EN

scenarios {meervoud}

volume_up
The various scenarios in this regard are satisfactory.
Er zijn verschillende scenario's, scenario's die tot tevredenheid strekken.
There are two possible scenarios, one negative and the other positive.
Er zijn twee mogelijke scenario's: een negatief en een positief scenario.
One question concerned possible scenarios and the other concerned round tables.
De ene had betrekking op de scenario's, de andere op de rondetafelgesprekken.

Voorbeeldzinnen voor "scenarios" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOne question concerned possible scenarios and the other concerned round tables.
De ene had betrekking op de scenario's, de andere op de rondetafelgesprekken.
EnglishMany scenarios are still possible - including the likelihood of a military attack.
Er zijn nog vele scenario's mogelijk, met inbegrip van een militaire aanval.
EnglishThe non-vaccination policy is therefore based on false scenarios and must be reviewed.
Het non-vaccinatiebeleid is gebaseerd op valse scenario's en aan herziening toe.
EnglishAll these commitments have been ignored in favour of Far Eastern scenarios.
Nu zijn al deze toezeggingen terzijde geschoven en richt men de blik naar het oosten.
EnglishIf the truth be told, the two extreme scenarios are not very helpful in this discussion.
In die discussie zijn de twee uitersten eerlijk gezegd niet zo interessant.
EnglishThere are two possible scenarios, one negative and the other positive.
Er zijn twee mogelijke scenario's: een negatief en een positief scenario.
EnglishAnd in my view, this is not about setting headline goals and outlining vague scenarios.
En dat gaat, wat mij betreft, niet over headline goals en het schetsen van vage scenario's.
EnglishWithin the Union, various scenarios have been discussed in view of the current situation.
Binnen de Unie zijn verschillende scenario's ten aanzien van de actuele situatie aangekaart.
EnglishWe know the position of our partners who propose that different scenarios be developed.
We kennen de standpunten van onze partners, die voorstellen om andere scenario's te ontwikkelen.
EnglishIn my view, all these scenarios should be thought through beforehand.
Ik denk dat al die scenario's op voorhand moeten worden onderzocht.
EnglishI can tell you that Sweden is now moving on to relevant scenarios.
Ik kan u zeggen dat Zweden op dit ogenblik met op dit geval toegespitste scenario's bezig is.
EnglishWhat are the scenarios for development and the potential risks?
Wat zijn de mogelijke scenario's wat betreft de evaluatie en wat zijn de mogelijke risico's?
EnglishI am, however, rather surprised at the strange scenarios depicted by some of the honourable members here.
Wat me wel verbaast zijn de vreemde scenario's die bepaalde leden hier bedacht hebben.
EnglishThe various scenarios in this regard are satisfactory.
Er zijn verschillende scenario's, scenario's die tot tevredenheid strekken.
EnglishIn fact, in many scenarios they are treated as inferior beings to the rest of society.
In feite worden ze in vele gevallen behandeld als wezens die inferieur zijn aan de rest van de samenleving.
EnglishThe Commission's services are currently exploring this issue and considering alternative scenarios.
De Commissiediensten onderzoeken momenteel dit vraagstuk en overwegen alternatieve scenario's.
EnglishBut I refuse to devote myself to these types of nightmare scenarios.
Ik weiger dus om mijn tijd te verdoen met rampenscenario's.
EnglishThis point is well covered in the national changeover scenarios.
Hierin wordt voorzien in de nationale omschakelingsscenario's.
EnglishConsequently it is not up to the Commission to draw up scenarios for Kosovo's future status.
Daarom is het geen taak van de Commissie scenario's op te stellen voor de toekomstige status van Kosova.
EnglishEverybody in this room has heard the worst-case scenarios.
Iedereen in deze zaal heeft al gehoord over worstcase-scenario's.