduce something, the set of rivers of a plane-filling curve.
En dus introduceer ik hier de verzameling van rivieren van een curve die een vlakte vult.
The second set of ideas I call "ideas in progress."
De tweede verzameling ideeën noem ik "ideeën in ontwikkeling."
One set of ideas or another have simply replaced our biological imperatives in our own lives.
Een of andere verzameling ideeën heeft onze biologische doelen in onze levens vervangen.
And then we get to the civilization above the little TV set with a gun on it.
Dan komen we bij de beschaving met het kleine tv-toestel en een kanon erboven.
So I came to Strasbourg full of anticipation and turned my set on this afternoon, only to find that this was not the case.
Ik kwam dus vol verwachting naar Straatsburg, zette mijn toestel aan vanmiddag en het bleek niet het geval te zijn.
Different makes of hairdryers, electrical toothbrushes, hand blenders, kettles, TV sets etc., hardly differ in terms of recyclability.
Verschillende föhns, elektrische tandenborstels, staafmixers, waterkokers, tv-toestellen enzovoort, verschillen nauwelijks in recycleerbaarheid.
If it is too expensive for Parliament I would consider bringing one and setting it up myself.
Mocht het te duur zijn voor het Parlement, dan ben ik ook geneigd om zelf een apparaat mee te nemen en het daar neer te zetten.
We welcome the fact that a constitutional drafting committee has been set up to draft a constitution which will modernise the judicial system and protect human rights.
Wij verwelkomen de instelling van een comité voor de opstelling van een grondwet die waarborgen zal bieden voor de modernisering van het gerechtelijk apparaat en de bescherming van de mensenrechten.
NL

set {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "set" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.
We moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.
EnglishAnd so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
Dus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
EnglishBut what priority measures are set out with a view to achieving these objectives?
Met welke prioritaire middelen moeten deze doelstellingen echter worden bereikt?
EnglishListen, kid, we know you got your heart set on going to Montana, but it's late.
Luister, knul... wij weten dat je graag naar Montana wilt, maar... het is laat.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Het is dan ook vooral zaak dat wij duidelijke grenzen stellen aan de arbeidstijd.
EnglishAs I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
Zoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
De braakleggingsregeling is het beste instrument om de graanproductie te regelen.
EnglishThat is why I expect the new German Presidency to set new trends in this area.
Ik hoop derhalve dat het Duitse EU-voorzitterschap hier nieuwe accenten plaatst.
EnglishA radical course has been set for shaping the future European agricultural policy.
Voor het toekomstige Europese landbouwbeleid werden belangrijke bakens uitgezet.
EnglishIt is important that the applicant countries are not set up against each other.
Het is belangrijk dat de kandidaat-landen niet tegenover elkaar komen te staan.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Wij hebben deze originele instelling opgericht voor het overleg met de Commissie.
EnglishSo we must resolutely set the prospect to one side by adopting the Dary report.
Het regionaal beleid en het GLB vormen immers de pijlers van de Europese Unie.
EnglishNo practical priorities have yet been set or more specific provisions laid down.
Er zijn nog geen concrete prioriteiten of nauwkeurige bepalingen vastgesteld.
EnglishIt has been suggested that a new agency should be set up to tackle this problem.
Er is geopperd een nieuwe instelling op te richten die dit probleem moet aanpakken.
EnglishI should like to set out the four reasons why, in my view, we need this agreement.
Ik zal u vier redenen noemen waarom dit akkoord naar mijn idee noodzakelijk is.
EnglishMember States must have the courage to respect the limits that have been set.
De lidstaten moeten de moed opbrengen om de vastgelegde plafonds te respecteren.
EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 19 amendments are not acceptable.
Kortom, 19 amendementen zijn niet aanvaardbaar om de redenen die ik heb gegeven.
EnglishThe Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
De Top van Laken heeft opdracht gegeven Europa dichter bij de burgers te brengen.