"service industry" in het Nederlands

EN

"service industry" - vertaling Nederlands

EN

service industry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Yet the United States is quadrupling the amount of support it gives to the supply and service industry in the oil sector.
Toch verviervoudigt de Verenigde Staten de steun aan de bevoorradings- en dienstverlenende industrie in de oliesector.
That is rather different from the Commission communication which says that maritime transport is a service industry with a subordinate function.
Dat is iets anders dan we in de mededeling van de Commissie lezen, namelijk dat de scheepvaart een dienstverlenende industrie is die een afgeleide functie zou hebben.

Voorbeeldzinnen voor "service industry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.
De Commissie heeft inmiddels voorstellen ingediend over de handel in diensten.
EnglishOn a higher plane, the press is a service industry, and the service it provides is awareness.
Op een hoger plan is de pers een dienstverlener, en de verleende dienst is bewustzijn.
EnglishBy its very nature, the service industry is less suited to this approach.
Het karakter van dienstverlening leent zich daar ook minder voor.
EnglishSecondly, tourism will soon be the European Union's most important service industry.
De tweede begrotingslijn betreft het toerisme, dat zich snel ontwikkelt tot de belangrijkste dienstenindustrie van de Europese Unie.
EnglishRemoving the cross-border barriers to trade in services in the service industry is the most crucial of these.
Wat de dienstensector betreft is het wegnemen van de handelsbelemmeringen bij grensoverschrijdende diensten het allerbelangrijkst.
EnglishYet the United States is quadrupling the amount of support it gives to the supply and service industry in the oil sector.
Toch verviervoudigt de Verenigde Staten de steun aan de bevoorradings- en dienstverlenende industrie in de oliesector.
EnglishThe social platforms mentioned aspects related to the liberalisation and its implications for the service industry.
De sociale platforms brachten elementen ter sprake in verband met de liberalisering en de gevolgen daarvan voor de dienstverlening.
EnglishIt is pointed out in the report that a particularly high number of illicit workers are women, principally in the service industry.
In het verslag wordt erop gewezen dat bijzonder veel vrouwen zwartwerk verrichten, voornamelijk op het gebied van de diensten.
EnglishAnd yet, 64 percent of the world's GDP today is in that intangible industry we call service, the service industry, the industry I'm in.
En dat terwijl 64% van 's werelds BNP tegenwoordig komt van de immateriële industrie, de service industrie, waarin ik werk.
EnglishIn that way, the European Union does not lose its industry and can match it with a very strong and better manned service industry.
Zodanig dat de Europese Unie haar industrie niet verliest en een heel sterke en betere bemande dienstenindustrie daaraan kan koppelen?
EnglishShould we not, therefore, closely examine the developments within the industrial market and the link with the service industry as a matter of urgency?
Zouden we dus niet eens heel dringend en grondig moeten kijken naar de ontwikkelingen op de industriële markt en de koppeling daarvan met de dienstenindustrie?
EnglishThat is rather different from the Commission communication which says that maritime transport is a service industry with a subordinate function.
Dat is iets anders dan we in de mededeling van de Commissie lezen, namelijk dat de scheepvaart een dienstverlenende industrie is die een afgeleide functie zou hebben.
EnglishThirdly, bearing in mind the importance of competitiveness, we cannot place unacceptably high and unjustified burdens on the service industry sector.
Ten derde kunnen we, gelet op het belang van het concurrentievermogen, de dienstensector niet opzadelen met onaanvaardbare zware en niet te rechtvaardigen lasten.
EnglishNor does it seem enough to keep on stressing the contribution the tourist industry makes to employment in Europe, through being mainly a service industry.
Ook kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de toeristenindustrie is voor de werkgelegenheid in Europa, omdat deze bedrijfstak hoofdzakelijk dienstverlenend is.
EnglishI think that the broad consultation that she has undertaken with industry, the service sector, consumers and with other interest groups has stood her in good stead and this shows in the report.
Het is te merken dat ze uitgebreid te rade is gegaan bij de producenten, de dienstensector, de consumenten en andere belangengroepen.
EnglishWe also want the European Commission to already make preparations for a new scientific forum, a forum of independent scientists and not scientists who are in the service of industry.
Wij willen meteen ook dat de Europese Commissie reeds een nieuw wetenschappelijk forum zou voorbereiden, een forum van wetenschappers die ongebonden zijn en niet in dienst staan van de industrie.
EnglishIn any event, excessive rigidity in any regulation in this area is damaging to the economy, to industry and to the service industry, and consequently affects both workers and people seeking work.
Een al te strikte regelgeving inzake arbeidstijd heeft overigens negatieve gevolgen voor de economie, de industrie en de dienstensector, en derhalve ook voor de werknemers en de werkzoekenden.

Vergelijkbare vertalingen voor "service industry" in Nederlands

industry zelfstandig naamwoord
service zelfstandig naamwoord