EN

screen {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In information technology, the screen is omnipresent.
Bij de informatietechnologieën is het scherm alomtegenwoordig.
It was clearly indicated on the screen, Mr Chichester.
Het stond allemaal heel duidelijk op het scherm, mijnheer Chichester.
With a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
Met een scherm zou hij mensen kunnen informeren of de weg wijzen op een grappige manier.
Mijn zoons zijn dol op het beeldscherm.
That seems more appealing to me than sitting at a desk looking at all sorts of electronic documents on a screen.
Het spreekt mij meer aan dan vanachter het bureau op het beeldscherm allerlei elektronische documenten te zien.
Having voted, Members should put a piece of paper - or Mr Onesta's block - over their screen.
Als de leden hebben gestemd, moeten ze gewoon een papier - of het stuk papier van de heer Onesta - voor hun beeldscherm houden.
screen (ook: grid)

Voorbeeldzinnen voor "screen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so forgive the molecules on the screen, but these are a very simple kit.
Vergeef de moleculen op het scherm want het is maar een zeer eenvoudig stelletje.
EnglishAnd the idea is to visualize their speech and song behind them with a large screen.
Het idee is om hun spraak en zang zichtbaar te maken achter hen op een groot scherm.
EnglishSo they sent us this screen shot with the author in the Microsoft Word ID. ~~~ Yeah.
Toen stuurde ze ons een schermafdruk met de auteur in het Microsoft Word ID.
EnglishWe'll see two cells in the upper part of the screen attempting to divide.
We zien twee cellen in het bovenste deel van het scherm die proberen te delen.
EnglishIn that way, if people look at the screen to see how we voted, they will not know.
Als iemand dan op je scherm kijkt om te zien hoe je hebt gestemd, valt er niets te zien.
EnglishAnd they're -- they're just as great on that screen as they were in person.
En ze zijn -- even groot op het scherm als toen ze in levenden lijve waren.
EnglishBut then, first you take a screen shot, and then you draw something that is related to it.
Maar eerst neem je een screenshot en dan teken je iets dat ermee te maken heeft.
EnglishAnd the first thing you're going to see is a transect screen that is about a meter across.
Het eerste wat je gaat zien is een transectscherm van ongeveer één meter doorsnede.
EnglishBut those are dots on a screen for you; what exactly does that mean?
Maar wat betekenen die stippen op het scherm? ~~~ Wat betekenen ze nu precies?
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Die toeleveringsketens die ik eerder op het scherm liet zien, doen dat niet.
EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Je ziet holdingpatronen die zich ontwikkelen beneden in het scherm.
EnglishNo, but it's gonna need a paint job and a shitload of screen doors.
Nee, maar het kan een lik verf gebruiken en een schijtlading nieuwe glazen deuren.
EnglishThis is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
Wat er over het scherm loopt is de taakomschrijving van een schoonmaker in een ziekenhuis.
EnglishWith a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
Met een scherm zou hij mensen kunnen informeren of de weg wijzen op een grappige manier.
EnglishFrom where I sit it is like the radar screen is lighting up all over the House.
Vanaf mijn plaats krijg je de indruk dat er overal lichtpuntjes verschijnen op het radarscherm.
EnglishNow, imagine a screen, which is not only touch-sensitive now, it's pressure-sensitive.
Oké. ~~~ Stel je nu een scherm voor dat niet alleen aanraakgevoelig is, maar drukgevoelig.
EnglishFor us the pyres were not on the television screen, they were over the garden fence.
Wij zagen de brandstapels niet op televisie, maar aan de andere kant van onze erfafscheiding.
EnglishWhen you see the cube one way, behind the screen, those boundaries go away.
Als je de kubus zo bekijkt, achter het scherm, gaan die lijsten weg.
EnglishAnd I promise you, if you're sitting in front of this screen, that is a truly wonderful moment.
En ik zweer u, als je voor dit scherm zit, is dat een echt schitterend moment.
EnglishMadam President, I hope to appear on the screen for less than ten seconds.
Mevrouw de Voorzitter, ik hoop dat ik binnen tien seconden klaar ben.