EN

sending {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The article also states that in Japan, the receiver of the text message contributes towards the cost of sending it.
Er staat nog bij dat in Japan de ontvanger van het tekstbericht meebetaalt aan de verzending ervan.
I choose to vote against the position adopted by my political group when it comes to the rules about sending out unsolicited advertisements to consumers via e-mail.
Ik heb besloten om te stemmen tegen het standpunt van mijn fractie inzake de regels voor de verzending, via e-mail, van ongevraagde reclame voor consumenten.
However, donor organizations and their counterparts in the Ukraine are being advised to contact the Ukrainian authorities or their embassies before sending any aid.
Niettemin wordt donororganisaties aangeraden met hun tegenhangers in de Oekraïne de autoriteiten van Oekraïne of hun ambassades contact te laten opnemen alvorens tot verzending over te gaan.

Voorbeeldzinnen voor "sending" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet us join together in sending a clear signal to the Council and the Commission.
Laten wij gezamenlijk een duidelijk signaal zenden aan de Raad en de Commissie.
EnglishWe have therefore to consider what political message we are sending by doing that.
Daarom moeten we goed nadenken over de politieke boodschap die we hiermee afgeven.
EnglishThat is important, because we are thus sending out the message that they all count.
Dat is belangrijk omdat hiermee wordt aangegeven dat ze allemaal van belang zijn.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Momenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.
EnglishThe EPP was quite justified in sending this report back to the Committee again.
De EVP-Fractie had volkomen gelijk dit verslag naar de Commissie terug te verwijzen.
EnglishWhich is why I am asking if you would consider sending an EU mission to Chechnya.
Daarom mijn vraag: denkt u dat het mogelijk is daar een EU-missie naar toe te sturen?
EnglishThe sending of observers is therefore very useful, but can also entail risks.
Het sturen van waarnemers is dan ook erg zinvol, maar het kan ook risico's inhouden.
EnglishLet me repeat, Commissioner, that you are sending out completely the wrong message!
Nogmaals, mijnheer de Commissaris: U geeft een volledig verkeerd signaal af!
EnglishSending Kurds back to Turkey at present is inappropriate, to say the least.
Koerden terugsturen naar Turkije op dit moment is op z'n minst niet op z'n plaats.
EnglishThese countries cannot pursue policies in secret, while sending out misleading signals.
Zij moeten kleur bekennen en ophouden met het afgeven van misleidende signalen.
EnglishApparently the international radura label is sending Mrs Bloch von Blottnitz blind.
Het internationale rad-symbool maakt mevrouw Bloch Von Blottnitz kennelijk zeer boos.
EnglishI hope that by doing so, we are sending a clear message to the Commission.
Ik hoop dat we daarmee een duidelijk signaal geven aan de Europese Commissie.
EnglishThe message which Europe is sending today is, in my opinion, loud and clear.
De huidige boodschap van de Commissie is mijn inziens helder en duidelijk.
EnglishIt also says that migrants will help develop their own countries by sending money home.
Gedeeltelijk klopt dat wel, maar ik vind het een tamelijk beperkte kijk op de zaak.
Englishsending with these machines versus what is being received in terms of the message.
Het psychologisch balanceren van deze ervaringen is ontzettend moeilijk.
EnglishI shall of course be sending Parliament's condolences to the families concerned.
Natuurlijk zal ik de condoleances van het Parlement aan de betrokken families overbrengen.
EnglishThe WFP has also announced that it is sending over 4 000 tonnes of basic foodstuffs.
Het WVP heeft ook aangekondigd dat het ruim 4000 ton basisvoedingsmiddelen zal sturen.
EnglishI do, however, share his view that the Council is sending out a confusing message.
Ik deel echter zijn mening dat de Raad een verwarrend signaal uitzendt.
EnglishIn these circumstances, what message should Parliament be sending to the European Council?
Wat is in deze omstandigheden de boodschap van het Parlement aan de Europese Raad?
EnglishThis is sending out a very dangerous message to the applicant countries.
Hiermee geven wij een heel gevaarlijk signaal af naar de toetredende landen.