"sect" in het Nederlands

EN

"sect" - vertaling Nederlands

NL
EN

sect {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I do not say that scientology is a dangerous sect.
Ik zeg niet dat de scientology een gevaarlijke sekte is.
By 467 votes to 65, the sect of the Euro-monetary temple has just decided the suicide of eleven nations.
Met 467 stemmen tegen 65 heeft de sekte van de euromonetaire tempel besloten tot de moord op elf naties.
Something ought perhaps also to have been included about the situation regarding religious freedom for the Falun Gong sect, but it was not.
Er had misschien ook iets moeten instaan over de situatie op het gebied van godsdienstvrijheid voor de Falun Gong-sekte.

Voorbeeldzinnen voor "sect" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd we had an online component of that, our community sect called Participate.net.
Ook hadden we een online-component hiervan, onze sociale groep genaamd Participate.net.
EnglishBy 467 votes to 65, the sect of the Euro-monetary temple has just decided the suicide of eleven nations.
Met 467 stemmen tegen 65 heeft de sekte van de euromonetaire tempel besloten tot de moord op elf naties.
EnglishI do not say that scientology is a dangerous sect.
Ik zeg niet dat de scientology een gevaarlijke sekte is.
EnglishI agree with Mr Gahler and I can tell him that we drink more " sect " than champagne in the Netherlands.
Ik ben het met de heer Gahler eens en ik kan hem zeggen dat in Nederland meer sekt dan champagne wordt gedronken.
EnglishSomething ought perhaps also to have been included about the situation regarding religious freedom for the Falun Gong sect, but it was not.
Er had misschien ook iets moeten instaan over de situatie op het gebied van godsdienstvrijheid voor de Falun Gong-sekte.
EnglishAnd the reason these mosques were attacked is because the people praying inside were from a particular sect of Islam who fundamentalists don't believe are fully Muslim.
Deze moskeeën werden aangevallen omdat de mensen die binnen aan het bidden waren behoorden tot een bepaalde sekte van de islam die volgens fundamentalisten geen volwaardige moslims zijn.
EnglishMoreover, for Christian communities such as this one, not being recognized also means that they are regarded as a sect and even have difficulties with importing Bibles.
Daarboven op komt dat het niet erkend zijn met zich mee brengt dat zo'n christelijke gemeente als sekte wordt beschouwd en zelfs problemen heeft met het invoeren van exemplaren van de Bijbel.

Synoniemen (Engels) voor "sect":

sect