EN

secondary {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
secondary (ook: middle aged)
It is in primary schools and secondary schools that the new technology must be taught.
De basisscholen en de middelbare scholen zijn de plaats waar deze nieuwe technologie moet worden geleerd.
34 % of young people in upper secondary schools lack satisfactory qualifications in mathematics, Swedish and English.
34 % van onze leerlingen op de middelbare school heeft geen voldoende voor wiskunde, Zweeds en Engels.
Subject: Dismissal of a secondary school teacher in Slovakia for encouraging use of the minority Hungarian language
Betreft: Ontslag van een middelbare-schoolleraar in Slowakije wegens zijn inzet voor de Hongaarse minderheidstaal
Under no circumstances are women’ s rights a secondary consideration.
De rechten van de vrouw zijn in geen enkel geval van secundair belang.
There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Er is geen wettelijk recht om kinderen over voedsel te leren, primair noch secundair onderwijs.
Elke andere overweging is van secundair belang.
secondary (ook: continued)
In my country, for secondary school teachers we have very strict and very hard recruitment competitions.
In mijn land moeten de leerkrachten voor het voortgezet onderwijs een zeer streng, zeer zwaar vergelijkend examen afleggen.
We can therefore wholeheartedly agree to this proposal for 40 %, which should be the percentage in elementary and secondary schools.
Ik ben het dan ook volledig eens met het voorstel om 40 procent van de middelen aan het basis- en voortgezet onderwijs te besteden.
I should like to draw your attention, ladies and gentlemen, to the studies made of the quality of primary and secondary education.
Geachte collega's, ik zou uw aandacht willen vestigen op de kwaliteitsbeoordelingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Combating poverty has been relegated to a secondary role.
Armoedebestrijding wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.
It is of secondary importance whether the vote takes place on Wednesday or Thursday.
Of de stemming vervolgens woensdag of donderdag plaatsvindt, lijkt mij van ondergeschikt belang.
We consider that to be a problem of secondary importance.
Wij vinden dat een probleem van ondergeschikt belang.
As a secondary subject he has also added the results of the European Year Against Racism, which would seem to be on a different level.
Daarnaast zijn er nog de resultaten van het Europees jaar tegen racisme, een bijkomend onderwerp dat duidelijk op het tweede plan komt.
A secondary benefit would be to lock in India's economic reforms to the advantage of its and the region's long-term economic growth.
Een bijkomend voordeel is dat er een stimulans wordt gegeven aan de economische hervormingen in India met alle bijbehorende voordelen voor de economische groei van de regio op lange termijn.
So all the justified reservations about human rights violations are not exactly insignificant in this context, but they are secondary.
Alle terechte bedenkingen over de schendingen van de mensenrechten zijn in dit kader dus eigenlijk niet onbelangrijk maar toch maar bijkomstig.
I would say that, given the political importance of the Moroccan question, strict adherence to protocol on the agenda is of secondary importance.
Mijns inziens is de strikte naleving van de voorgeschreven volgorde slechts bijkomstig in het licht van het politieke belang van de betrekkingen met Marokko.
So this is a very important subject, and certainly not a secondary directive, because radiation exposure is no trivial matter: it means cancer, it means malignant tumours.
Dit is dus een bijzonder belangrijk onderwerp, dit is bepaald geen tweederangs richtlijn, want blootstelling aan straling is niet niks: het betekent kanker en kwaadaardige gezwellen.

Voorbeeldzinnen voor "secondary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe sometimes get the impression that human rights are being regarded as secondary.
We krijgen soms de indruk dat de mensenrechten op de tweede plaats komen.
EnglishFundamental rights are of secondary importance in treaties these days.
Fundamentele rechten nemen in de huidige verdragen een ondergeschikte plaats in.
EnglishI must say, however, that the matter of secondary legislation is a very important one.
Ik moet echter wel zeggen dat de kwestie van de afgeleide wetgeving van groot belang is.
EnglishMrs Randzio-Plath asked about the secondary objective in the Treaty.
Mevrouw Randzio-Plath had het over de secundaire doelstelling van het Verdrag.
EnglishIt is a very useful document and it deals both with the primary and the secondary elements.
Het is een zeer nuttig drukwerkje en het gaat over primaire en secondaire aspecten.
EnglishIt follows that the simplification of directives should be no more than a secondary objective.
Daarom is het beter om de richtlijnen pas in een tweede fase te vereenvoudigen.
EnglishStarting is not such a problem, but secondary funding is a huge problem.
Starten is niet zo'n probleem, maar het doorfinancieren is wel een heel groot probleem.
EnglishWhether a government representative likes these proposals or not is of secondary importance.
Of een regeringsvertegenwoordiger deze voorstellen omarmt of niet, dat is vers twee.
EnglishThe procedure rests on the distinction between framework legislation and secondary legislation.
Zij is gebaseerd op een onderscheid tussen kaderwetgeving en secundaire wetgeving.
EnglishThey just finished their Kenyan certificate of secondary education.
Ze hadden pas hun Kenyaans getuigschrift van middelbaar onderwijs afgewerkt.
EnglishThis regulation raises two main issues and several secondary issues.
Deze verordening stelt twee principiële en een aantal bijkomende kwesties aan de orde.
EnglishWe are of the opinion that such secondary embargoes are illegal in international law.
Wij zijn van mening dat zulke secundaire embargo's in het internationale recht illegaal zijn.
EnglishThere is no provision in the Treaty for dealing with secondary legislation in this way.
In het Verdrag wordt niet voorzien in de behandeling van afgeleide wetgeving op deze manier.
EnglishThere's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Er is geen wettelijk recht om kinderen over voedsel te leren, primair noch secundair onderwijs.
EnglishIt is of secondary importance whether the vote takes place on Wednesday or Thursday.
Of de stemming vervolgens woensdag of donderdag plaatsvindt, lijkt mij van ondergeschikt belang.
EnglishIt plays a secondary role, as do all those who are not part of a national government.
Het speelt een secundaire rol, zoals al degenen die geen deel uitmaken van nationale regeringen.
EnglishUnder no circumstances are women’ s rights a secondary consideration.
De rechten van de vrouw zijn in geen enkel geval van secundair belang.
EnglishYet at the same time, we ourselves must not stray into secondary details.
Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat we ons teveel met onbeduidende bijzaken bezighouden.
EnglishFourthly, let me say something about the disagreement on secondary purposes.
Laat ik in de vierde plaats iets zeggen over de onenigheid aangaande de secundaire doelstellingen.
EnglishScreening, which is certainly essential, is in fact only a secondary prevention measure.
Screening is beslist een noodzaak, maar in feite een preventieve maatregel van de tweede orde.

Synoniemen (Engels) voor "secondary":

secondary