"scourge" in het Nederlands

EN

"scourge" - vertaling Nederlands

NL
EN

scourge {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In short, this scourge of poverty can also be prevented, as well as combated.
De plaag van de armoede kan namelijk niet enkel bestreden maar ook voorkomen worden.
The scourge of BSE is destroying the beef industry throughout Europe.
De BSE-plaag maakt de rundvleesindustrie in heel Europa kapot.
But how are we to defeat this scourge and provide relief to these people living in poverty?
Hoe kunnen we deze plaag nu bestrijden en hoe kunnen we deze arme mensen helpen?

Voorbeeldzinnen voor "scourge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need to work more closely together to combat the scourge of human trafficking.
We moeten nauwer samenwerken om de gesel van de mensensmokkel te bestrijden.
EnglishAll the more reason, therefore, for us to tackle this scourge of modern society.
Reden te meer, dus, om deze gesel van de moderne samenleving aan te pakken.
EnglishIn short, this scourge of poverty can also be prevented, as well as combated.
De plaag van de armoede kan namelijk niet enkel bestreden maar ook voorkomen worden.
EnglishMr President, terrorism is a scourge attacking and afflicting our societies.
Mijnheer de Voorzitter, het terrorisme is een gesel voor onze samenlevingen.
EnglishBut how are we to defeat this scourge and provide relief to these people living in poverty?
Hoe kunnen we deze plaag nu bestrijden en hoe kunnen we deze arme mensen helpen?
EnglishLow-paid and part-time jobs do nothing to help do away with the scourge of unemployment.
Laag betaald werk en deeltijdwerk maken geen einde aan de gesel van de werkloosheid.
EnglishCooperation is still an absolute necessity in order to combat the scourge of terrorism.
Deze samenwerking is absoluut noodzakelijk om de plaag van het terrorisme te bestrijden.
EnglishThere is a trade worth billions of pounds, which is a scourge and a disgrace.
Hier is sprake van een miljoenenhandel, een ware plaag, een schande.
EnglishAlso, fighting the scourge of illegal brokering should be a priority.
Ook het bestrijden van de vloek van de illegale wapenhandel moet een prioriteit zijn.
EnglishMr President, racism is indeed a scourge affecting our society.
Mijnheer de Voorzitter, het racisme is inderdaad een plaag van onze samenleving.
EnglishMr President, drugs are a scourge which destroy our families and kill our young people.
Mijnheer de Voorzitter, drugs is een plaag die onze gezinnen verwoest en onze jeugd doodt.
EnglishI can answer very clearly that unemployment is the scourge of Europe.
Ik kan u klaar en duidelijk antwoorden dat de werkloosheid in Europa een ware plaag is.
EnglishHowever, the scourge of AIDS is robbing many developing countries of their finest young people.
De gesel van aids berooft veel ontwikkelingslanden echter van hun beste jonge mensen.
EnglishNonetheless, society is proving to be unable to stamp out this scourge.
Toch staat de maatschappij blijkbaar machteloos tegenover deze gesel.
EnglishUnemployment in Europe remains the main scourge that we must fight.
De werkloosheid in Europa blijft voor ons het grootste kwaad dat wij moeten bestrijden.
EnglishThis is a problem which, with the help of technology, is developing into a modern day scourge.
Deze handel is mede door de moderne technologie uitgegroeid tot een regelrechte plaag.
EnglishWe could question the means put in place at Community level to eradicate this scourge.
Men kan zich afvragen welke communautaire middelen worden gebruikt om deze plaag uit te roeien.
EnglishAll the resources used to fight against this scourge must therefore be continually strengthened.
Alle middelen ter bestrijding van deze plaag moeten dan ook blijvend worden versterkt.
EnglishWe need to be able to show that we are ahead of this particular scourge.
We moeten duidelijk kunnen maken dat we deze specifieke plaag nu eindelijk een stap voor zijn.
EnglishWe therefore welcome the measures proposed in order to combat this scourge.
Wij zijn dan ook ingenomen met de maatregelen die zijn voorgesteld ter bestrijding van dat kwaad.