EN

to seek [sought|sought] {werkwoord}

volume_up
Europe must seek alliances with the developing countries based on its social values.
Europa moet vanuit haar sociale waarden allianties zoeken met de ontwikkelingslanden.
It would be better to seek a compromise acceptable to all, as in the past.
Dan is het beter om, evenals in het verleden, een voor allen aanvaardbaar compromis te zoeken.
Deep-seated problems for which you should seek professional help.
Diepgewortelde problemen waar je professionele hulp voor moet zoeken
Shipowners will very quickly seek out those ports that do not have an authorisation system.
De reders zullen al zeer snel die havens zonder vergunningensysteem opzoeken.
Let's move away from bad sound and look at some friends that I urge you to seek out.
Laten we van slecht geluid overgaan naar een paar vrienden die ik jullie wil doen opzoeken.
And all of a sudden scientists are seeking designers, just like designers are seeking scientists.
Plotseling zoeken wetenschappers ontwerpers op, net zoals ontwerpers wetenschappers opzoeken.
I am convinced that we must go further in seeking international partners who will be pleased to find alternative options to the previous monopolies.
Ik ben ervan overtuigd dat we moeten blijven uitzien naar internationale partners die op zoek willen naar alternatieven voor de voormalige monopolies.
NL

sekse {de}

volume_up
sekse (ook: geslacht)
Voor de wet zijn alle Irakezen gelijk, ongeacht sekse of religie.
All Iraqis are held equal before the law, regardless of gender or, indeed, of religion.
Sekse speelt een belangrijke rol in alle projecten die uit de begroting voor hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen worden gefinancierd.
Gender is a cross-cutting issue in all projects funded from the Aid to Uprooted People budget.
Dat maakt de discriminatie van mensen die atypisch werk verrichten tegelijkertijd een vorm van discriminatie op basis van sekse.
Thus discrimination against those undertaking atypical work is at the same time a form of gender discrimination on the labour market.
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.
The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.

Voorbeeldzinnen voor "to seek" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn both cases, they seek to have the directive enter into force at a later date.
Beide hebben tot doel de richtlijn op een later tijdstip van kracht te laten worden.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Zo wordt gepoogd de, binnenkort, 25 lidstaten van de Unie uiteen te drijven.
EnglishMr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag weten hoe de rest van de dag zal verlopen.
EnglishI hope that the authorities here can seek some explanation for these actions.
Ik hoop dat de autoriteiten hier een verklaring kunnen eisen voor deze acties.
EnglishWhat we must do now, however, is seek an appropriate strategy with which to do this.
Waar het nu om gaat is dat we voor dat doel een geschikte strategie bedenken.
EnglishNow that we have made the demand publicly, we should seek to obtain satisfaction.
Nu we die eis in de openbaarheid hebben gebracht, moeten we hem ook zien te vervullen.
EnglishAmendments Nos 4, 6 and 22 seek to move towards a solution to this problem.
Wijzigingen nr. 4, 6 en 22 proberen een oplossing voor dat probleem aan te dragen.
EnglishNevertheless, the principle that he would seek to sustain will be sustained.
Niettemin zal het beginsel dat hij trachtte overeind te houden, gehandhaafd blijven.
EnglishAny actions that we can take here must seek to enforce best practices and ideas.
Al onze maatregelen moeten de toepassing van de beste praktijken en methodes bevorderen.
EnglishEurope must seek alliances with the developing countries based on its social values.
Europa moet vanuit haar sociale waarden allianties zoeken met de ontwikkelingslanden.
EnglishIf you do not seek a compromise with the Council on this, the Council's hands are tied.
Wanneer u geen compromis met de Raad wilt sluiten, dan kan de Raad niets doen.
EnglishThey are Amendments Nos 53 to 56 and 61 to 66 that seek to modify Annex III.
Ik heb het dan over de amendementen 53 tot en met 56, en 61 tot en met 66.
EnglishAnd when we have overwhelming problems in front of us, we tend to seek simple answers.
Als we overweldigende problemen voor ons hebben, neigen we naar simpele oplossingen.
EnglishIt is looking increasingly likely that Montenegro will seek to dissolve the union in 2006.
Het lijkt er steeds meer op dat Montenegro de unie in 2006 zal willen ontbinden.
EnglishWe have taken the initiative to seek an agreement between the institutions.
We hebben het initiatief genomen om de instellingen op een lijn te krijgen.
EnglishWe shall not support amendments which seek to add new bells and whistles to the system.
Amendementen die opnieuw proberen de regeling op te tuigen, steunen wij niet.
EnglishUnder the Danish Presidency we will seek to make concrete progress in this area.
Het Deens voorzitterschap zal concrete vooruitgang op dit vlak proberen te bewerkstelligen.
EnglishIt is inappropriate to seek to use budgetary procedure as a means of shaping that policy.
Het gaat niet aan te proberen dat beleid via de begrotingsprocedure vorm te geven.
EnglishWe invite all those who seek peaceful change to gather around the negotiating table.
Wij willen dat allen die streven naar vreedzame verandering elkaar vinden rond de tafel.
EnglishEU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
EU-burgers hebben het recht om in elke willekeurige lidstaat werk te zoeken en dat moet ook.

Synoniemen (Engels) voor "hide-and-seek":

hide-and-seek