EN sense
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

sense (ook: feeling, heart, sentiment, feel)
It's a sense of economy and a sense, also, of humor.
Het is een gevoel voor economie -- en ook een gevoel voor humor.
The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
Het tweede kenmerk van spijt is het gevoel van verdwaasdheid.
. – Mr President, there is a certain sense of déjà vu in this debate.
- Mijnheer de Voorzitter, er is sprake van een zeker gevoel van déjà vu in dit debat.
Common sense -- (Laughter) -- Revolts at the idea. ~~~ Common sense.
(Gelach) Gezond verstand komt in opstand tegen het idee.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
Gezond verstand is niet noodzakelijkerwijs de meest verspreide kwaliteit ter wereld.
This runs counter to common sense and also to the provisions of the Treaties.
Dit druist in tegen het gezonde verstand en ook tegen de bepalingen van de Verdragen.
It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
Het was de bedoeling manieren te vinden om betekenis te geven aan duurzaamheid.
The Commissioner will understand that I do not mean this in a Swiftian sense.
De commissaris zal begrijpen dat ik dit niet bedoel in de Swiftiaanse betekenis van het woord.
Art, in the Platonic sense, is truth; it's beauty, and love.
Kunst in de platonische betekenis is waarheid, het is schoonheid en liefde.
The first is that there must be a sense of shared responsibility.
De eerste is dat er een besef van gedeelde verantwoordelijkheid moet zijn.
Has the underlying sense of what we are caught up with the global reality?
Gaat het onderliggende besef van wat we zijn samen met de mondiale realiteit?
Let me spell it out quite clearly: there is no room for a sense of moral superiority.
Daarin past, laat ik daar ook duidelijk over zijn, geen besef van morele superioriteit.
sense
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people who cannot speak.
We hebben een vijfde zintuig nodig voor mensen die er één missen, die niet kunnen praten.
They kind of have a sixth sense like Superman's x-ray vision.
Die hebben een soort van zesde zintuig zoals Supermans röntgenogen.
Now, synesthesia is the experience of a stimulus in once sense organ in another sense organ as well, such as colored hearing.
Synesthesie is de ervaring dat een stimulus van één zintuig ook in een ander zintuig wordt waargenomen, zoals kleuren horen.
sense (ook: insight, notion, realization)
In short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Dit initiatief rond elektronische handel getuigt, kort gezegd, van een eersteklas zakelijk inzicht.
It needs political and moral leadership that can build solidarity and has a sense of history.
Hiervoor is een politiek en moreel leiderschap nodig dat solidariteit en historisch inzicht kan tonen.
This work is intended to give them an increased sense of responsibility and a better understanding of the process.
Dit zou hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel moeten bevorderen en het inzicht in het proces moeten vergroten.
sense (ook: idea, notion, realization)

Voorbeeldzinnen voor "sense" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
EnglishIt would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
Het zou niet logisch zijn één verzoek in te willigen en de andere af te wijzen.
EnglishThe fishermen's distrust of EU legislation is undermining their sense of justice.
Het wantrouwen van de vissers jegens de EU-wetgeving ondermijnt hun rechtsgevoel.
EnglishIn this sense we are responding to two of the rapporteur's main recommendations.
Aldus komen wij ook tegemoet aan twee belangrijke aanbevelingen van de rapporteur.
EnglishOpenness makes little sense, of course, if nobody is interested in the work we do.
Openheid heeft natuurlijk weinig zin als niemand zich voor ons werk interesseert.
EnglishIn that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
In die zin kan men zeggen dat dit voorstel een bestaande situatie formaliseert.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Wij zullen trachten ze uit te voeren omdat ze mij zoals altijd heel zinnig lijken.
EnglishFor anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
EnglishMy sense of responsibility demands that I vote against the Commission tomorrow.
Mijn verantwoordelijkheidsgevoel vraagt dat ik morgen tegen de Commissie stem.
EnglishApparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
Het heeft kennelijk geen zin de verbanning van Batasuna in dit Parlement te noemen.
EnglishAgain, this communal sense of experience that seems to be so important today.
Weer deze gezamenlijke notie van ervaring die tegenwoordig zo belangrijk lijkt.
EnglishIn competition policy terms, therefore, this no longer makes very much sense.
Uit het oogpunt van het mededingingsbeleid is dit alles dus niet meer erg zinvol.
EnglishNo-one ever listened to these warnings which were full of common sense and realism.
Niemand heeft naar deze terechte en realistische waarschuwingen willen luisteren.
EnglishThat would also be in a sense doubly damaging to the hopes for a peace process.
Een schorsing van de handel zou het vredesproces dus in twee opzichten doorkruisen.
EnglishThere was also a sense of the need for flexibility and compromise on all sides.
Alle partijen waren ervan doordrongen dat flexibiliteit en compromissen nodig zijn.
EnglishIn this sense human rights begins at home and that is mainly what the issue is now.
Ook in dit opzicht beginnen de mensenrechten thuis, en vooral daarom gaat het nu.
EnglishThis is not an expansionist policy in the sense of growth for growth's sake.
We moeten een macro-economisch beleid formuleren dat economische groei bevordert.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Ik wil het nog even hebben over een paar kleine andere punten, klein in zekere zin.
EnglishThe expert advice was that really the whole category did not make a lot of sense.
Het advies van de deskundigen was dat de hele categorie eigenlijk nogal zinloos was.
EnglishIt now makes sense to go back in, build a deck and build up on those sites.
Het is nu veel slimmer om een parkeerdek de hoogte in te bouwen op die locaties.