"September" in het Nederlands

EN

"September" - vertaling Nederlands

NL

"september" - vertaling Engels

EN

September {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Ik hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September.
Helaas heeft de Raad deze verordening in september jongstleden niet goedgekeurd.
The Commission welcomes the outcome of the UN summit held in September.
De Commissie is verheugd over de resultaten van de VN-top in september dit jaar.
NL

september {de}

volume_up
september (ook: herfstmaand)
Ik hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Helaas heeft de Raad deze verordening in september jongstleden niet goedgekeurd.
Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September.
De Commissie is verheugd over de resultaten van de VN-top in september dit jaar.
The Commission welcomes the outcome of the UN summit held in September.

Voorbeeldzinnen voor "September" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTherefore, I consider that the vote on 15 September will be enormously important.
Ik ben ervan overtuigd dat de stemming van 15 september van enorm belang wordt.
EnglishWe know all too well since 11 September what the implications of that could be.
Wij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
EnglishIn the wake of September 11 much oppressive legislation has been forced through.
In de nasleep van 11 september is er veel restrictieve wetgeving doorgedrukt.
EnglishAnd this just came off last September at ARS Electronica; we repeated it in England.
En dit is afgerond in september bij ARS Electronica; we repeteerden in Engeland.
EnglishIn the proposal for a directive, summer begins on 1 April and ends on 30 September.
In het richtlijnvoorstel begint de zomer op 1 april en eindigt op 30 september.
EnglishThe events of 11 September have exacerbated the current situation exponentially.
Door de gebeurtenissen van de 11e september escaleerde de toch al moeilijke situatie.
EnglishI hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Ik hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
EnglishI understand that we can achieve that at the end of September or early October.
Naar ik begrepen heb, zou dat eind september of begin oktober het geval kunnen zijn.
EnglishUNESCO will be holding the solar summit on the solar energy decade in September.
De UNESCO houdt in september de Top van het decennium van de zonne-energie.
EnglishI was promised back in September that there would be a Dutch channel by January.
Het is mij al in september beloofd dat er per januari een Nederlandse zender zou zijn.
EnglishHow would it have prevented September 11 or the attacks in London or Madrid?
Hoe had het 11 september en de aanslagen in Londen en Madrid kunnen voorkomen?
EnglishThe first report shall be presented to the Council no later than 31 September 1999 ".
Het eerste verslag wordt uiterlijk op 31 september 1999 aan de Raad voorgelegd. "
EnglishWhat do we do with people who publicly rejoice in the images of 11 September?
Wat moeten wij doen met mensen die openlijk juichen om de beelden van 11 september?
EnglishOn 10 September and 8/ 9 October, these examinations took place in public session.
Op 10 september en 8 en 9 oktober hebben wij hen in een openbare vergadering gehoord.
EnglishAfter 11 September, the political geography of the world has changed radically.
Na 11 september is de politieke geografie in de wereld radicaal veranderd.
EnglishSince 11 September, the country has in fact been a caricature of a clear conscience.
Sinds 11 september is het land inderdaad een karikatuur van een goed geweten.
EnglishWe want to see, in September, whether a discharge can then be proposed to the House.
In september zullen we dan zien of we het Parlement de kwijting kunnen voorstellen.
EnglishYou are aware of this too, as you have had the findings on your desk since September.
Ook u weet dat, daar u al sinds september de resultaten op tafel heeft liggen.
EnglishThis text was adopted on the wave of events following the attacks of 11 September.
Deze tekst is goedgekeurd in de nasleep van de aanslagen van 11 september.
EnglishThe events of 11 September have illustrated this more clearly than ever.
Dat is door de gebeurtenissen van 11 september meer dan ooit duidelijk geworden.

Synoniemen (Engels) voor "September":

September
English