EN

services {meervoud}

volume_up
1. algemeen
However, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
Maar de Europese diensten, de openbare diensten, bestrijken een veel groter gebied.
The designation, 'intellectual services'should be specified.
De aanduiding " intellectuele diensten " zou nader omschreven moeten worden.
After all, services of general interest are far more comprehensive than just social services.
Diensten van algemeen belang zijn immers veel breder dan alleen maar sociale diensten.
2. economie
The services sector includes a wide range of services in the public and private sectors.
De dienstensector bestrijkt een hele reeks openbare en particuliere activiteiten.
Its industry, agriculture and services sector also have good development prospects.
Ook zijn industrie, landbouw en dienstensector hebben goede ontwikkelingskansen.
Regarding services: we wish to achieve further progressive liberalisation of the trade in services.
De dienstensector moet naar onze smaak verder geliberaliseerd worden.

Voorbeeldzinnen voor "services" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishFourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
Het vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
EnglishWhy is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
Waarom kunnen de diensten ons geen simpele en duidelijke informatie verstrekken?
EnglishThe EFC's proposals have benefited significantly from the input of my services.
Mijn diensten hebben een belangrijke inbreng in de voorstellen van het EFC gehad.
EnglishThe next item is a statement by the Commission on services in the internal market.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over diensten in de interne markt.
EnglishThe costs of water services have also become inaccessible for the poorest people.
Zo zijn de drinkwatervoorzieningen onbetaalbaar geworden voor de armste mensen.
EnglishYour translation services have made a mistake - I am talking about suspension.
Uw vertaaldiensten hebben een vergissing gemaakt, ik heb het over " opschorten ".
EnglishIf there is a triangle, services of general interest are the barycentre of it.
Als er een driehoek is, dan zijn de diensten van algemeen belang het zwaartepunt.
EnglishThe legal services of the EU institutions do not foresee any problems in this area.
De juridische diensten van de EU-instellingen zien geen problemen op dit gebied.
EnglishThis will enable them to make informed choices when they are purchasing services.
Dit stelt hen in staat een geïnformeerde keuze te maken als ze diensten kopen.
EnglishThis could create economies of scale and increase the effectiveness of services.
Dit kan schaalvoordelen opleveren en de effectiviteit van diensten vergroten.
EnglishInevitably there has been discussion this morning about the services directive.
Het kon niet uitblijven dat er hedenmorgen gesproken is over de dienstenrichtlijn.
EnglishIts industry, agriculture and services sector also have good development prospects.
Ook zijn industrie, landbouw en dienstensector hebben goede ontwikkelingskansen.
EnglishI had already complained about this in committee vis à vis the language services.
Ik heb hierover in onze commissie al mijn beklag gedaan bij de vertaaldienst.
EnglishThis fear was in evidence in the debate on the Services Directive, for example.
Dit kwam bijvoorbeeld naar voren bij de behandeling van de dienstenrichtlijn.
EnglishSince 1998, these statistics have also included the area of insurance services.
Sinds 1998 omvatten deze statistieken tevens de sector van de verzekeringsdiensten.
EnglishThis illustrates that the necessity for the delivery of services is even greater.
Dit illustreert dat de noodzaak voor de zorgverlening nog groter is geworden.
English   – Mr President, the postal services have been a state monopoly for 150 years.
-- Voorzitter, de posterijen zijn 150 jaar lang een staatsmonopolie geweest.
EnglishThat also plays a part in the European public’ s satisfaction with public services.
Dat bepaalt mede hoe tevreden de Europese burgers zijn over de openbare diensten.
EnglishThe whole of Europe ’ s future economy is, of course, in the services sector.
De toekomstige economie van heel Europa ligt zoals bekend in de dienstensector.