EN

servicing {gerundium}

volume_up
The proposal in our view improves and does not undermine the safe and reliable servicing of cars.
Het voorstel verbetert in onze ogen het veilige en betrouwbare onderhoud van auto's en ondermijnt dit niet.
All of this has been arranged so that there is nothing to stand in the way of free servicing or repairs, or the activities of automobile associations.
Alles is zo geregeld dat de vrijheid van onderhoud en reparatie alsook de automobielclubs niet in het gedrang komen.
NL

service {de}

volume_up
Maken we zo van Internet service providers geen censureerders?
Will this not be making Internet service providers into censors?
Het uitvoeren van postdiensten is een " public service " - activiteit.
The provision of postal services is a public service activity.
Monopolies op zich geven geen enkele garantie voor even goede service voor alle burgers.
A monopoly in itself does not give any guarantees of equal service to all citizens.

Voorbeeldzinnen voor "servicing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishServicing debt costs the poorest countries more than they receive in development aid.
De schuldaflossing kost de armste landen meer dan zij aan ontwikkelingshulp ontvangen.
EnglishAt the moment, manufacturers can demand that dealers provide servicing as well as sales.
De producent kan nu van de dealer eisen dat deze niet alleen auto's verkoopt maar ook service verleent.
EnglishSurpluses were reduced by using them as animal feed and by prompt servicing of the world market.
Overschotten zijn weggewerkt door meer vervoedering en door snel te reageren op de wereldmarkt.
EnglishThe proposal in our view improves and does not undermine the safe and reliable servicing of cars.
Het voorstel verbetert in onze ogen het veilige en betrouwbare onderhoud van auto's en ondermijnt dit niet.
EnglishLast year 38 % of the annual export earnings of US$700 million was pre-empted for debt servicing.
Vorig jaar moest 38 % van de jaarlijkse exportopbrengst van 700 miljoen Amerikaanse dollar worden gebruikt ten behoeve van de schulden.
English20 percent of the oxygen coming from your lungs, 20 percent of the blood pumped from your heart, is servicing this one organ.
20 procent van de zuurstof uit je longen, 20 procent van het bloed vanuit je hart, dient voor dat ene orgaan.
EnglishMoreover, the latest IMF assistance will be cancelled out by debt-servicing payments due to the IMF by Russia.
Bovendien kan de laatste steunuitkering van het IMF weggestreept worden tegen de rentebetalingen die Rusland het IMF schuldig is.
EnglishAll of this has been arranged so that there is nothing to stand in the way of free servicing or repairs, or the activities of automobile associations.
Alles is zo geregeld dat de vrijheid van onderhoud en reparatie alsook de automobielclubs niet in het gedrang komen.
EnglishThe public debt, and servicing it, demand an additional sum equal to 1 % of GDP, so instead of a 4 % GDP deficit we will have 5 %.
Voor de afbetaling van de overheidsschuld is een extra bedrag ten belope van 1 % van het BNP nodig, dat wil zeggen het BNP-tekort stijgt van 4 % naar 5 %.
EnglishWe need to face the fact that there is a pressing need not merely for a moratorium on debt servicing but also for debt cancellation.
We moeten het feit onder ogen zien dat er een dringende behoefte bestaat niet alleen aan uitstel van betaling maar ook aan kwijtschelding van de schulden.
EnglishThis recalls that debt repayment and servicing account each year for almost 40 % of the least developed countries’ GDP.
Daarin herinnert de commissie eraan dat met de terugbetaling van de schuld en de schuldendienst jaarlijks ongeveer 40 procent van het bbp van de minst ontwikkelde landen is gemoeid.
EnglishMany LDCs, such as Zambia for example, where I was recently, are still spending twice as much on debt servicing as they are on health and education.
Veel van hen, bijvoorbeeld Zambia waar ik onlangs was, geven nog steeds twee keer zoveel uit aan rente en aflossingen als aan gezondheidszorg en onderwijs.
EnglishThey would mean thousands of job losses throughout Europe in aircraft refuelling, servicing, cleaning, passenger handling and baggage registration.
Zij zetten in heel Europa duizenden banen op de tocht bij de brandstofdiensten, de onderhoudsdiensten, de schoonmaakdiensten, de passagiersafhandeling en de bagagediensten.
EnglishAnd Prego turned to Howard, and they said, "You telling me that one third of Americans crave extra-chunky spaghetti sauce and yet no one is servicing their needs?"
En Prego kwam bij Howard en zei: "Zeg je nou dat één derde van de Amerikanen snakt naar spaghettisaus met extra stukjes, en dat nog niemand in die behoefte voorziet?"
EnglishHence we have tabled two amendments, Amendments Nos 6 and 7, with a view to tightening up Regulation No 1475/ 95 on block exemptions in connection with distribution and servicing agreements.
Wij hebben dan ook twee amendementen, 6 en 7, ingediend om verordening nr. 1475/95 inzake de generieke vrijstelling voor afzet- en serviceovereenkomsten te verscherpen.
EnglishThe Commission also believes that Nicaragua should be eligible for the initiative set up by the World Bank to improve debt servicing on the part of the most highly-indebted poor countries.
De Commissie staat dan ook positief tegenover de voorkeur van Nicaragua voor het initiatief van de Wereldbank om een betere schuldenregeling te treffen voor de landen die diep in de schulden zitten.