EN

secretarial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "secretarial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI should also like to draw attention to the secretarial assistance allowance.
Verder wil ik de aandacht vestigen op de secretariaatsvergoedingen.
EnglishHowever, the Committee on Petitions has only administrative and secretarial support.
Helaas beschikt de Commissie verzoekschriften enkel over administratieve ondersteuning en een secretariaat.
EnglishMembers must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
Bij de aanvaarding van de secretariaatsvergoeding zouden de leden zich moeten binden aan deze gedragscode.
EnglishThe lack of control and transparency in the management of secretarial allowances paved the way for abuse.
Het ontbrak aan controle en transparantie binnen het beheer van de secretariaatsvergoedingen, waardoor misstanden in de hand werden gewerkt.
EnglishI must tell you, and Mr Caudron, that the documentation you promised us was definitely sent by the secretarial services.
Ik moet u meedelen, en ook aan de heer Caudron, dat de documentatie die u ons beloofd hebt wel degelijk verstuurd is door de diensten.
EnglishAs regards the secretarial allowance, if we are to improve it, it is essential we have in place an assistant's statute.
Wat de secretariaatsvergoeding betreft: als we die willen verbeteren, is het zaak dat er een statuut van de medewerkers van kracht wordt.
EnglishWomen make up 80 % of the people who carry out secretarial and office work, while men occupy 87 % of the managerial positions.
Het secretariaats- en kantoorwerk wordt voor 80 % door vrouwen gedaan, terwijl 87 % van de leidinggevende posten door mannen bezet zijn.
EnglishThe report also deals with important issues such as MEPs’ allowances, secretarial allowances and the voluntary pension scheme.
Het verslag behandelt ook belangrijke vraagstukken zoals de vergoedingen voor de leden, de secretariaatsvergoedingen en de vrijwillige pensioenregeling.
EnglishTransparency would also mean another vote on the secretarial allowance, which is now again to be surreptitiously increased.
Transparantie betekent ook dat de secretariaatsvergoeding - die thans via een achterdeurtje weer verhoogd dreigt te worden - nog een keer in stemming dient te worden gebracht.
EnglishThe secretarial allowance rules still contain loopholes, which mean that the money is not always spent on staff, as it should be.
De regels omtrent de secretariaatstoeslag zijn nog steeds niet waterdicht, wat betekent dat het geld niet altijd aan personeel wordt besteed, terwijl dat wel de bedoeling is.
EnglishThe third area of discrimination is that all the secretarial staff from the new Member States have been employed in the lowest category.
Het derde punt waar discriminatie plaatsvindt bestaat eruit dat al het secretarieel personeel uit de nieuwe lidstaten bij hun aanstelling in de laagste categorie is ondergebracht.
EnglishI would like to know how lists relating to the 2002 secretarial assistance allowances can end up in the hands of journalists and what conclusions you draw from this.
Ik zou graag weten hoe lijsten van de secretariaatstoelage van het jaar 2002 in handen van journalisten kunnen vallen en welke conclusies u daaruit trekt.
EnglishThe best evidence of this hypocrisy came last night, when the Bureau discussed reform of the secretarial allowance as mandated by the Court of Auditors.
Het beste bewijs van deze hypocrisie kwam gisteravond naar voren toen de hervorming van de secretariaatstoeslag, zoals voorgeschreven door de Rekenkamer, door het Bureau werd besproken.
EnglishIt is wrong that contributions to Members in the form of staff or equipment provided on top of the generous secretarial allowance we receive today from Parliament should be permitted.
Het is onjuist dat bijdragen aan leden in de vorm van personeel of materiaal, verkregen buiten de royale secretariaatsvergoeding die wij op dit moment van het Parlement krijgen, toegestaan zijn.
EnglishWe will be reducing some of the appropriations for mission expenses, secretarial allowances, translation and interpretation costs, as well as expenditure on publishing and information.
Een aantal van de kredieten voor dienstreizen, secretariaatstoeslagen, kosten voor vertalingen en vertolking zullen wij verlagen, alsmede de uitgaven ten behoeve van publicaties en voorlichting.
EnglishI, together with my group, supported the change over to a reimbursement system based on receipted costs with regard to reimbursement of travel expenses, secretarial costs and office costs.
Waar het gaat om reiskosten, secretariaatskosten en kantoorkosten hebben wij, zoals onze fractie, onze steun gegeven aan het invoeren van vergoedingen op basis van overlegging van bewijsstukken.

Synoniemen (Engels) voor "secretary":

secretary