"seed" in het Nederlands

EN

"seed" - vertaling Nederlands

NL
EN

seed {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Character robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.
Karakter-robotica zou het zaad kunnen planten voor robots die echt empathisch zijn.
The purpose of this newly developed seed is to limit the use of herbicides.
Met het nieuwe zaad wil men het gebruik van herbiciden beperken.
So the notion, you change the soil, the seed doesn't grow as well.
Dus het begrip dat als je je de bodem verandert, het zaad niet goed zal groeien.
Plant this small seed, wait 2,000 years, and you get this: the Lost Monarch.
Plant dit kleine zaadje, wacht 2000 jaar, en je krijgt dit: de Lost Monarch.
A little seed weighs next to nothing and a tree weighs a lot, right?
Een zaadje weegt bijna niets en een boom weegt veel, niet?
A little seed weighs a lot and, basically, all this stuff, 99 percent of this stuff, came out of the air.
Een zaadje weegt veel, en al dit spul, 99 procent van dit spul komt uit de lucht.

Voorbeeldzinnen voor "seed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCharacter robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.
Karakter-robotica zou het zaad kunnen planten voor robots die echt empathisch zijn.
EnglishConsequently it will, for example, affect thresholds when it comes to seed regulation.
Dat zal later gevolgen hebben voor de drempelwaarden bij de regeling voor zaden.
EnglishI would even go one step further and argue in favour of the seed to spoon approach.
Ik zou zelfs nog verder willen gaan en pleiten voor een van zaad tot lepelbenadering.
EnglishPlant this small seed, wait 2,000 years, and you get this: the Lost Monarch.
Plant dit kleine zaadje, wacht 2000 jaar, en je krijgt dit: de Lost Monarch.
EnglishSo the notion, you change the soil, the seed doesn't grow as well.
Dus het begrip dat als je je de bodem verandert, het zaad niet goed zal groeien.
EnglishWith your planned limit value for seed, this value is not achievable.
Met de grenswaarde voor zaden die u in gedachten hebt, is deze limiet niet haalbaar!
EnglishReproduction seed, which farmers themselves cultivate, is at times much more of a problem.
In sommige gevallen kunnen zaden die boeren zelf produceren veel meer problemen geven.
EnglishSo if you're going to build a seed bank, you have to decide what you're going to store in it.
Als je een zaadbank bouwt, dan moet je beslissen wat je er in gaat opslaat.
EnglishSo I tried to come up with a seed shape, which, upon iteration, would unfold into this thing.
Ik probeerde een basisvorm te vinden die na iteratie hierin zou resulteren.
EnglishMany varieties of seed, both cereal and vegetable, are no longer in everyday use.
Veel zaadvariëteiten, van zowel graanproducten als groenten, worden niet meer dagelijks gebruikt.
EnglishThe provision of good seed is ultimately a prerequisite for a secure nutrition system.
Uiteindelijk is de bevoorrading in goed zaaigoed ook de voorwaarde voor de voedselveiligheid.
EnglishWorld farming should not be dependent on a few multinational seed producers.
De mondiale landbouw mag niet gaan afhangen van enkele multinationals op het vlak van zaaigoed.
EnglishThe problem facing us now is that we cannot protect organic seed.
Nu zitten we met het probleem dat we het biologische zaaizaad niet kunnen beschermen.
EnglishThe Commission has also introduced measures to extend the seed time beyond 15 June.
De Commissie heeft ook maatregelen genomen voor een verlenging van de zaaiperiode tot na 15 juni.
EnglishSo you, in fact, put a seed of doubt into our minds as to whether that support would last.
Dus eigenlijk zaaide u twijfel over de vraag of die steun wel blijft.
EnglishSo we realized we had to make a project that would be seeds, some kind of seed cathedral.
We realiseerden ons dat we een project moesten starten met zaden, een soort zadenkathedraal.
EnglishThe purpose of this newly developed seed is to limit the use of herbicides.
Met het nieuwe zaad wil men het gebruik van herbiciden beperken.
EnglishWe negotiated the seed marketing legislation for two years.
Wij hebben twee jaar onderhandeld over het wetsontwerp over de handel in zaaigoed.
EnglishCertifiable seed types should be those intended for cultivation.
De zaaigoedsoorten die gecertificeerd worden, moeten voor teelt gebruikt kunnen worden.
EnglishThe methods envisaged provide for greater involvement of seed firms in inspection procedures.
Het is de bedoeling dat de producenten actiever bij de controleprocedures worden betrokken.

Synoniemen (Engels) voor "seed":

seed