"scant" in het Nederlands

EN

"scant" - vertaling Nederlands

NL

"scannen" - vertaling Engels

EN
EN

scant {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Essentially, this policy is about using scant economic resources to attain certain objectives.
Politiek is niets meer dan een aantal schaarse economische middelen aanwenden om een aantal doelstellingen te verwezenlijken.
I am also uneasy about scant references throughout the document to poverty and social exclusion.
Voorts ben ik niet zo gelukkig met de schaarse verwijzingen in het document naar sociale uitsluiting en armoede.
We cannot imagine that this problem can be resolved through the scant funds available in the rural development programmes.
Het is niet realistisch te denken dat het probleem in kwestie kan worden opgelost met de schaarse middelen waarover de programma's voor plattelandsontwikkeling beschikken.
Most news reports only give us a scant account of the drama taking place in this part of the world.
Het nieuws dat ons bereikt, geeft ons slechts een heel beperkt beeld van het drama dat zich in dit deel van de wereld voltrekt.
NL

scannen {werkwoord}

volume_up
MRI is met behulp van magnetische velden en radiofrequenties de hersenen of een deel van het lichaam scannen.
MRI is using magnetic fields and radio frequencies to scan the brain, or any part of the body.
Dan gaan we het kleuren met kleurstof en scannen.
We're going to then apply one of those stains to it, and we scan it.
Nu is het scannen van een boek als het nemen van een digitale foto van elke pagina van het boek.
Now scanning a book is like taking a digital photograph of every page of the book.

Voorbeeldzinnen voor "scant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOf this scant EUR 2 support for Europe's cultural heritage will be less than 20 cents.
Van deze magere twee euro gaat minder dan 20 cent naar het Europese culturele erfgoed.
EnglishThis attempt bore scant fruit in the form of Amsterdam in 1997.
Net als in Amsterdam in 1997 heeft deze pretentie weinig concreets voortgebracht.
EnglishThe attitude of the Council in respect of fishing for sprat shows scant determination.
Ook de houding van de Raad ten aanzien van de sprotvisserij getuigt van weinig doortastendheid.
EnglishThe public pays scant attention to the services of farming.
De resultaten van de landbouw worden in de publieke opinie ondergewaardeerd.
EnglishIn this draft Green Paper, incredibly, there is scant reference to renewable energy sources at all.
De hernieuwbare energiebronnen zijn in dit ontwerp voor een Groenboek sowieso vrijwel onvindbaar.
EnglishIt is scant comfort to know that the polluter will pay in the end.
Een schrale troost: uiteindelijk zal de vervuiler betalen.
EnglishEven with scant resources we have been very effective.
Zelfs met weinig middelen zijn we buitengewoon effectief geweest.
EnglishThe problem always lies in the scant resources allocated for dealing with a programme like Nature 2000.
Het probleem is altijd dat te weinig middelen worden uitgetrokken voor programma's als Natuur 2000.
EnglishI agree with his criticism of the Danish proposal's lack of ambition and scant substance.
Ik onderschrijf zijn kritische opmerkingen over het gebrek aan ambitie en de magere inhoud van het Deense voorstel.
EnglishI am also uneasy about scant references throughout the document to poverty and social exclusion.
Voorts ben ik niet zo gelukkig met de schaarse verwijzingen in het document naar sociale uitsluiting en armoede.
EnglishThe whole exercise has been shrouded in secrecy; the Council's new pledges have been of scant value in this particular instance.
Deze ontwerpen zijn in alle stilte voorbereid, alle beloften van de Raad ten spijt.
EnglishThe scant importance accorded to Parliament's reports on monetary policy is understandable.
Het is volkomen begrijpelijk dat er aan de verslagen van het EP over het monetair beleid weinig aandacht wordt geschonken.
EnglishIn the new directive set out by the Commission, concern for creation still receives scant attention.
In de nieuwe richtlijn die de Commissie heeft opgesteld, komt de zorg voor de schepping er nog steeds slecht vanaf.
EnglishEssentially, this policy is about using scant economic resources to attain certain objectives.
Politiek is niets meer dan een aantal schaarse economische middelen aanwenden om een aantal doelstellingen te verwezenlijken.
EnglishWhat safety they had was very scant.
De veiligheidsmaatregelen die zij hadden, waren erg mager.
EnglishMost news reports only give us a scant account of the drama taking place in this part of the world.
Het nieuws dat ons bereikt, geeft ons slechts een heel beperkt beeld van het drama dat zich in dit deel van de wereld voltrekt.
EnglishThe law does not prohibit homosexual acts, only " habitual debauchery ", of which there was scant evidence.
Homoseksuele handelingen zijn niet verboden bij de wet, alleen ' habituele losbandigheid?, waarvoor nauwelijks bewijs was.
EnglishIt is a disgrace that port control should only be scant and, in many cases, implemented in a questionable manner.
Het is een schande dat de controle in de havens maar mondjesmaat gebeurt en dan nog veelal op een bedenkelijke manier.
EnglishThis calls in question not only the scant nature of social Europe, but the very idea of Europe.
Waar gezien die verwarring vraagtekens bij worden geplaatst, is niet het weinig sociale Europa van nu, maar het idee van Europa op zich.
EnglishOnly scant information has been received.

Synoniemen (Engels) voor "scant":

scant