EN

saying {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Mijnheer de Voorzitter, een gezegde is een gezegde.
We have a saying in Finland which describes three different levels of lying.
In Finland hebben wij een gezegde waarin drie trappen van leugens worden onderscheiden.
Remember the old saying: 'lies, damned lies and statistics '.
Wij kennen een oud gezegde: " Er zijn leugens, verdomde leugens en statistieken ".
2. taalkunde
Mijnheer de Voorzitter, een gezegde is een gezegde.
We have a saying in Finland which describes three different levels of lying.
In Finland hebben wij een gezegde waarin drie trappen van leugens worden onderscheiden.
Remember the old saying: 'lies, damned lies and statistics '.
Wij kennen een oud gezegde: " Er zijn leugens, verdomde leugens en statistieken ".
There is another saying in Britain: ' do not spoil the ship for a ha'p'orth of tar '.
Nog een spreekwoord in mijn land zegt: " Bederf een schip niet voor een duit teer ".
Mr President, ladies and gentlemen, there is a saying that goes: 'knowledge is power '.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, een spreekwoord zegt " kennis is macht ".
There is of course a saying that goes, Navigare necesse est, vivere non est necesse.
Zoals het spreekwoord luidt: Navigare necesse est, vivere non est necesse.
It's simply a little saying these people say before their meal to remind them to stop eating when their stomach is [80] percent full.
Het is eenvoudigweg een spreuk die deze mensen zeggen voor hun maaltijd om ze er aan te herinneren niet meer te eten als hun maag voor 20% vol is.

Voorbeeldzinnen voor "saying" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.
In Finland kennen wij het oude spreekwoord " een goed begin is het halve werk ".
EnglishIt obviously goes without saying that arms policy is an intergovernmental matter.
Het bewapeningsbeleid is vanzelfsprekend een intergouvernementele aangelegenheid.
EnglishThere was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."
Mijn vastbeslotenheid nam toe en een stille stem zei: "Ik zal je achter me laten."
EnglishAnd keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
En ga door, tot de proefpersoon op de knop drukt en zegt: "Ik zie de verandering".
EnglishBut now Parliament is saying instead that it should elect or reject the Commission.
Het Parlement zegt nu echter dat het de Commissie wil kunnen kiezen of afzetten.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Het spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Er wordt hier steeds maar weer gezegd dat het zo'n ingewikkeld technisch verslag is.
EnglishNo, there have been any number of people saying this over the last seven years.
Nee, er zijn een hoop mensen geweest die dit zeiden in de laatste zeven jaar.
EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Ik sluit af met te zeggen dat de doden niet tevergeefs mogen zijn gestorven.
EnglishThe icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead '.
De ijsbergen zijn duidelijk in zicht en allemaal zeggen ze: " Volle vaart vooruit ".
EnglishTunisia keeps saying that it is a question of economic and social development.
Tunesië zegt elke keer opnieuw dat het om economische en sociale ontwikkeling gaat.
EnglishWhy are you now saying today that the alliance did not have any proof of risk?
Waarom zegt u dan vandaag dat het bondgenootschap geen bewijs ziet voor het risico.
EnglishThe EU might listen, but is it concerned about what people are actually saying?
Als de EU luistert, trekt de EU zich dan wat aan van wat de mensen werkelijk zeggen?
EnglishBut of course the saying " prevention is better than cure " applies here too.
Maar natuurlijk geldt ook hier het adagium " voorkomen is beter dan genezen ".
EnglishWe find men on the marching lines of the Civil Rights movement saying, "I am a man."
Ook mannen marcheren mee in de Burgerrechtenbeweging en zeggen: "Ik ben een man."
EnglishThere's an eternal metric about us sort of saying, do we understand the world?
Het is een voortdurende controle die blijft nagaan of we de wereld begrijpen?
EnglishOK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
Oké, de man aan de linkerkant zegt: "Rot op, ik ga gewoon mijn mobieltje checken."
EnglishSo I'm not saying that staying in the workforce is the right thing for everyone.
Ik zeg dus niet dat buitenshuis blijven werken voor iedereen het juiste is.
EnglishIt goes without saying that I make no comment on the background to the case.
Het spreekt voor zich dat ik me niet uitspreek over de achtergrond van de zaak.
EnglishIt goes without saying that our first priority post Copenhagen is enlargement.
Na Kopenhagen betreft de eerste groep - hoe kan het anders - de uitbreiding.