"segments" in het Nederlands

EN

"segments" - vertaling Nederlands

NL

"segment" - vertaling Engels

EN
EN

segments {meervoud}

volume_up
Today we are discussing two important segments of judicial cooperation in criminal matters.
Vandaag hebben wij het over twee belangrijke segmenten van justitiële samenwerking op strafrechtelijk terrein.
All the others are over the limits, in terms of either tonnage or power, in at least one of the fleet segments.
Alle andere hebben de limieten overschreden, qua tonnage of motorvermogen, in ten minste een van de segmenten van de vloot.
I took a bunch of these small picornaviruses, like the common cold, like polio and so on, and I just broke them down into small segments.
Ik nam een aantal van deze kleine picornavirussen, zoals de gewone verkoudheid, polio en ga zo maar door, en brak ze in kleine segmenten.
NL

segment {het}

volume_up
segment (ook: partje, stuk)
Dit segment heeft dus behoefte aan maatregelen om de groei ervan te stimuleren.
This segment therefore needs measures to encourage its development.
We ontdekten dat ze voor iets anders dienden - hier is een segment van die stekels.
We found that they're for something else -- here's a segment of that spine.
Hij kan met dezelfde snelheid lopen, zelfs zonder dat segment.
It can run the same speed without even that segment.

Voorbeeldzinnen voor "segments" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen een onverwacht protocol vormen.
EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen 'n onverwacht protocol vormen.
EnglishI'm now going to show you two video segments from the tsunami that also were shown on blogs.
Ik ga u twee videofragmenten laten zien van de tsunami die ook op blogs werden getoond.
EnglishToday we are discussing two important segments of judicial cooperation in criminal matters.
Vandaag hebben wij het over twee belangrijke segmenten van justitiële samenwerking op strafrechtelijk terrein.
EnglishAll the others are over the limits, in terms of either tonnage or power, in at least one of the fleet segments.
Alle andere hebben de limieten overschreden, qua tonnage of motorvermogen, in ten minste een van de segmenten van de vloot.
EnglishIt is true that there are elements, areas, market segments, which, due to a lack of size, do not allow for several operators.
Dit allemaal gezegd zijnde, constateer ik dat de feiten meer in de ene richting lijken te wijzen dan de andere.
EnglishThe rules already open up certain segments of the procedure to the public, and that would apply to the services directive as it would to any other.
Volgens die regels zijn bepaalde onderdelen van de procedure openbaar, en dat geldt ook voor de dienstenrichtlijn.
EnglishI took a bunch of these small picornaviruses, like the common cold, like polio and so on, and I just broke them down into small segments.
Ik nam een aantal van deze kleine picornavirussen, zoals de gewone verkoudheid, polio en ga zo maar door, en brak ze in kleine segmenten.
EnglishInstead I have faith in this industry and know that it is actually a world leader in several segments and extremely competitive.
Maar ik heb vertrouwen in deze industrie en ik weet dat ze op vele onderdelen feitelijk een toppositie in de wereld inneemt en enorm goed kan concurreren.
EnglishI fully agree with the report that further integration, notably in the retail market segments, should not occur to the detriment of consumers.
Ik ben het helemaal eens met de rapporteur dat verdere integratie, met name in de retailmarktsegmenten, niet ten koste van consumenten moet gaan.
EnglishThe Commission is always reminding us of this, but the Member States and certain segments of the fishing industry are clearly in denial.
De Commissie herinnert ons hier voortdurend aan, maar de lidstaten en bepaalde segmenten van de visserijbranche weigeren klaarblijkelijk het onder ogen te zien.
EnglishYet at the end of the programme in December 2002 only five of the 13 countries had met the objectives for all the different fleet segments.
Toch voldeden aan het einde van het programma in december 2002 slechts vijf van de dertien landen aan alle doelstellingen voor de verschillende vlootsegmenten.
EnglishSo, because nobody in their straight mind would row straight past Hawaii without dropping in, I decided to cut this very big undertaking into three segments.
geroeid. ~~~ Aangezien niemand bij hun volle verstand, Hawaï voorbij zou roeien zonder aan te leggen, besloot ik deze enorme onderneming in drieën te verdelen.
EnglishThis mechanism will be limited to those market segments where it has been demonstrated that EU industry has been directly injured by unfair Korean trade practices.
Deze maatregelen zullen worden beperkt tot de marktsegmenten waarvan is aangetoond dat ze direct door de oneerlijke Koreaanse handelspraktijken worden geschaad.
EnglishThe continued protection of certain segments of the market - both geographically and sectorally - is not an option either, because this would not break the downward trend.
Het blijven afschermen van bepaalde delen van de markt - zowel geografisch als sectoraal - is evenmin een optie, omdat dit de neergaande trend niet kan doorbreken.
EnglishThe fear is, of course, that operators will concentrate on the most profitable segments of this market and that is, very often, not the ordinary domestic consumer.
De vrees bestaat natuurlijk dat de exploitanten zich zullen concentreren op de meest lucratieve segmenten van deze markt en daaronder vallen meestal niet de gewone huishoudens.
EnglishThey would be limited to those market segments where it has been demonstrated that EU industry has been directly injured by unfair Korean practices.
Wel is al duidelijk dat het mechanisme zich dient te beperken tot die communautaire marktsegmenten waarvan gebleken is dat zij directe schade hebben ondervonden van de Koreaanse handelspraktijken.
EnglishPart of the problem is that activity in large segments of the state sector - and the private sector too - is either ceasing altogether, or being curtailed.
Dat de situatie zorgwekkend is komt onder andere doordat grote delen van de overheidssector, maar ook van de particuliere sector, in dit deel van Zweden worden opgeheven of in moeilijkheden raken.
EnglishHowever, this proposal on a temporary defensive mechanism is in need of improvement, since the three segments referred to only account for 20 % of European shipbuilding.
Het voorstel betreffende een defensief mechanisme is echter voor verbetering vatbaar, omdat de drie betrokken bedrijfstakken slechts 20% van de Europese scheepsbouw vertegenwoordigen.
EnglishIndeed, our challenge has been to balance the necessity to help the segments most affected by high oil prices with the need to address long-term structural problems.
We stonden voor de moeilijke opgave een evenwicht te vinden tussen steun aan de groepen die het hardst getroffen worden door de hoge olieprijzen en oplossingen voor structurele problemen.

Synoniemen (Engels) voor "segment":

segment
English