EN

separate {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The two processes are complementary but separate.
Beide processen zijn complementair maar staan los van elkaar.
Mr President, I must emphasise that the two proposals are separate as far as the review is concerned.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier benadrukken dat de twee voorstellen los staan van de evaluatie.
And technical studies do not exist as entities separate from society.
Ook technisch onderzoek staat niet los van de maatschappij.
separate (ook: offbeat, original, remote)
The separate collection of these is not environmentally effective.
Apart inzamelen is vanuit milieuoogpunt niet effectief.
The financial control system forms a separate chapter in the negotiations.
Het systeem van financiële controle vormt een hoofdstuk apart in de onderhandelingen.
It seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
I become a single solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you.
Ik word een individu, gescheiden van de energiestroom om mij heen, gescheiden van u.
What is the point of having separate accounts for freight and passenger transport?
Waarom een gescheiden boekhouding voor het goederen- en personenvervoer?
You know, people have this idea that science and the arts are really separate.
Mensen hebben namelijk het idee dat wetenschap en kunst gescheiden zaken zijn.
Ukraine is a separate state and a separate nation, and I should ask you to bear this in mind.
Oekraïne is een afzonderlijk land, een afzonderlijk volk, dat mag u niet vergeten.
This aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Dit aspect zal onderwerp zijn van een afzonderlijk initiatief van de Commissie.
We didn't want to make a separate building and have separate content.
We wilden geen afzonderlijk gebouw maken met een aparte inhoud.
Mass refugee situations require special measures and separate budgetary allocations.
Een massale instroom van vluchtelingen vergt bijzondere maatregelen en aparte budgettaire toewijzingen.
It is extremely naive to assume that large, international sports events and politics can be kept separate.
Het is bijzonder naïef om te veronderstellen dat grote internationale sportmanifestaties en politiek gescheiden kunnen blijven.
I am also very happy about the establishment of a separate delegation for Belarus in the European Parliament.
Verder ben ik bijzonder verheugd over de oprichting van een afzonderlijke delegatie voor Wit-Rusland in het Europees Parlement.
I become a single solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you.
Ik word een individu, gescheiden van de energiestroom om mij heen, gescheiden van u.
Separate from the flow, separate from you.
Gescheiden van de flow, gescheiden van jullie.
The first part of the vote was clearly separate from the vote on the annex.
Het eerste deel van de stemming was duidelijk gescheiden van de stemming over de bijlage.
You know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Je weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
And as soon as my left hemisphere says to me "I am," I become separate.
Vanaf het moment dat mijn linkerhersenhelft dàt zegt ben ik afgescheiden.
Only a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Voor een eenvoudige kernbom is maar een paar kilo afgescheiden plutonium nodig.
For example, in my own country we have two plants, both of which already have clearly separate and properly supervised production lines.
Bijvoorbeeld in mijn eigen land hebben wij twee bedrijven waar nu al in beide sprake is van afgezonderde en goed gecontroleerde, aparte opslag en verwerking.
I was separated, largely, from my family, including my mother and father.
Ik werd grotendeels van mijn familie afgezonderd, inclusief mijn moeder en vader.
Our problem is that we are separated from our Creator, which we call God, and we need to have our souls restored, something only God can do.
Ons probleem is dat we afgezonderd zijn van onze Maker, die we God noemen. ~~~ We moeten onze ziel herstellen, iets wat alleen God kan doen.
The granting of a derogation to the geographically-separated rail networks of Ireland, Northern Ireland and Greece does not in any way undermine this principle.
De opname van een uitzonderingsbepaling voor het geografisch afgezonderd liggende spoorwegnetwerk van Ierland, Noord-Ierland en Griekenland doet aan dit beginsel niets af.
separate (ook: loose)
The two processes are complementary but separate.
Beide processen zijn complementair maar staan los van elkaar.
Political Europe and economic Europe do not live in separate rooms.
Het politieke Europa en het economische Europa staan niet los van elkaar.
It is not possible to separate the two problems.
Men kan de twee problemen niet los van elkaar zien.
NL

separaat {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "separate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe cannot - and must not - create a separate European Union human rights concept.
Wij kunnen en mogen geen eigen Europese definitie van de mensenrechten hanteren.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Dat is ook de reden dat wij om aparte stemming over enkele amendementen vragen.
EnglishWe must separate this issue from the debate relating to any particular motive.
Ook moeten we dit vraagstuk boven het alledaagse politieke gekrakeel uitheffen.
EnglishIt seems to me that a separate vote is necessary on each of these three proposals.
Mijns inziens is het noodzakelijk om apart te stemmen over de drie voorstellen.
EnglishIt will thus need to be raised again in separate meetings of a bilateral nature.
Het zal dus weer moeten gebeuren in afzonderlijke vergaderingen van bilaterale aard.
EnglishIt is a completely separate fuel sector which has also fertiliser as a component.
Het is een afzonderlijke sector, die brandstof en ook meststoffen produceert.
EnglishYou know, people have this idea that science and the arts are really separate.
Mensen hebben namelijk het idee dat wetenschap en kunst gescheiden zaken zijn.
EnglishThat is why, on behalf of my group, I request a separate vote on paragraph 10.
Daarom verzoek ik namens mijn fractie om een aparte stemming over overweging tien.
EnglishBefore, there was a preoccupation with developing separate European systems.
Men heeft zich eerder toegelegd op het ontwikkelen van aparte Europese systemen.
EnglishAccording to our law... we must separate your spirit from your perverted body.
Volgens onze wet...... moeten wij je geest scheiden van je verdorven lichaam.
EnglishAccording to the law, however, Cyprus does not comprise two separate States.
In juridische zin bestaan er helemaal geen twee afzonderlijke staten op Cyprus.
EnglishThis aspect will be the subject of a separate initiative by the Commission.
Dit aspect zal onderwerp zijn van een afzonderlijk initiatief van de Commissie.
EnglishKeeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
Het gescheiden houden van deze richtlijnen levert absoluut niets op voor het milieu.
EnglishThat is the reason why the Commission has put forward these two separate proposals.
Dit is de reden waarom de Commissie twee aparte voorstellen heeft ingediend.
EnglishWe have discussed issues much less directly relevant to us in separate debates here.
Wij hebben hier in verschillende debatten wel zaken behandeld die ons minder raken.
EnglishThey also don't understand time, but that's a matter for a separate talk.
Ze hebben ook geen begrip van tijd, maar dat is iets voor een afzonderlijke talk.
EnglishIt is not very appropriate to impose separate restrictions on refinery fuels.
Voor raffinagebrandstoffen is het niet doelmatig aparte grenzen te stellen.
EnglishMilitary and non-military issues cannot be placed neatly in separate boxes.
Militaire en non-militaire zaken kunnen niet netjes in aparte vakjes worden gestopt.
EnglishYou know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Je weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
EnglishFifteen separate national electronic communications markets cannot work.
Vijftien verdeelde nationale elektronische communicatiemarkten kunnen niet werken.