EN

session {zelfstandig naamwoord}

volume_up
session (ook: meeting, assize)
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Iedere zitting zijn er klachten over de bereikbaarheid van Straatsburg.
Madam President, this is the second session that we are holding in October.
Mevrouw de Voorzitter, dit is de tweede zitting van oktober.
I assume that Parliament will be discussing it during the next session.
Het Parlement zal daar, neem ik aan, in zijn volgende zitting over spreken.
In other words, since the theme of this session is choices, we have a choice.
Met andere woorden, omdat het thema van deze sessie 'keuzes' is, hebben we een keuze.
In the first session -- we had three sessions over the course of two years.
In de eerste sessie - we hadden drie sessies in de loop van twee jaar.
(Laughter) And I expect to speak in the first session of the 39th TED India.
(Gelach) En ik verwacht dan te spreken in de eerste sessie van de 39ste TED India.
This will be one of the most important and significant votes in this session of Parliament.
Dit zal een van de belangrijkste stemmingen zijn van deze zittingsperiode van het Parlement.
You are right to say that we worked hard and managed to do a great deal in the previous session.
U hebt gelijk, we hebben in de afgelopen zittingsperiode hard gewerkt en we hebben veel dingen gedaan.
During the last plenary session of last year, we saw the levels of intolerance to which Fidel Castro’ s regime had sunk.
Tijdens de laatste zittingsperiode hebben we kunnen zien hoe intolerant het regime van Fidel Castro is geworden.

Voorbeeldzinnen voor "session" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFour amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
Voor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.
EnglishI also believe that everyone at this plenary session is united behind this demand.
Ik geloof ook dat we het hier in de plenaire vergadering over deze eis eens zijn.
EnglishThe Council discusses and reaches almost all of its decisions in closed session.
Bijna alle besluiten worden door de Raad in gesloten vergaderingen genomen.
EnglishI have been here since Monday and will remain here until this par-session ends.
Ik ben hier sinds maandag en ik zal hier zijn tot deze vergaderperiode geëindigd is.
EnglishIf the vote cannot take place during the first October part-session, we do not.
Als dat niet het geval is, kunnen wij met behandeling op donderdag niet akkoord gaan.
English(Laughter) And I expect to speak in the first session of the 39th TED India.
(Gelach) En ik verwacht dan te spreken in de eerste sessie van de 39ste TED India.
EnglishAnd in the first session, they all said, "This is not bribery, what we are doing."
En in de eerste sessie zeiden ze met zijn allen: dit is geen omkoperij, wat we doen.
EnglishThis is the last legislative part-session of this Parliament before the elections.
Dit is de laatste wetgevende vergaderperiode van het Parlement vóór de verkiezingen.
EnglishOn 10 September and 8/ 9 October, these examinations took place in public session.
Op 10 september en 8 en 9 oktober hebben wij hen in een openbare vergadering gehoord.
EnglishI came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Ik ben om omstreeks 20.30 uur komen tekenen, maar de vergadering was toen al gesloten.
EnglishHaving said this, I would remind you that this was a question and answer session.
Toch moet ik eraan herinneren dat het een uitwisseling van vragen en antwoorden betrof.
EnglishI declare open the annual session of the European Parliament for the year 2002-2003.
Ik verklaar de zitting 2002-2003 van het Europees Parlement te zijn geopend.
EnglishAs you will be in the Chair, I am sure it will be an extremely good session.
Met U als voorzitter weet ik zeker dat dit een prima vergadering zal worden.
EnglishThis is a request that was considered at the end of the last part-session.
Dit is een verzoek dat aan het einde van de vorige vergaderperiode werd ingediend.
EnglishIn other words, since the theme of this session is choices, we have a choice.
Met andere woorden, omdat het thema van deze sessie 'keuzes' is, hebben we een keuze.
EnglishThis is the first time that the Slovak language has been spoken at your plenary session.
Het is voor het eerst dat er in uw plenaire vergadering Slowaaks wordt gesproken.
EnglishThe Minutes of the part-session of Thursday 29 May 1997 have been distributed.
De Notulen van de vergadering van donderdag 29 mei 1997 zijn rondgedeeld.
EnglishI think the report we are presenting in this part-session is a good one.
Naar mijn opvatting leggen wij een goed verslag voor aan de plenaire vergadering.
EnglishThe part-session will therefore begin at 3 p. m. and end at 7.30 p. m.
Deze plenaire vergadering zal derhalve van 15.00 uur tot 19.30 uur plaatsvinden.
EnglishDuring this part-session, the European Parliament has plumbed the depths of hypocrisy.
In deze vergaderperiode loopt de schijnheiligheid in het Europees Parlement ten top.

Synoniemen (Engels) voor "session":

session